มะนาวทูลเกล้า กลิ่นหอมอันดับ 1

8 ศรัตรู ของมะนาว

มะนาว เป็นพืชเศรษฐกิจและมีราคาค่อนข้างแพง โดยเฉพาะในฤดูแล้ง แต่ก็ไม่วายมีโรคและแมลงศัตรูมากมาย ทำ แต่หากเราศึกษาให้ลึกจะพอทราบได้ว่า