หน่อกล้วยหอมทองปทุม ขายส่ง

3,600.00฿10,000.00฿

 • กล้วยหอมทองปทุมหน่อใบดาบ มีใบแคบ 2-3 ใบ มีความยาวหน่อ 30-60 เซนติเมตร
 • ไม่มีรอยโรคหรือแมลงกัดกิน
 • รับประกันการงอก 100%
 • ต้นแม่แข็งแรง สะโพกใหญ่ ลำต้นสวย
 • ให้ลูกดก ต้นละ 6-10 หวี

กล้วยหอมทองปทุม

เป็นผลไมที่นิยมรับประทานเป็นอย่างมากทั้งในเด็ก และผใหญ่ เนื่องจาก มีเนื้อนุ่มเหนียวและมีกลิ่นหอมแรงกว่ากล้วยอื่นๆ จึงทำให้นิยมปลกู และส่งออกไปยังต่างประเทศจำนวนมาก โดยมีตลาดหลักที่ประเทศทางยุโรป และอเมริกา

กล้วยหอมในประเทศไทยมีอยู่ 2 ชนิด คือกล้วยหอมทอง และกล้วยหอมเขียว ซึ่งมีลักษณะผลคล้ายกัน และขนาดใกล้เคียงกัน แต่จะแตกต่างกันที่ลักษณะของลำต้น และกล้วยหอมเขียวจะสุกรับประทานได้ในขณะที่ผลยังเขียว ส่วนกล้วยหอมทองจะเริ่มสุกและรับประทานได้เมื่อผลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง แต่โดยทั่วไปเมื่อนึกถึงกล้วยหอมก็จะเข้าใจเฉพาะกล้วยหอมทองเป็นส่วนใหญ่

ปทุมธานีครองแชมป์ผลผลิต “กล้วยหอมทองปทุม” ขึ้นทะเบียน GI ส่งออก ทำรายได้ปีละกว่า 500 ล้านบาทจุดเด่นอยู่ที่การปลูกแบบร่องสวน และไม่ใช้สารเคมี ทำให้ผลผลิตได้คุณภาพ รูปทรงดี ผิวและสีสวยมีความคงทนในการขนส่ง และควบคุมการผลิตได้ ถือเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ทั้งปริมาณ คุณภาพ และพื้นที่ปลูก ด้านการตลาดส่งจำหน่ายตลาดค้าส่งผักผลไม้ ได้แก่ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมืองทั้งนี้การปลูกจะใช้เวลา 8 เดือน และผลผลิตของกล้วยหอมทองปทุมออกมากสุดช่วงเทศกาลตรุษจีน ราคาหน้าสวน 12-15 บาท/กิโลกรัม (กก.) ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 5 บาท/กก.

กระทรวงพาณิชย์ได้ขึ้นทะเบียนกล้วยหอมปทุมเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แล้ว ดังนั้นจึงมุ่งเน้นให้มีผลผลิตต่อต้นมากขึ้น จากเดิม 5 หวี/ต้น ให้เพิ่มขึ้นเป็น 6-7 หวี/ต้น ขณะเดียวกันจังหวัดได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำวิจัยการพัฒนากล้วยหอมทองมาเป็นระยะเวลากว่า 2-3 ปีแล้ว เช่น ระบบการให้น้ำ ระบบการแปรรูป ระบบการควบคุมการขนส่งเพื่อยกระดับไม่ให้ขั้วกล้วยหอมเน่า ซึ่งจะช่วยยืดอายุกล้วยหอมได้มากกว่าปกติประมาณ 10 เท่า โดยอยู่ได้นานถึง 1-2 เดือน จากปกติอยู่ได้เพียง 1 สัปดาห์หลังจากผลสุก รวมถึงการวิจัยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เจลทาหน้า ไอศกรีม กล้วยหอมอัดเม็ด สกัดเป็นน้ำหวานเพื่อใช้ประกอบการทำขนม เป็นต้น ปัจจุบันได้วิจัยเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการแนะนำสู่เกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่แปลงใหญ่

การเตรียมหน่อพันธุ์

 • หน่อพันธุ์กล้วยหอมทองปทุมที่ใช้ปลูกควรอยู่ในระยะที่เรียกว่า หน่อใบดาบ มีใบแคบ 2-3 ใบ มีความยาวหน่อ 30-60 เซนติเมตร
 • เป็นหน่อที่สมบูรณ์ไม่มีรอยโรคหรือแมลงกัดกิน หากซื้อตามฟาร์มกล้วยควรตรวจสอบประวัติการระบาดของโรคหรือด้วงแมลงก่อน

การเตรียมดิน และหลุมปลูก

 • หากเป็นพื้นที่ที่ปลกูคร้ังแรกให้ไถพรวนดินให้ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร พร้อมกำจัดวัชพืช และตากดินทิ้งไวป้ระมาณ 7-10 วัน หลังจากนั้น หว่านโรยดว้ยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตรา 2-4 ตัน/ไร่ แล้วไถพรวนดินอีกรอบ
 • หากเป็นพื้นที่เดิมให้หว่านโรยด้วยปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักได้เลย
 • ไถพรวนดินกลบทำการขุดหลุมปลูกให้ลึก กว้าง และยาว ประมาณ 45-50 เซนติเมตร
 • ระยะห่างระหว่างหลุมที่ 2.50×2.50 เมตร ซึ่งจะได้ประมาณ 500 หลุม/ไร่
 • เมื่อเตรียมหลุมเสร็จให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 5 กิโลกรัม/หลุม และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 200 กรัม/หลุม พร้อมเกลี่ยดินผสม โดยให้ระดับดินสูงขึ้นจนเหลือความลึกของหลุมประมาณ 15-30 เซนติเมตรขึ้นอยู่กับความสูงของต้นพันธุ์

การเก็บผลผลิต

หลังปลูกกล้วยหอมทองปทุม 6-8 เดือน ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้น ซึ่งช่วงนี้กล้วยจะเริ่มแทงปลีแล้ว โดยสังเกตได้จากการแทงใบกล้วยใบสุดท้ายจะมีขนาดสั้น และเล็กมาก เรียกว่า “ใบธง”หลังจากนั้นกลว้ยจะเริ่มแทงปลีออกมา ซ่ึงจากระยะเริ่มแทงปลีจนถึงปลีบานแลว้จะใช้เวลาประมาณ 14 วัน หลังจากปลีบานแล้ว 2-3 วัน หรือ มองเห็นผลมีขนาดสม่ำเสมอกันแล้ว หรือเรียกหวีนั้นว่า “หวีตีนเต่า” จึงให้ตัดปลีออกได้ โดยหวีที่ต่ำกว่าหวีตีนเต่าจะมีขนาดผลเล็ก ผลไม่สม่ำเสมอ ซ่ึงเมื่อเริ่มเห็นหวีลกัษณะนี้ก็เริ่มตัดปลีได้ โดยตัดในต่ำแหน่งที่ต่ำกว่าหวีตีนเต่าลงมา 1 หวีเพราะหากปล่อยทิ้งไวจ้ะทำให้ผลในหวีอื่นๆเติบโตช้า และผลไม่สม่ำเสมอได้กล้วยหอม

หลังจากการปลูกแล้วประมาณ 10 -11 เดือน จะเริ่มเก็บเครือได้ โดยมีระยะหลังปลูกถึงแทงปลี 7-8 เดือน และหลังจากแทงปลีจนเก็บเครือได้ 70-80 วัน โดย 1 เครือ จะมีหวีประมาณ6 -10 หวี และ 1 หวี มีผลประมาณ 10 -16 ผล หรือมากกว่า หากดินมีความสมบูรณ์หลังจากตัดปลีประมาณ 70-80 วัน จะเริ่มเก็บเครือหรือผลได้ทั้งนี้หากเป็นการส่งจำหน่าย จำเป็นต้องเก็บก่อนผลสุกหรือผลเหลือง ประมาณ 3 วัน ซึ่งเวลานิยมเก็บในช่วงเช้าตรู่

จำนวน

100, 200, 300, 400, 500

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หน่อกล้วยหอมทองปทุม ขายส่ง”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart