Terms And Conditions

เงื่อนไขในการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ http://farmyoodee.com/ และ/หรือ FARM YOO DEE MEE SOOK mobile app. กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดเงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงและการใช้บริการแพลตฟอร์มของท่าน (ดังที่นิยามไว้ด้านล่างนี้)

ด้วยการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือใช้บริการ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ตกลงด้วยกับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ห้ามเข้าใช้และ/หรือใช้แพลตฟอร์มนี้หรือบริการ

การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการจะจำกัดไว้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้นท่านต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้และ/หรือบริการหรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางช่องทางใด ๆ ที่เราไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของท่าน การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย

หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี: ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านและบุคคลดังกล่าวจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้และรับผิดชอบต่อ: (1) การกระทำของท่าน (2) ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้าของท่าน และ (3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่าน หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านท่านต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้ แพลตฟอร์มและการใช้บริการ

 1. นิยามและการตีความ
  เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิยามและข้อกำหนดเกี่ยวกับการตีความที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 1 จะนำมาบังคับใช้กับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้
 2. การใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยทั่วไป

2.1 แนวปฏิบัติในการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ: ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในสิ่งที่กล่าวมาซึ่งออกใช้บังคับโดยเราเป็นครั้งคราวไปเราสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใดๆและถือว่าท่านได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

2.2 กิจกรรมที่ต้องห้าม: ท่านตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่:
(ก) ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆหรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ
(ข) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ค) พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำการรบกวนหรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง
(ง) โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใดๆผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการ
(จ) รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือบริการของผู้อื่น
(ฉ) ใช้หรืออัพโหลด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่ท่านมีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัสส่วนประกอบที่ทำให้เสียหายรหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่ทำอันตรายซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหายหรือผิดพลาดได้หรือทำให้เสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื่นหรือของแพลตฟอร์มหรือบริการได้และ
(ช) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใดๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(ซ) สร้าง และ/หรือ ใช้บัญชีลูกค้า และ/หรือ บัญชีของฟาร์มอยู่ดี มีสุขใดๆ บนแพลตฟอร์ม หรือบริการมากกว่าหนึ่งบัญชี

2.3 ความพร้อมของแพลตฟอร์มและบริการ:
เราอาจจะทำการปรับปรุงแก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการหรือถอดออกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มหรือบริการใดๆในบางช่วงเวลา โดยไม่จำต้องให้เหตุผลใด ๆ หรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือถอดออกดังกล่าวจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ

2.4 สิทธิในการติดตามตรวจ
เราขอสงวนสิทธิโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวแต่ไม่ผูกพันที่จะ:

(ก) ติดตามตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ บนแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ เราอาจจะสอบสวนการฝ่าฝืนใดๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่อยู่ในที่นี้และอาจจะดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควรโดยดุลพินิจของทางเราแต่เพียงฝ่ายเดียว
(ข) ป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้ยังแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของลูกค้า
(ค) รายงานกิจกรรมใดที่เราสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆที่ใช้บังคับให้หน่วยงานที่เหมาะสมทราบและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวและ/หรือ
(ง) ร้องขอข้อสนเทศและข้อมูลใดๆ จากท่านอันเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่านในเวลาใดๆ และใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อนี้หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลดังกล่าว หรือหากท่านให้หรือเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล
(จ) หยุดการใช้งาน ยกเลิก ลบ ห้าม ระงับและจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ ของและโดยบัญชีของฟาร์มอยู่ดี มีสุขใดๆ ลูกค้า และ/หรือ บุคคลใด ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้า

2.5 นโยบายความเป็นส่วนตัว:
การใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่านยังอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่กำหนดไว้ใน http://farmyoodee.com/privacy-policy/

2.6 เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายและเงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรแทนเงินสด:
การซื้อขายสินค้าใดๆจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายดังกำหนดไว้ใน http://farmyoodee.com/terms-and-conditions/
หากท่านใช้คูปองแทนเงินสดเงื่อนไข&ข้อกำหนดของคูปองแทนเงินสดที่กำหนดไว้ใน http://farmyoodee.com/terms-and-conditions/ จะนำมาใช้บังคับ

2.7 เงื่อนไขเพิ่มเติม:
นอกเหนือจากเงื่อนไขในการใช้บริการนี้การใช้งานเอกสารข้อมูลและบริการในด้านหนึ่งด้านใดโดยเฉพาะเอกสารข้อมูลฉบับที่ละเอียดขึ้นหรือได้รับการปรับปรุงที่เสนอโดยเราหรือโดยผู้รับเหมาช่วงที่เรากำหนดอาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งจะใช้บังคับโดยมีผลสมบูรณ์ทุกประการ

 1. การใช้บริการ

3.1 การใช้บังคับเงื่อนไขในข้อนี้: นอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นทั้งหลายของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดในข้อ 3 นี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับการใช้บริการของท่าน

3.2 ข้อจำกัด: การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ลูกค้าที่ไดฝ่าฝืนหรือกำลังฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้ และลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใดๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว จะไม่อาจใช้บริการได้แม้ว่าจะทำตามข้อกำหนดของข้อ 3.2 นี้แล้วก็ตาม

3.3 เงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไป: ท่านตกลง:
(ก) ที่จะเข้าใช้ และ/หรือใช้บริการ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลา รวมทั้งตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการบริการด้วยความสุจริตใจ และ
(ข) ที่จะรับรองว่าข้อสนเทศหรือข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับบริการที่ท่านโพสต์หรือทำให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องและไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะรับผิดชอบในข้อสนเทศและข้อมูลดังกล่าวแต่ฝ่ายเดียว

3.4 รายละเอียดของสินค้า: ถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่แม่นยำของสินค้า เราไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะมีความแม่นยำ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด

3.5 ราคาของสินค้า: ราคาที่ประกาศขายทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาประกาศขายในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ

3.6 ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก: ท่านรับทราบว่าคู่สัญญานอกเหนือจาก Farm Yoo Dee Mee Sook (ได้แก่ ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เป็นผู้ลงรายการและขายสินค้าของบุคคลดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม ข้อมูลว่าสินค้าดังกล่าวได้ถูกประกาศเพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์มโดยฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก อาจมีการไว้บนเว็บเพจที่มีการแสดงรายการสินค้าดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อตกลงแต่ละฉบับที่ทำขึ้นเพื่อการขายสินค้าของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกให้แก่ลูกค้า จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกกับลูกค้าเท่านั้น และยังอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายสินค้าด้วย

 1. ลูกค้าที่มีบัญชีกับฟาร์มอยู่ดี มีสุข

4.1 ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน: บริการบางอย่างที่อาจจะมีบนแพลตฟอร์มอาจจำเป็นจะต้องมีการสร้างบัญชีกับเราหรือมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านขอสร้างบัญชีกับเรา ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอาจจะ: (1) พิจารณาและออกให้ท่านโดยเรา หรือ (2) ท่านเป็นฝ่ายให้และเราเป็นผู้อนุมัติโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเราอันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะร้องขอให้ท่านอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านทันทีในเวลาใดๆโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบในความสูญเสียใดๆ ที่ท่านได้รับหรือท่านเป็นฝ่ายทำให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับหรือโดยเหตุผลของคำขอหรือการยกเลิกดังกล่าว ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเป็นครั้งคราว และเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับและจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีของท่านและรับผิดต่อการเปิดเผยหรือการใช้งานใด ๆ (ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตหรือไม่) ซึ่งชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่าน ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านทราบว่าหรือมีเหตุผลให้สงสัยว่าความลับเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านอาจจะถูกเปิดเผยหรือมีการใช้ชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องมีการปรับปรุง เราคาดว่าคำบอกกล่าวของท่านได้รับการดำเนินการโดยเราเมื่อครบเจ็ด (7) วันทำการหลังจากได้รับคำบอกกล่าวดังกล่าวแล้ว

4.2 การอ้างการใช้งานหรือเข้าใช้: ท่านตกลงและรับทราบว่าการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้ใด ๆในแพลตฟอร์ม และข้อสนเทศ ข้อมูล หรือการสื่อสารใด ๆ ที่อ้างอิงถึงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านได้ แล้วแต่กรณี จะถือว่า:
(ก) เป็นการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ใช้บริการโดยท่าน หรือ
(ข) เป็นข้อสนเทศ ข้อมูล หรือการสื่อสารที่ประกาศ ส่งผ่าน หรือออกโดยชอบโดยฝ่ายท่าน

ไม่ว่าเวลาใด ๆ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือการใช้บริการใด ๆ (ไม่ว่าการเข้าใช้หรือการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ เว้นแต่กรณีการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ หลังจากเราได้รับการบอกกล่าวการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตของชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านแล้ว ตามข้อ 4.1) ท่านยินยอมให้ เรามีสิทธิ (แต่ไม่ผูกพัน) ที่ดำเนินการ อ้างอิงตาม หรือขอให้ท่านรับผิดชอบและรับผิดแต่ฝ่ายเดียวในการกระทำดังกล่าวเสมือนว่าการเข้าใช้ดังกล่าวนั้นทำหรือส่งโดยท่านเอง ท่านยังตกลงและรับทราบอีกด้วยว่า ท่านผูกพันและตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้เราจนเต็มจำนวนต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการใด ๆ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์ม ที่สามารถอ้างอิงไปชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่านได้

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 ความเป็นเจ้าของ: ทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์มและเอกสารข้อมูลเป็นกรรมสิทธิ์ของ อนุญาตให้แก่ หรือควบคุมโดยเรา ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา หรือผู้ให้บริการของเรา เราสงวนสิทธิที่จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายกำหนด
5.2 การจำกัดการใช้งาน: ห้ามมิให้ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือ เก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน ภายใต้บังคับข้อ 5.3 การอนุญาตจะเป็นเพียงการให้ท่านดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้เอกสารข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และท่านต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อมูล ซึ่งเราหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลายและสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ที่อยู่ในเอกสารข้อมูลนั้น
5.3 เครื่องหมายการค้า: เครื่องหมายการค้า ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ไม่มีสิ่งใดบนแพลตฟอร์มและในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ จะตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือมอบสิทธิในการใช้งาน ไม่ว่าโดยปริยาย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรือยินยอมให้อนุญาต หรือให้สิทธิที่จะใช้โดยประการอื่นใด (ซึ่งรวมถึงในรูปแบบ เมต้า แท็ก หรือ ลิงค์ “ด่วน” ไปยังเว็บไซต์อื่นใด) ซึ่งเครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงอยู่บนหน้าบริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องอื่นใด

 1. การจำกัดความรับผิดชอบและความรับผิดของเรา

6.1 การไม่รับรองหรือรับประกัน: บริการ แพลตฟอร์ม และเอกสารข้อมูล ให้บริการในหลักเกณฑ์ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” ข้อมูลและ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ถูกให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างใด ๆ ไม่ว่าโดยปริยาย ชัดแจ้งหรือโดยบทบัญญัติใด ๆ รวมทั้งการรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก กรรมสิทธิ์ ความสามารถในการนำไปค้าขายได้ คุณภาพที่เป็นที่พอใจ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อผลบังคับของที่กล่าวมาก่อนหน้า เราไม่รับประกัน:

(ก) ความถูกต้อง เหมาะแก่เวลา ความพอเพียง มูลค่าในทางพาณิชย์ หรือความครบถ้วนของข้อมูล และ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล
(ข) ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ จะมีให้โดยไม่เกิดการติดขัด มีความมั่นคง หรือปราศจากความผิดพลาดหรือตกหล่น หรือข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่ระบุได้จะได้รับการแก้ไข
(ค) ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ รหัสที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย รหัสที่ทำให้เกิดการทำลาย หรือรหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดการขัดข้อง และ
(ง) ความปลอดภัยในข้อมูลใด ๆ ที่ส่งโดยท่านหรือไปยังท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือบริการ และท่านยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือได้รับผ่านทางบริการหรือแพลตฟอร์มอาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ และ/หรือเปิดเผยโดยฝ่ายเราหรือเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของเราให้แก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าเป็นท่านหรืออ้างว่ากระทำการโดยได้รับมอบอำนาจจากท่าน การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะถูกขัดขวาง ขาดการติดต่อ ล่าช้า จากความแออัดในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือมีการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะได้

6.2 การยกเว้นความรับผิด: ผู้ได้รับชดใช้ของฟาร์มอยู่ดี มีสุขไม่ต้องรับผิดต่อท่านในการสูญเสียใด ๆ ก็ตามหรือไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ) อันเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวข้องกับ:
(ก) การเข้าใช้ ใช้งาน และ/หรือการไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการได้
(ข) การเชื่อถือข้อมูลหรือข้อสนเทศใด ๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ ท่านไม่ควรกระทำการใดกับข้อมูลหรือข้อสนเทศดังกล่าวโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาด้วยตนเองเสียก่อน
(ค) ระบบ เซิร์ฟเวอร์ หรือการเชื่อมต่อใด ๆ เกิดการล้มเหลว ผิดพลาด ตกหล่น ขัดข้อง ล่าช้า มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการปองร้ายอื่นๆ การทำลาย หรือ รหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใด ที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดความผิดพลาด และ
(ง) การใช้งานหรือเข้าใช้ใด ๆ เว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่นใดที่เชื่อมไว้กับแพลตฟอร์ม แม้ว่าเราหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนหรือลูกจ้างของเราอาจจะได้รับแจ้งหรือคาดหมายไว้แล้วถึงความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าว

6.3 ด้วยความเสี่ยงภัยของท่านเอง: ความเสี่ยงจากการเข้าใจผิด ความผิดพลาด ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียใด ๆ อันเป็นผลจากการใช้แพลตฟอร์มนั้นเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้น และเราจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในกรณีดังกล่าว

 1. การเชื่อมโยง การเตือน และการโฆษณา

7.1 การเชื่อมโยง: เพื่อความสะดวกของท่าน เราอาจจะรวมเอาการเชื่อมโยงไว้กับเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นของหรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอก เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ลิงค์ไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดต่อความผิดพลาด ตกหล่น ล่าช้า ทำให้เสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ดูหมิ่น การหลอกลวง สิ่งน่ารังเกียจ ลามกอนาจาร การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความไม่ถูกต้อง หรือเอกสารข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอื่นใด ที่อยู่ในเนื้อหา หรือผลที่ตามมาจากการเข้าใช้ เว็บไซต์ที่เชื่อมไว้ใด ๆ การเชื่อมโยงใด ๆ ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นใด ไม่ได้เป็นการยืนยันหรือรับรองเว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าว และท่านตกลงว่าการเข้าใช้หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ลิงค์ไว้ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น

7.2 การโฆษณา: เราอาจจะแนบแบนเนอร์ java applet และ/หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดไว้กับแพลตฟอร์มเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาสินค้า และ/หรือบริการของเราหรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ท่านไม่มีสิทธิได้รับเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าคอมมิชชั่นใด ๆ อันเกี่ยวกับการโฆษณาใด ๆ ดังกล่าวหรือเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการอื่นใด

 1. การส่งข้อมูลและข้อมูลของท่าน

8.1 การส่งข้อมูลโดยท่าน: ท่านให้สิทธิโดยไม่เฉพาะเจาะจงแก่เราในการใช้เอกสารข้อมูลหรือข้อสนเทศที่ท่านยื่นไว้ในแพลตฟอร์ม และ/หรือมอบให้เรา รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำถาม บทวิจารณ์ ความเห็น และคำแนะนำ (เรียกรวมกันว่า “การส่งข้อมูล”) เมื่อท่านโพสต์ความเห็นหรือการทบทวนไว้บนแพลตฟอร์ม ท่านยังให้สิทธิแก่เราในการใช้ชื่อที่ท่านส่งข้อมูลหรือชื่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบทวิจารณ์ ความเห็น หรือเนื้อหาอื่น ๆ ดังกล่าว ท่านต้องไม่ใช้อีเมล์แอดเดรสปลอม แกล้งทำเป็นบุคคลใดนอกเหนือจากตัวท่านเองหรือทำให้เราหรือบุคคลภายนอกเข้าใจผิดในเรื่องต้นกำเนิดของการส่งข้อมูลใด ๆ เราอาจจะแต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะ เผยแพร่ ถอดออก หรือแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน

8.2 ความยินยอมในการรับอีเมล์: ท่านยินยอมและอนุญาตในการที่เราจะใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อประโยชน์ในการส่งอีเมล์ข้อมูลรายละเอียดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน ข้อตกลงของท่านที่มีต่อข้อกำหนดในข้อ 8.2 นี้จะถือเป็นความยินยอมของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีกฎหมายควบคุมสแปมใด ๆ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่อื่นใด) ท่านอาจจะเลือกยกเลิกรับอีเมล์ส่งเสริมการขายในภายหลังได้ด้วยการคลิกที่จุดเชื่อมโยงที่เหมาะสมในอีเมล์ส่งเสริมการขายใดๆ

8.3 นโยบายความเป็นส่วนตัว: ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านและตกลงด้วยในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่ที่ http://farmyoodee.com/privacy-policy/และให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. การยกเลิก

9.1 การยกเลิกโดยฝ่ายเรา: โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา และไม่ว่าจะได้บอกกล่าวไปยังท่านหรือไม่ เราอาจจะยกเลิกการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของท่าน และ/หรือระงับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่าน เราอาจจะยกเลิกการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม รวมทั้งเนื่องจากการกระทำผิดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บริการนี้ หรือเมื่อเราเชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝืนหรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้ หรือหากในความเห็นของเรา หรือความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ เป็นการไม่เหมาะสมที่จะยังคงปล่อยให้มีบริการเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม โดยให้การที่ระบุในข้อนี้มีผลทันทีที่เราได้ใช้ดุลพินิจดังกล่าว

9.2 การยกเลิกโดยฝ่ายท่าน: ท่านอาจจะยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยบอกกล่าวล่วงหน้า เจ็ด (7) วันเป็นลายลักษณ์อักษร

 1. การบอกกล่าว

10.1 การบอกกล่าวจากเรา: คำบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหลายที่ส่งถึงท่านหาก:
(ก) สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ตามที่เราจะเลือกจะถือว่าได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว ณ วันที่เผยแพร่หรือออกอากาศ หรือ
(ข) ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งไว้ที่ที่อยู่ล่าสุดของท่านที่เราทราบ จะถือว่าท่านได้รับคำบอกกล่าวแล้วในวันถัดจากวันส่งหรือในวันที่ทิ้งคำบอกกล่าวนั้นไว้

10.2 คำบอกกล่าวจากท่าน: ท่านอาจจะส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือถึงเราได้เฉพาะยังที่อยู่หรืออีเมล์แอดเดรสที่เรากำหนดเท่านั้น ณ เลขที่ 31/4 ม.2 ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ประเทศไทย และ http://farmyoodee.com/contact และจะถือว่าเราได้รับคำบอกกล่าวนั้นแล้วเฉพาะเมื่อเราได้รับ ขณะที่เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตอบกลับคำบอกกล่าวของท่านโดยทันที เราไม่อาจรับประกันได้ว่าเราจะตอบกลับได้เร็วเท่ากันทุกครั้ง

10.3 วิธีการอื่น: โดยไม่คำนึงถึงข้อ 10.1 และ 10.2 ในบางครั้งเราอาจจะกำหนดวิธีการอื่นที่ยอมรับได้ในการบอกกล่าว (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมล์ หรือรูปแบบอื่นในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) และเวลาหรือเหตุการณ์ที่จะถือว่าคำบอกกล่าวนั้นได้รับแล้ว

 1. ข้อกำหนดทั่วไป

11.1 สิทธิและการเยียวยาสะสม: เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และสิทธิและการเยียวยาของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะสะสมเพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อและถือเพิ่มเติมจากสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่เราอาจจะมีตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม และการที่ผู้ขายไม่ได้ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักอิควิตี้ หากมี) จะไม่มีผลขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้ขายในสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม

11.2 ไม่มีการสละสิทธิ: การที่เราไม่ได้บังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขนี้ และการไม่ได้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ในภายหลัง เรายังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของเราในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านกระทำการผิดสัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

11.3 การแยกส่วนได้: เมื่อข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ได้ ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

11.4 สิทธิของบุคคลภายนอก: บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใด ๆ ในการบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ว่าในข้อใด โดยไม่คำนึงว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวถูกระบุชื่อไว้ ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดตรงกับรายละเอียดใด ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีเนื้อความใดในข้อนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอนโดยชอบซึ่งเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

11.5 กฎหมายที่ใช้บังคับ: การใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ และเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และท่านยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

11.6 การคุ้มครองชั่วคราว: เราอาจจะขอความคุ้มครองชั่วคราวหากเราพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้ว เห็นว่าการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแล้วเห็นว่า การยับยั้งคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวหรือการคุ้มครองชั่วคราวอย่างอื่นเป็นการเยียวยาการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพียงอย่างหนทางเดียวที่เหมาะสมและเพียงพอ

11.7 การแก้ไขเพิ่มเติม: เมื่อมีคำบอกกล่าวผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามที่เราจะได้กำหนด (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์) เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่เราระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าว หากท่านใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการหลังวันที่ดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ เรามีสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้นซึ่งจะใช้และอาจใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

11.8 การแก้ไขข้อผิดพลาด: เราไม่ต้องรับผิดใดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ในส่วนของเรา ที่อาจมีการแก้ไข

11.9 สกุลเงิน: เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการคือเงินบาทไทย

11.10 ภาษา: ในกรณีที่เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาไทย (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเวอร์ชั่นภาษาไทยของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และต้องถูกนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ

11.11 สัญญาเบ็ดเสร็จ: เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่มีระหว่างท่านกับเราอันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้และทดแทนและแทนที่ความเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้อันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้

11.12 ผูกพันและเป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ เกี่ยวกับบริการ ถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยเราหรือผู้ให้บริการของเราที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุดในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างเรากับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว

11.13 การทำสัญญาช่วง และการมอบหมาย: เราสงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของเราอันเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์ม และ/หรือการบริการ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่เราเห็นว่าเหมาะสม

11.14 การโอนสิทธิ: ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เราอาจจะโอนสิทธิของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้

11.15 เหตุสุดวิสัย: เราไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขดังกล่าว) หรือในความไม่ถูกต้อง ความไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่เหมาะสมใด ๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือของบริการหากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของเรา

เอกสารแนบ 1

นิยามและการตีความ

 1. นิยาม:
  เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังนี้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้:

1.1 “ลูกค้า” มีความหมายเดียวกับที่อยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย

1.2 “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์อรรถประโยชน์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดเมนเนม สิทธิในออกแบบโครงร่าง แบบที่จดทะเบียนไว้ สิทธิในแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าและธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับสิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยมและชื่อเสียงและสิทธิอันมีเจ้าของอื่นๆ ทั้งหลายในทำนองเดียวกัน และคำขอจดทะเบียนทั้งหลายในสิ่งที่กล่าวมาไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่และผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิในการฟ้องร้อง การเรียกค่าเสียหาย และได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่นๆต่อการละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนใด ๆ ในสิทธิใด ๆดังกล่าวมา

1.3 “ผู้ได้รับชดใช้ของฟาร์มอยู่ดี มีสุข” หมายถึงฟาร์มอยู่ดี มีสุข และเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนสิทธิทั้งหลายของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

1.4 “ฟาร์มอยู่ดี มีสุข” “เรา” “ของเรา” และ “เรา” (ที่เป็นกรรมของประโยค) หมายถึง ฟาร์มอยู่ดี มีสุข จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 3210100267443 และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 31/4 ม.2 ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ประเทศไทย

1.5 “ราคาที่ประกาศขาย” หมายถึง ราคาของสินค้าที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ลูกค้าดังระบุไว้บนแพลตฟอร์ม

1.6 “การสูญเสีย” หมายถึง ค่าปรับ การขาดทุน จำนวนเงินในการชำระหนี้ ค่าใช้จ่าย (ได้แก่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเกี่ยวกับทนายความ) ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย การฟ้องร้อง ดำเนินคดี ข้อเรียกร้อง การเรียกให้ชำระหนี้ และความรับผิดอื่น ๆ ทั้งหลายไม่ว่าจะมองเห็นล่วงหน้าหรือไม่”

1.7 “เอกสารข้อมูล” หมายถึง โดยรวมได้แก่หน้าเวบเพจทั้งหลายบนแพลตฟอร์มรวมทั้งข้อสนเทศ ภาพ ลิงค์ เสียง กราฟฟิก วิดีโอ ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น และเอกสารข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดงอยู่หรือจัดไว้บนแพลตฟอร์มและการทำงานหรือบริการที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์ม

1.8 ”คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าของท่านที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มตามเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขาย

1.9 “รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่ถูกต้องที่ลูกค้าซึ่งมีบัญชีอยู่กับฟาร์มอยู่ดี มีสุขอาจจะใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

1.10 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้ในการบ่งชี้ ติดต่อ หรือแจ้งตำแหน่งของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวมถึงชื่อของท่านอีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงินที่อยู่สำหรับส่งของหมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถือว่ารวมข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้แก่เราเมื่อจะส่งคำสั่งซื้อโดยไม่คำนึงว่าท่านมีบัญชีกับเราอยู่หรือไม่

1.11 “แพลตฟอร์ม” หมายถึง (ก) ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บและแบบมือถือของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดยฟาร์มอยู่ดี มีสุขซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ URL: http://farmyoodee.com/และ (ข) แอพพลิเคชั่นมือถือที่เปิดให้บริการในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยฟาร์มอยู่ดี มีสุข ทั้งเวอร์ชั่นไอโอเอส และแอนดรอยด์

1.12 “นโยบายความเป็นส่วนตัว” หมายถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ใน http://farmyoodee.com/privacy-policy/

1.13 “สินค้า” หมายถึง สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม

1.14 “เอกสารต้องห้าม” หมายถึง ข้อสนเทศ กราฟฟิก ภาพถ่าย ข้อมูล และ/หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดที่:
(ก) มีไวรัสคอมพิวเตอร์ใดหรือรหัสโปรแกรม หรือมาโครอื่นใดที่คุกคามหรือสร้างความเสียหาย
(ข) ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกหรือสิทธิอันมีเจ้าของอื่นใด
(ค) ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย หรือข่มขู่
(ง) เป็นวัตถุน่ารังเกียจลามกอนาจาร ละเมิด ฉ้อฉล ขโมยมา อันตราย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือ
(จ) ตีความหรืออาจตีความได้ว่าเป็นก้าวร้าวหรือโจมตีบุคคลอื่นและ/หรือน่ารังเกียจ ในความเห็นของเราแต่ฝ่ายเดียว

1.15 “บริการ” หมายถึงบริการ ข้อมูล และการทำงานที่เราจัดให้มีบนแพลตฟอร์ม

1.16 “การยื่น” ให้ความหมายไว้ในข้อ 8.1 ของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

1.17 “เงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขาย” หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการซื้อสินค้าของลูกค้าและกำหนดไว้ใน http://farmyoodee.com/terms-and-conditions/

1.18 “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หมายถึงอารัมภบท ข้อ 1 ถึงข้อ 11 และเอกสารแนบท้ายใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้

1.19 “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และโลโก้ ที่ใช้และแสดงอยู่แพลตฟอร์มไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือยังไม่ได้จดทะเบียนและเป็นของฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือของบุคคลภายนอกคนใดก็ตาม

1.20 “ชื่อผู้ใช้” หมายถึง ชื่อหรือรหัสบ่งชี้เฉพาะตัวในการล็อกอินที่เป็นตัวบ่งชี้ลูกค้าที่มีบัญชีกับฟาร์มอยู่ดี มีสุข

1.21 “บัตรแทนเงินสด” หมายถึง บัตรแทนเงินสดสำหรับเครดิตที่อาจจะใช้โดยลูกค้าภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นของบัตรแทนเงินสดและเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นสำหรับการชำระเงินในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม

1.22 “เงื่อนไข & ข้อกำหนดของคูปองแทนเงินสด” กำหนดไว้ใน http://farmyoodee.com/terms-and-conditions/

1.23 “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีขึ้นไป หรือมิฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

 1. การตีความ:
  การอ้างอิงใด ๆ ในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไปถึงบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย ให้ตีความโดยเป็นการอ้างอิงถึงบทบัญญัติดังกล่าวตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติขึ้นใหม่ หรือขยายความ ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง ในสัญญา เมื่อใดก็ตามที่ใช้คำว่า

“รวมถึง” หรือ “รวมทั้ง” ให้ถือว่าตามมาด้วยคำว่า “โดยไม่จำกัดเฉพาะ” เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนวันให้หมายถึงวันตามปฏิทินและคำว่า “เดือน” หรือ “เป็นรายเดือน” รวมทั้งการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนเดือนให้หมายถึงเดือนตามปฏิทินหัวข้อใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่มีผลต่อการตีความเงื่อนไขการใช้บริการนี้ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดสองข้อใดๆ หรือมากกว่าภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะอยู่ในเอกสารเดียวกันหรือต่างกันข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันดังกล่าวให้วินิจฉัยไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขและบังคับตามข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์แก่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขมากกว่า

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการขาย

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย

 1. นิยาม และการตีความ
  เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิยามและข้อกำหนดในการตีความที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ให้ใช้บังคับกับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายในที่นี้
 2. การสั่งซื้อสินค้า

2.1 เงื่อนไขที่ท่านต้องปฏิบัติตาม: ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยฟาร์มอยู่ดี มีสุข (ในนามของผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้งานแพลตฟอร์มหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า) เป็นครั้งคราวไป ทั้งนี้ ฟาร์มอยู่ดี มีสุขสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใด ๆ ก็ได้ และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

2.2 รายละเอียดของสินค้า: ถึงแม้ว่าผู้ขายจะพยายามอย่างเต็มในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องของสินค้า ฟาร์มอยู่ดี มีสุขและผู้ขายไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ ในกรณีที่สินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างอันมีนัยยะสำคัญจากรายละเอียดบนแพลตฟอร์ม ที่ท่านได้สั่งซื้อไว้ ให้บังคับใช้เนื้อความตามข้อ 6 ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

2.3 ผู้ขาย: สินค้าถูกขายโดย “ผู้ขาย” ถึงแม้ว่า ฟาร์มอยู่ดี มีสุขอาจจะเป็น “ผู้ขาย” สินค้าบางอย่าง แต่ “ผู้ขาย” ยังอาจหมายถึงบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากฟาร์มอยู่ดี มีสุข (ซึ่งบุคคลอื่นใดดังกล่าวหมายถึง “ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก” ตามเนื้อความในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้) ไม่ว่าสินค้านั้นจะถูกแสดงรายการไว้เพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์มโดยฟาร์มอยู่ดี มีสุข หรือมีการระบุชื่อผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกก็ตาม สินค้าที่ขายให้ท่านโดยผู้ขายจะอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาเฉพาะกับลูกค้าแต่ละราย (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในข้อ 2.6)

ทั้งนี้:

2.3.1 สำหรับสินค้าที่ขายโดยผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงและเฉพาะระหว่างผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกกับท่านเท่านั้น และ
2.3.2 สำหรับสินค้าที่ขายฟาร์มอยู่ดี มีสุข จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงและเฉพาะระหว่างฟาร์มอยู่ดี มีสุขกับท่านเท่านั้น

2.4 การส่งคำสั่งซื้อของท่าน: ท่านอาจจะส่งคำสั่งซื้อโดยการกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มให้ครบถ้วนและคลิกปุ่ม “ส่งคำสั่งซื้อของฉัน” ผู้ขายจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งด้วยวิธีการอื่นใด ท่านเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจในความถูกต้องของคำสั่งซื้อ

2.5 คำสั่งซื้อเพิกถอนไม่ได้และปราศจากเงื่อนไข: คำสั่งซื้อทั้งหลายจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ อีกเมื่อส่งคำสั่งซื้อนั้นผ่านแพลตฟอร์มแล้ว และผู้ขายมีสิทธิ (แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่) ในการประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่านอีก และโดยไม่ต้องมีการอ้างอิงหรือบอกกล่าวเพิ่มเติมใด ๆ ไปยังท่านอีก อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีดังระบุไว้ในข้อ 8 ท่านอาจจะร้องขอให้ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อได้ ซึ่งผู้ขายจะใช้ความพยายามในการดำเนินการตามคำขอโดยถือหลักการใช้ความพยายามตามความเหมาะสมในทางการค้าขาย อย่างไรก็ดี ผู้ขายไม่มีหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการให้ตามคำขอยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อใด ๆ

2.6 ข้อสงวนสิทธิของผู้ขายเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ: ผู้ขายมีดุลพินิจในการตอบรับคำสั่งซื้อทั้งหลายแต่เพียงผู้เดียวและคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่ตอบรับโดยผู้ขายจะถือเป็นสัญญาแยกต่างหาก (คำสั่งซื้อที่ได้รับการตอบรับดังกล่าวจะเรียกว่า “สัญญาที่ทำกับลูกค้า”) ท่านได้ยอมรับว่า เว้นแต่ท่านจะได้รับคำตอบรับคำสั่งซื้อของท่านจากผู้ขาย ผู้ขายจะไม่ถือเป็นคู่สัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายใด ๆ ระหว่างผู้ขายกับท่านในการซื้อขายหรือข้อตกลงอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้า และด้วยเหตุนี้ ผู้ขายจึงไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจของตนแต่ฝ่ายเดียวในการปฏิเสธการดำเนินการหรือตอบรับคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ได้รับจากและโดยผ่านแพลตฟอร์ม

2.7 การยกเลิกโดยผู้ขายในกรณีมีความผิดพลาดในการกำหนดราคา: ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้า ในกรณีที่กำหนดราคาสินค้าไว้ผิดพลาดบนแพลตฟอร์ม ซึ่งในกรณีดังกล่าว ฟาร์มอยู่ดี มีสุขในนามของผู้ขายจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวโดยมีคำบอกกล่าวเป็นเวลาสามวัน ผู้ขายมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าในกรณีดังกล่าวไม่ว่าสินค้าจะถูกส่งออกไปหรืออยู่ระหว่างเดินทางก็ตาม และไม่ว่ามีการเรียกให้ท่านทำการชำระเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม

2.8 การรับประกันสินค้า: การรับประกันเกี่ยวกับสินค้า (“การรับประกันสินค้า”) ที่ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าให้เป็นไปตามที่ระบุไว้โดยผู้ขายผ่านแพลตฟอร์ม ภายใต้แท็บ “ข้อกำหนดจำเพาะ” ในช่อง “ประเภทการรับประกัน” และ “ระยะเวลาในการรับประกัน” สำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้อง และจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขายไม่ต้องผูกพัน การรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกัน การเยียวยาในการผิดข้อกำหนดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือผิดข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ระบุในการรับประกันสินค้าจะใช้แทนเงื่อนไข การรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหลาย ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือโดยประการอื่น เว้นแต่จะกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในการรับประกันสินค้าดังกล่าว (เว้นแต่จะต้องห้ามอย่างชัดแจ้งโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในกรณีนั้น ๆ) ในเงื่อนไข การรับประกันและเงื่อนไขการรับประกัน อื่นใดทั้งหลายไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับสินค้าที่จัดส่งให้

2.9 การรับทราบของลูกค้า: ท่านรับทราบและรับรองว่าท่านไม่ได้อิงความตามเงื่อนไข ข้อกำหนด การรับประกัน คำสัญญา การโน้มน้าว หรือการแสดงตนรับรองใด ๆ ที่ทำโดยหรือในนามของผู้ขายแต่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญาที่ทำกับลูกค้า หรืออิงความตามคำอธิบายหรือการแสดงข้อมูลหรือข้อกำหนดจำเพาะใด ๆ ที่อยู่ในเอกสารใด ๆ เช่น แคตตาล็อก หรือเอกสารข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งจัดทำโดยฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือผู้ขาย ท่านยังรับทราบและตกลงด้วยว่าข้อยกเว้นการรับประกัน ข้อยกเว้นความรับผิด และข้อยกเว้นการเยียวยาในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ในการซื้อขายและสัญญาที่ทำกับลูกค้า เป็นการกระจายความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญา โดยยินยอมให้ผู้ขายจัดหาสินค้าที่ค่าบริการหรือราคาต่ำกว่าที่ผู้ขายอาจจะทำได้ และท่านยอมรับว่าข้อยกเว้นความรับผิดดังกล่าวเหมาะสม

2.10 จะไม่มีการแสดงตนรับรองหรือรับประกัน: โดยไม่กระทบต่อผลบังคับของข้อ 2.9 ข้างต้น:

2.10.1 จะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขหรือถือว่ามีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว หรือมีการรับประกันใด ๆ หรือถือว่ามีการรับประกันใด ๆ ในเรื่องอายุการใช้งานหรือความคงทนของสินค้าที่จัดส่งให้หรือรับประกันว่าสินค้านั้นจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานอย่างหนึ่งอย่างใดภายใต้เงื่อนไขเฉพาะใด ๆ โดยไม่คำนึงว่าผู้ขายอาจจะทราบหรือได้รับทราบในภายหลังถึงวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่
2.10.2 ผู้ขายมีพันธะเฉพาะในการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะได้ให้รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆ หรือไม่หรือถือว่าได้ให้รายละเอียดนั้นไว้ตามกฎหมายหรือไม่ อนึ่ง รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆ ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเพียงการแสดงความเห็นของผู้ขายในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ทั้งฟาร์มอยู่ดี มีสุขและผู้ขายไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ ในเรื่องคุณภาพ สถานะ สภาพ หรือความเหมาะสมของสินค้า
2.10.3 ฟาร์มอยู่ดี มีสุขไม่ต้องรับผิดใด ๆ สำหรับมาตรการและการกระทำที่จะกล่าวต่อไปนี้ที่ทำโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอก และผลที่เกิดตามมาจากการนั้น: การเยียวยาแก้ไขที่ไม่เหมาะสมในข้อชำรุดบกพร่อง การเปลี่ยนแปลงสินค้าโดยไม่มีการตกลงล่วงหน้าจากฟาร์มอยู่ดี มีสุขก่อน การเพิ่มเติมหรือใส่ชิ้นส่วน โดยเฉพาะอะไหล่ที่ไม่ได้มาจากฟาร์มอยู่ดี มีสุข
2.10.4 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ สำหรับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง การติดตั้งที่มีข้อบกพร่อง หรือการทดสอบใช้งานโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอก การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย ความประมาทเลินเล่อ สภาพการทำงานที่ไม่ปกติ การเคลื่อนย้ายที่มีข้อบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อ การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง ใช้งานหนักเกินกำหนด วัสดุในการทำงานและอะไหล่ไม่เหมาะสม การใช้งานไม่ดี การวางฐานไม่เหาะสม ผลกระทบจากสารเคมี ไฟฟ้าเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไฟฟ้า ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของฟาร์มอยู่ดี มีสุข (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากฟาร์มอยู่ดี มีสุข
2.10.5 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดกับบุคคลภายนอกคนใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกิดจากการซ่อมแซมหรืองานเยียวยา ที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากฟาร์มอยู่ดี มีสุขก่อน และลูกค้าต้องชดเชยความเสียหายให้ผู้ขายต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากข้อเรียกร้องดังกล่าว
2.10.6 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ ภายใต้การรับประกันดังกล่าว (หรือการรับประกัน เงื่อนไข หรือการประกันอื่นใด) หากยังไม่มีการชำระราคารวมของสินค้าเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน และ
2.10.7 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ ก็ตามอันเกี่ยวกับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ในสินค้าที่เกิดขึ้นหลังจากครบกำหนดการรับประกันสินค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว (ถ้ามี)

2.11 ทรัพย์สินทางปัญญา:

2.11.1 เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากฟาร์มอยู่ดี มีสุขเสียก่อน ลูกค้าต้องไม่ถอดออกหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า โลโก้ สัญลักษณ์แสดงลิขสิทธิ์ เลขทะเบียน ฉลาก ป้าย หรือเครื่องหมายระบุ สัญลักษณ์ หรือคำอธิบายประกอบอื่น ๆ ที่ติดอยู่กับสินค้าใด ๆ
2.11.2 เมื่อมีการมอบซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น ไดรเวอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ และ/หรือรายละเอียดการออกแบบ คู่มือทางเทคนิคหรือคู่มือ แบบภาพวาด หรือข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหลาย (เรียกรวมกันว่า “เอกสารข้อมูลสินค้า”) ให้แก่ลูกค้าโดยผู้ขายตามคำสั่งซื้อ การใช้งานและการเก็บรักษาเอกสารข้อมูลสินค้าจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาอนุญาตใช้งาน (เช่น สัญญาอนุญาตของผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย ข้อจำกัด หรือเงื่อนไขในการใช้งาน) ตามที่จะได้กำหนดโดยผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขาย และต้องไม่ใช้นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
2.11.3 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า เอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขาย ลูกค้ายังตกลงด้วยว่าทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ทั้งหลายที่อยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขายแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อ หรือได้รับหนังสือให้ความยินยอมล่วงหน้าของฟาร์มอยู่ดี มีสุข ลูกค้าตกลงที่จะส่งคืนเอกสารข้อมูลสินค้า และ/หรือสำเนาเอกสารข้อมูลดังกล่าวเมื่อฟาร์มอยู่ดี มีสุขร้องขอ

 1. การส่งมอบสินค้า

กรุณาดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการขนส่ง

 1. ราคาของสินค้า

4.1 ราคาที่ประกาศขาย: ราคาของสินค้าที่ต้องชำระโดยลูกค้าจะได้แก่ราคาที่ประกาศขาย ณ เวลาที่มีการส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าไปยังผู้ขาย (ผ่านทางแพลตฟอร์ม)

4.2 ภาษี: ราคาที่ประกาศขายทั้งหมดอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาที่ประกาศขายในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า

 1. การชำระเงิน

5.1 ทั่วไป: ท่านอาจจะชำระเงินสำหรับสินค้าโดยใช้วิธีการการชำระเงินใด ๆ ที่กำหนดโดยฟาร์มอยู่ดี มีสุขในช่วงเวลานั้น ๆ เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อแล้ว การชำระเงินจริงจะเรียกเก็บเฉพาะเมื่อผู้ขายตอบรับคำสั่งซื้อของท่านและเกิดสัญญาที่ทำกับลูกค้าขึ้นแล้ว การชำระเงินทั้งหลายให้กระทำแก่ฟาร์มอยู่ดี มีสุข ไม่ว่าจะรับชำระเงินตามสิทธิของฟาร์มอยู่ดี มีสุขเอง หรือในฐานะตัวแทนของผู้ขาย (เมื่อผู้ขายเป็นผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) ท่านรับทราบว่าฟาร์มอยู่ดี มีสุขมีสิทธิที่จะเรียกให้มีการชำระเงินจากท่านในนามของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกได้

5.2 เงื่อนไขเพิ่มเติม: วิธีการชำระเงินอาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกำหนดโดยฟาร์มอยู่ดี มีสุขเป็นครั้งคราวไป

5.3 วิธีการชำระเงิน: ท่านตกลงว่าท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของท่าน ท่านไม่อาจเรียกร้องเอากับผู้ขายหรือตัวแทนคนใดของผู้ขาย (ที่อาจจะรวมถึงฟาร์มอยู่ดี มีสุข) ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้ ฟาร์มอยู่ดี มีสุขสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือยกเลิก ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าเวลาใด ๆ ซึ่งวิธีการชำระเงินใด ๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวไปยังท่านหรือให้เหตุผลใด ๆ

5.4 ข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปอง ด้านล่าง

5.5 การเรียกเก็บเงิน: ผู้ขายหรือผู้ให้บริการขนส่งอาจจะเรียกเก็บเงินจากท่านเมื่อถึงวันครบกำหนดการชำระเงินใด ๆ ภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า

5.6 การไม่ชำระเงิน: หากลูกค้าไม่ชำระเงินใดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้หรือการชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ผู้ขายมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าหรือระงับการส่งมอบสินค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วน โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายอาจมีได้

5.7 การคืนเงินที่ชำระ:
(ก)การคืนเงินทั้งหลายให้ทำโดยผ่านทางบัญชีธนาคาร ให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้นผ่านทางวิธีการชำระเงินที่ได้รับการอนุมัติ จำนวนเงินคืนสามารถถอดออกจากยอดเงินคืนในยอดขายของบัญชีฟาร์มอยู่ดี มีสุข โดยการทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน นีี้
(ข)เราไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระเงินอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับกระบวนการภายในของเรา
(ค) การคืนเงินทั้งหลายขึ้นอยู่กับว่าการที่เราได้ยอมรับคืนสินค้าอย่างถูกต้องแล้ว
(ง) เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขการดำเนินการคืนเงินในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าว

 1. การส่งคืน/การซ่อมแซม/การเปลี่ยนทดแทน

6.1 นโยบายการคืนสินค้า: สินค้าที่ส่งคืนทั้งหลายต้องทำตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ใน นโยบายการคืนสินค้า ที่ระบุไว้ใน http://farmyoodee.bscproshop..com /returns-refunds/ ผู้ขายไม่ผูกพันที่จะตกลงด้วยในการคืนสินค้าใด ๆ เว้นแต่ได้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวทั้งหมดโดยเป็นที่พอใจของผู้ขายหรือฟาร์มอยู่ดี มีสุข หากผู้ขายตกลงให้มีการคืนสินค้า ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้ท่าน ณ ที่อยู่ที่ระบุไว้

6.2 การคืนสินค้าที่ได้รับอนุมัติ: ภายใต้บังคับข้อ 6.1 ภายใน 14 วันนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า ท่านอาจจะขอคืนสินค้าได้เมื่อท่าน:
6.2.1 ได้รับสินค้าที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสินค้าที่ระบุในสัญญาที่ทำกับลูกค้า หรือ
6.2.2 ได้รับสินค้าที่ผิดพลาดหรือเสียหาย

6.3 การซ่อมแซม การเปลี่ยนทดแทน หรือการลดราคา: นอกเหนือจากการส่งคืนสินค้าที่ผิดหรือเสียหายภายใต้ข้อ 6.2แล้ว ลูกค้าอาจจะขอให้มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนสินค้าดังกล่าวก็ได้ โดยคำขอดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้เมื่อได้แจ้งคำขอให้ฟาร์มอยู่ดี มีสุขทราบแล้ว และลูกค้าไม่อาจจะกลับไปขอส่งคืนสินค้าตามข้อ 6.2 ได้อีกในภายหลัง ในกรณีที่สินค้าไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนภายในเวลาที่เหมาะสม ฟาร์มอยู่ดี มีสุขมีดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการยอมลดราคาให้ลูกค้าตามสัดส่วนของมูลค่าที่ลดลงของสินค้า แต่ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใด การลดราคานั้นจะไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ (15%) ของราคาของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อมีการซ่อมแซม เปลี่ยนทดแทน หรือลดราคาตามที่กล่าวมาแล้ว ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ กับผู้ขายอีก

6.4 การเปลี่ยนทดแทนสินค้า: เมื่อฟาร์มอยู่ดี มีสุขทำการเปลี่ยนทดแทนสินค้าให้หรือคืนเงินให้ลูกค้า สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย และเมื่อมีการร้องขอ สินค้าหรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวควรจะขนส่งกลับมาให้ผู้ขายโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

6.5 ความเสี่ยงภัยในความเสียหายหรือสูญหาย: ลูกค้าจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยความผิดพลาด ณ เวลาที่ผู้ขายได้เสนอส่งมอบสินค้าแล้ว (ผ่านฟาร์มอยู่ดี มีสุข หรือตัวแทนของฟาร์มอยู่ดี มีสุข)

 1. คำถามและข้อร้องเรียน

หากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ กรุณาติดต่อฟาร์มอยู่ดี มีสุข โดยใช้เพจ “ติดต่อเรา” บนแพลตฟอร์ม ฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะติดต่อประสานงานกับผู้ขายเกี่ยวกับคำถามและข้อร้องเรียนของท่าน

 1. การยกเลิก

8.1 การยกเลิกโดยฝ่ายท่าน: ท่านอาจยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าก่อนที่ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าดังกล่าวโดยมีหนังสือบอกกล่าวไปยังฟาร์มอยู่ดี มีสุข ที่ http://farmyoodee.bscproshop..com /contact หากสินค้าถูกจัดส่งไปแล้ว ท่านไม่อาจจะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าได้ แต่อาจทำได้เพียงส่งคืนสินค้าตามเงื่อนไขในข้อ 6

8.2 การยกเลิกโดยฝ่ายผู้ขาย: ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นใดในการยกเลิกสัญญาที่ระบุไว้ในที่อื่นใดในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ผู้ขาย หรือฟาร์มอยู่ดี มีสุขที่กระทำการในนามของผู้ขาย อาจจะหยุดการขนส่งสินค้าใด ๆ ระงับการส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ/หรือยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าโดยให้มีผลในทันทีโดยการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกค้า ณ วัน หรือในเวลาใด ๆ หากเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้:

8.2.1 สินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าหมดด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
8.2.2 ลูกค้าทำผิดภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า
8.2.3 ลูกค้ามีมติในการเลิกบริษัทหรือศาลที่มีเขตอำนาจมีคำสั่งให้ลูกค้าเลิกบริษัทหรือชำระบัญชี
8.2.4 มีคำสั่งเจ้าพนักงานหรือมีการตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้จัดการทรัพย์เข้าครอบครองหรือขายสินทรัพย์ใด ๆ ของลูกค้า หรือ
8.2.5 ลูกค้าทำข้อตกลงหรือทำการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้เป็นการทั่วไป หรือขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจในการขอคุ้มครองการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

 1. ความเสี่ยงภัยและกรรมสิทธิ์ในสินค้า

9.1 ลูกค้าจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ

9.2 กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะไม่ผ่านไปยังลูกค้าจนกว่าฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะได้รับเงินสดหรือเงินโอนในการชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน ซึ่งราคาของสินค้า และสินค้าอื่นๆ ทั้งหลายที่ตกลงกันว่าจะขายโดยผู้ขายให้แก่ลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงการส่งมอบและการส่งผ่านความเสี่ยงภัยในสินค้าหรือข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขนี้

9.3 จนกว่าจะถึงเวลาที่กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะผ่านไปยังลูกค้า ลูกค้าต้องยึดถือสินค้าไว้ในฐานะตัวแทนของผู้ขายและผู้รับฝากสินค้าและต้องดูแลรักษาสินค้าแยกต่างหากจากสินค้าที่เป็นของลูกค้าเอง

9.4 ระหว่างเวลาที่กรรมสิทธิ์ของสินค้ายังคงอยู่กับผู้ขาย ลูกค้าตกลงกับผู้ขายว่าลูกค้าจะแจ้งให้ฟาร์มอยู่ดี มีสุขทราบโดยทันทีถึงเรื่องใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและกระทบต่อกรรมสิทธิ์ของผู้ขายในสินค้านั้น และลูกค้าจะให้ข้อมูลใด ๆ แก่ฟาร์มอยู่ดี มีสุข เกี่ยวกับสินค้าตามที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขควรทราบเป็นครั้งคราวไป

9.5 จนกว่าจะถึงเวลาที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินผ่านไปยังลูกค้า (และต่อเมื่อสินค้ายังคงมีอยู่และไม่ได้มีการนำไปขายต่อ) ฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะยังคงมีสิทธิ ในการเรียกให้ลูกค้าส่งมอบสินค้ากลับคืนให้ฟาร์มอยู่ดี มีสุขไม่ว่าเวลาใด ๆ ในกรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ฟาร์มอยู่ดี มีสุขขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกค้าในเรื่องส่งคืนสินค้าและยังสงวนสิทธิในการเรียกค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหลายรวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทางกฎหมายจากลูกค้า

9.6 ลูกค้าไม่มีสิทธิในการนำสินค้าใดๆ ที่ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายไปจำนำ หรือนำไปค้ำประกันด้วยประการใด ๆ ในหนี้ใด ๆ แต่หากลูกค้าได้กระทำการดังกล่าว เงินทั้งหลายที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้ผู้ขายจะถือว่าถึงกำหนดและต้องชำระทันที (โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายมี)

9.7 หากข้อกำหนดในเงื่อนไขข้อ 9 นี้ไม่มีผลบังคับเนื่องจากกฎหมายของประเทศที่สินค้าตั้งอยู่ ให้ถือว่าได้นำหลักการทางกฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุดในการคงกรรมสิทธิ์ที่ใช้อยู่ในประเทศนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมเพื่อให้เกิดผลบังคับกับเจตนาเดิมที่แสดงอยู่ในเงื่อนไข และลูกค้าจะดำเนินการที่จำเป็นทั้งปวงในการทำให้เกิดผลบังคับดังกล่าว

9.8 ลูกค้าจะชดใช้ให้ผู้ขายในความสูญเสียหรือเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายทั้งปวงที่เกิดจากลูกค้า อันเกี่ยวกับการยืนยันและบังคับตามสิทธิของผู้ขายภายใต้เงื่อนไขข้อนี้

 1. การจำกัดความรับผิด

10.1 การเยียวยาเฉพาะของลูกค้า: การเยียวยาที่กำหนดในข้อ 6 เป็นการเยียวยาสำหรับลูกค้าเฉพาะท่านแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือความชำรุดบกพร่องของสินค้า

10.2 ความรับผิดสูงสุด: โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ความรับผิดรวมสูงสุดของผู้ขายที่มีต่อท่าน หรือต่อฝ่ายอื่นใดสำหรับความสูญเสียทั้งหลายที่อยู่ภายใต้ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าแต่ละฉบับ จะไม่เกินจำนวนรวมที่ท่านได้จ่ายเงินไปให้แก่ผู้ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าดังกล่าว

10.3 การยกเว้นความรับผิด: ผู้ได้รับชดใช้ของฟาร์มอยู่ดี มีสุขไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความสูญเสียใด ๆ หรือไม่ว่าเกิดขึ้นโดยวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ): (1) จำนวนเงินที่ต้องชำระจากผู้ใช้งานแพลตฟอร์มคนอื่นอันเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าใด ๆ (2) การขายสินค้าให้ท่าน หรือการใช้งานสินค้านั้นหรือการนำไปขายต่อโดยท่าน และ (3) ข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ อันเกิดจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย การใช้งานโดยไม่ถูกต้อง ความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ การเก็บรักษาผิดปกติ และหรือ สภาพในการทำงาน การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขสินค้า หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ขายในเรื่องการใช้งานสินค้า (ไม่ว่าที่ให้ไว้ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร)

 1. ข้อกำหนดทั่วไป

11.1 การอ้างอิงถึง “ฟาร์มอยู่ดี มีสุข”: การอ้างอิงถึง “ฟาร์มอยู่ดี มีสุข” ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้ใช้บังคับกับทั้งการกระทำของฟาร์มอยู่ดี มีสุขในนามของตัวเองในฐานะผู้ขาย และ/หรือในฐานะผู้ดูแลแพลตฟอร์ม หรือในฐานะตัวแทนของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ขายสำหรับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกฉบับ

11.2 สิทธิในการทำสัญญาช่วง: ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิที่จะมอบหมาย และ/หรือทำสัญญาช่วงสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้แก่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนคนใดที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขกำหนด

11.3 สิทธิและการเยียวยาสะสม: เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และสิทธิและการเยียวยาของผู้ขายภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้จะสะสมเพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อและถือเพิ่มเติมจากสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ผู้ขายอาจจะมีตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม และการที่ผู้ขายไม่ได้ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม (ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ หรือตามกฎหมายหรือความยุติธรรม ถ้ามี) จะไม่มีผลขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้ขายในสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม

11.4 ไม่มีการสละสิทธิ: การที่ผู้ขายไม่ได้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขนี้ และการไม่ได้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ในภายหลัง ผู้ขายยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของตนในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านกระทำการผิดสัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

11.5 การแยกส่วนได้: เมื่อข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ได้ ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

11.6 สิทธิของบุคคลภายนอก: บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใด ๆ ในการบังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ไม่ว่าในข้อใด โดยไม่คำนึงว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวถูกระบุชื่อไว้ ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดหรือตรงกับรายรายละเอียดใด ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีเนื้อความใดในข้อนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอนโดยชอบซึ่งเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

11.7 กฎหมายที่ใช้บังคับ: เงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และท่านยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

11.8 เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อ 11.7 ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือการผิดสัญญา การยกเลิก หรือความไม่สมบูรณ์ของสัญญา อาจจะระงับไปด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการตามระเบียบกฎเกณฑ์ในการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (TAI) คณะอนุญาโตตุลาการให้ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการคนเดียวซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานของ TAI สถานที่พิจารณาของอนุญาโตตุลาการคือกรุงเทพมหานคร คำชี้ขาดใด ๆ โดยคณะอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญา

11.9 การคุ้มครองชั่วคราว: ผู้ขายอาจจะขอความคุ้มครองชั่วคราวหากผู้ขายพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้ว เห็นว่าการยับยั้งคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวหรือการคุ้มครองชั่วคราวอย่างอื่นเป็นการเยียวยาการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพียงหนทางเดียวที่เหมาะสมและเพียงพอ

11.10 การแก้ไขเพิ่มเติม: ผู้ขายอาจมีคำบอกกล่าวที่ออกร่วมกันกับฟาร์มอยู่ดี มีสุขผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามที่ผู้ขายจะได้กำหนดโดยผ่านทางฟาร์มอยู่ดี มีสุขเท่านั้น (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์) ผู้ขายอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่ผู้ขายระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าวข้างต้น หากท่านใช้แพลตฟอร์มหรือบริการหลังจากวันดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ สิทธิของผู้ขายในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้โดยวิธีการดังกล่าวใช้ร่วมกันกับฟาร์มอยู่ดี มีสุข (ไม่ว่าผ่านทางพอร์ทัลหรือโดยวิธีการอื่นตามที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขกำหนด) และอยู่ภายใต้บังคับตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งยัง อาจจะใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใดหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับในการซื้อขายที่ใช้บังคับกับคำสั่งซื้อใด ๆ จะเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีผลบังคับอยู่ในขณะนั้น

11.11 การแก้ไขข้อผิดพลาด: ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ในส่วนของผู้ขาย ที่อาจมีการแก้ไข

11.12 สกุลเงิน: เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้คือเงินบาทไทย

11.13 ภาษา: ในกรณีเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาไทย (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเวอร์ชั่นภาษาไทยของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และต้องถูกนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ

11.14 สัญญาเบ็ดเสร็จ: เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่มีระหว่างท่านกับผู้ขายอันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้และทดแทนและแทนที่ความเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้อันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้

11.15 ผูกพันและเป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ เกี่ยวกับบริการ ถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการของผู้ขายที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างผู้ขายกับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว

11.16 การทำสัญญาช่วง และการมอบหมาย: ฟาร์มอยู่ดี มีสุขสงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของตนอันเกี่ยวพันกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขเห็นว่าเหมาะสม

11.17 การโอนสิทธิ: ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขาย ผู้ขายอาจจะโอนสิทธิของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้

11.18 เหตุสุดวิสัย: ฟาร์มอยู่ดี มีสุขและผู้ขายไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ข้อผิดพลาด การขัดข้อง หรือล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว) หรือต่อความไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่เหมาะสมใด ๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ หากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือของผู้ขาย

– จบ –

เอกสารแนบท้าย 1

นิยามและการตีความ

 1. นิยาม เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังนี้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้:

1.1 “วันทำการ” หมายถึง วัน (ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ที่ธนาคารโดยทั่วไปเปิดทำการในประเทศไทย

1.2 “ลูกค้า” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาตในการใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ

1.3 “สัญญาที่ทำกับลูกค้า” ให้เป็นไปตามที่ให้ความหมายไว้ข้อ 2.6

1.4 “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์อรรถประโยชน์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดเมนเนม สิทธิในออกแบบโครงร่าง แบบที่จดทะเบียนไว้ สิทธิในแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าและธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับ สิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยมและชื่อเสียง และสิทธิอันมีเจ้าของอื่น ๆ ทั้งหลายในทำนองเดียวกัน และคำขอจดทะเบียนทั้งหลายในสิ่งที่กล่าวมา ไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่ และผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิในการฟ้องร้อง การเรียกค่าเสียหาย และได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่นๆ ต่อการละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนใด ๆ ในสิทธิใด ๆ ดังกล่าวมา

1.5 “ผู้ได้รับชดใช้ของฟาร์มอยู่ดี มีสุข” หมายถึงฟาร์มอยู่ดี มีสุข และเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนสิทธิทั้งหลายของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

1.6 “ฟาร์มอยู่ดี มีสุข” หมายถึง ฟาร์มอยู่ดี มีสุข จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 3210100267443 และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 31/4 ม.2 ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ประเทศไทย

1.7 “ราคาที่ประกาศขาย” หมายถึง ราคาของสินค้าที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ลูกค้า ดังระบุไว้บนแพลตฟอร์ม

1.8 “การสูญเสีย” หมายถึง การขาดทุน จำนวนเงินในการชำระหนี้ ค่าใช้จ่าย (ได้แก่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเกี่ยวกับทนายความ) ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย การฟ้องร้อง ดำเนินคดี ข้อเรียกร้อง การเรียกให้ชำระหนี้ และความรับผิดอื่น ๆ ทั้งหลายไม่ว่าจะมองเห็นล่วงหน้าหรือไม่

1.9 “คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าของท่านที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มตามเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขาย

1.10 “รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่ถูกต้องที่ลูกค้าซึ่งมีบัญชีอยู่กับฟาร์มอยู่ดี มีสุขอาจจะใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

1.11 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้ในการบ่งชี้ ติดต่อ หรือแจ้งตำแหน่งของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวมถึงชื่อของท่าน อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต

1.12 “แพลตฟอร์ม” หมายถึง (ก) ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บและแบบมือถือของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดยฟาร์มอยู่ดี มีสุขซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ URL: http://farmyoodee.com/และ (ข) แอพพลิเคชั่นมือถือที่เปิดให้บริการในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยฟาร์มอยู่ดี มีสุข ทั้งเวอร์ชั่นไอโอเอส และแอนดรอยด์

1.13 “สินค้า” หมายถึง สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม

1.14 “การรับประกันสินค้า” หมายถึง สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม

1.15 “นโยบายการคืนสินค้า” หมายถึง นโยบายการคืนสินค้าที่กำหนดไว้ใน http://farmyoodee.com /returns-refunds

1.16 “ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก” หมายถึง ผู้ขายที่ได้รับการอนุญาตจากฟาร์มอยู่ดี มีสุขให้ใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า และไม่รวมฟาร์มอยู่ดี มีสุข

1.17 “ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ขายสินค้าดังอธิบายในข้อ 2.3 และรวมถึงผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก

1.18 “บริการ” หมายถึง บริการ ข้อมูล และฟังก์ชั่นที่มีให้ใช้งานโดยผู้ขายบนแพลตฟอร์ม

1.19 “เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย” หมายถึง ข้อ 1 ถึง 11 และเอกสารแนบท้ายใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว

1.20 “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของลูกค้า และกำหนดไว้ใน http://farmyoodee.com/terms-and-conditions/

1.21 “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และโลโก้ ที่ใช้และแสดงอยู่แพลตฟอร์ม

1.22 “ชื่อผู้ใช้” หมายถึง ชื่อหรือรหัสบ่งชี้เฉพาะตัวในการล็อกอินที่เป็นตัวบ่งชี้ลูกค้าที่มีบัญชีกับฟาร์มอยู่ดี มีสุข

1.23 “บัตรแทนเงินสด” หมายถึง บัตรแทนเงินสดสำหรับเครดิตที่อาจจะใช้โดยลูกค้า ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น สำหรับการชำระเงินในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม

1.24 “เงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรแทนเงินสด” กำหนดไว้ใน http://farmyoodee.com/terms-and-conditions/voucher-terms-of-use/

1.25 “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีขึ้นไป หรือมิฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

 1. การตีความ: การอ้างอิงใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ไปถึงบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย ให้ตีความโดยเป็นการอ้างอิงถึงบทบัญญัติดังกล่าวตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติขึ้นใหม่ หรือขยายความ ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ เมื่อใดก็ตามที่ใช้คำว่า “รวมถึง” หรือ “รวมทั้ง” ให้ถือว่าตามมาด้วยคำว่า “โดยไม่จำกัดเฉพาะ” เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น การอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนวัน ให้หมายถึงวันตามปฏิทิน และคำว่า “เดือน” หรือ “เป็นรายเดือน” รวมทั้งการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนเดือน ให้หมายถึงเดือนตามปฏิทิน หัวข้อใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่มีผลต่อการตีความเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดสองข้อใด ๆ หรือมากกว่าภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ไม่ว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะอยู่ในเอกสารเดียวกันหรือต่างกัน ข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันดังกล่าวให้วินิจฉัยไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่ฟาร์มอยู่ดี มีสุข และบังคับตามข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์แก่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขมากกว่า

ข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปอง

ข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปอง

 1. ข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (“ข้อตกลง”) จะใช้บังคับกับการใช้และการเรียกคืนคูปองส่งเสริมการขาย หรือ รหัสคูปองส่วนลด โดยคูปองส่วนลดดังกล่าวจะเสนอให้แก่ท่านโดยไม่มีค่าตอบแทน
 2. คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะบนหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชันของฟาร์มอยู่ดี มีสุขบนมือถือเท่านั้น
 3. การใช้คูปองส่วนลด, คูปองส่วนลดจะสามารถใช้ได้ในขั้นตอนยืนยันการชำระเงินบนหน้าเว็บไซต์
 4. คูปองส่วนลด สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 5. ท่านสามารถใช้คูปองส่วนลดได้ 1 ครั้ง ต่อวัน
 6. ฟาร์มอยู่ดี มีสุขขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หรือเพิกถอนการใช้รหัสคูปองส่วนลด ในกรณีที่คูปองส่วนลดได้ถูกใช้ในเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
  ก. กรณีที่น่าสงสัย หรือฉ้อโกง การใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลด
  ข. การใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลดในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงกรณีคูปองแทนเงินสดส่วนลด 1 รหัสได้ถูกใช้โดยหลายบัญชีฟาร์มอยู่ดี มีสุข หรือการชำระเงินหลายครั้งโดยลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มลูกค้าเดียวกัน และ/หรือ
  ค. การใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลดโดยเจตนาที่ไม่สุจริต (รวมถึงการเอาคูปองแทนเงินสดส่วนลดไปขาย หรือใช้คูปองแทนเงินสดส่วนลดกับคำสั่งซื้อโดยมีเจตนาที่จะเอาคูปองแทนเงินสดส่วนลดไปขาย)
 7. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คูปองส่วนลดหรือโปรโมชั่นการลดราคา ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ เว้นแต่เป็นสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วของฟาร์มอยู่ดี มีสุข
 8. ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้กับรหัสคูปองส่วนลดพิเศษ (เช่น ช่วงระยะเวลา, จำนวนเงินที่ลดราคา, และสินค้าที่ร่วมรายการ) และรหัสคูปองส่วนลดพิเศษเหล่านั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้และการเรียกคืนดังที่ระบุไว้ด้วย
 9. คูปองแทนเงินสดส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 10. ฟาร์มอยู่ดี มีสุขขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นต่างๆได้ ในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Platform Engagement Tools

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Platform Engagement Tools

 1. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Platform Engagement Tools (ต่อไปนี้เรียกว่า ข้อกำหนดของกิจกรรม) ควบคุมการใช้งานกิจกรรม เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วม และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า”กิจกรรม”) ซึ่งให้บริการโดย บริษัท ฟาร์มอยู่ดี มีสุข จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ฟาร์มอยู่ดี มีสุข”) บนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นมือถือ ฟาร์มอยู่ดี มีสุข (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม

1.2 ในการใช้งานกิจกรรมใดๆ ท่านในฐานะผู้ใช้งาน (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) ยอมรับที่จะผูกพันธ์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เพิ่มเติมจากข้อกำหนดการใช้งาน และข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวรวมอยู่ และถูกอ้างอิงถึงในข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คำนิยามใดที่ใช้และมิได้นิยามไว้ในที่นี้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ให้ไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน

1.3 การใช้งานแต่ละกิจกรรมอาจอยู่ภายใต้กติกาเฉพาะของกิจกรรม (“กติกากิจกรรม”) ซึ่งถูกระบุ หรือเข้าถึงได้จากกิจกรรมดังกล่าว หากท่านไม่เห็นด้วยกับกติกากิจกรรม ท่านต้องหยุดเข้าร่วมหรือใช้งานกิจกรรมซึ่งอยู่ภายใต้กติการกิจกรรมดังกล่าว

1.4 ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้อง หรือขัดแย้งกันระหว่างเอกสารใดๆ กับข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ และไม่มีการระบุไว้ชัดแจ้งในเอกสารดังกล่าวว่าต้องใช้บังคับอย่างไร ให้เรียงลำดับความสำคัญโดยบังคับใช้กติกากิจกรรม ข้อกำหนดของกิจกรรม ข้อกำหนดการใช้งาน และข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย ตามลำดับเพื่อแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าว

 1. เงื่อนไขการใช้งานกิจกรรม

2.1 กิจกรรมใดๆบนแพลตฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล และผลประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้ใช้เท่านั้น ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือทางการค้าโดยเด็ดขาด

2.2 “ผู้ใช้” หมายถึง ท่าน และ/หรือผู้ใช้ที่ได้ติดตั้งแอพพลิเคชั่นมือถือของฟาร์มอยู่ดี มีสุข และลงทะเบียนเข้าใช้บัญชีลูกค้าบนแพลตฟอร์ม ในการเข้าร่วมกิจกรรมบางกิจกรรมอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ใช้ที่มีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะใช้ดุลพินิจเพียงฝ่ายเดียวในการระบุรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของคุณสมบัติดังกล่าว ผ่านทางกติกากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.3 ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เรียกใช้กิจกรรม (รวมถึงอินเทอร์เฟซหน้าแอพพลิเคชั่นแต่ละหน้า) โดยใช้โปรแกรมใดๆนอกเหนือจากโปรแกรมลูกค้าที่มีให้โดยฟาร์มอยู่ดี มีสุข ตัวอย่างโปรแกรมที่ไม่อนุญาตให้ใช้นั้นรวมถึงการใช้บอทอัตโนมัติ และเครื่องมืออื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนที่หรือเพิ่มเติมจากโปรแกรมที่มีให้โดยฟาร์มอยู่ดี มีสุข นอกจากนี้ยังห้ามใช้สคริปต์และโปรแกรมอัตโนมัติทั้งหมดหรือบางส่วนที่ทำให้ผู้ใช้มีข้อได้เปรียบเหนือผู้ใช้รายอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะฟังก์ชั่นรีเฟรชอัตโนมัติ และกลไกเบราว์เซอร์รวมอื่นๆ ที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการอัตโนมัติสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม

2.4 ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้:

(1) สร้างหรือใช้กลโกง, ดัดแปลง และ/หรือ เจาะเข้าโปรแกรม หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนผลลัพธ์หรือการเล่นเกมส์ของแต่ละกิจกรรม

(2) ใช้ซอฟต์แวร์ที่อนุญาตการขุดข้อมูล หรือสกัดกั้น หรือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

(3) ใช้สิ่งเสมือน (รวมถึงดีล แพลตฟอร์ม หรือบัตรกำนัลแบรนด์) ที่ใช้ในกิจกรรมภายนอกกิจกรรม ที่มิใช่การซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านฟาร์มอยู่ดี มีสุข และผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสิ่งเสมือน เพื่อเงินจริง และ

(4) ขายซื้อหรือแลกเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้

(5) สร้าง และ/หรือ ใช้บัญชีลูกค้า และ/หรือ บัญชีของฟาร์มอยู่ดี มีสุขใดๆ บนแพลตฟอร์ม หรือกิจกรรมมากกว่าหนึ่งบัญชี

และสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะรวมถึงการหลบเลี่ยงใดๆ ทั้งหมด การกระทำที่คล้ายกันซึ่งส่งผลเช่นเดียวกับข้อห้ามดังกล่าวข้างต้น

 1. คะแนน บัตรกำนัล และของรางวัล ซึ่งได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

3.1 คะแนน, บัตรกำนัล และ/หรือของรางวัลใด ๆ ที่ได้รับและ/หรือสะสมโดยผู้ใช้จะสามารถใช้งานหรืออ้างสิทธิส่วนลดสินค้าที่เสนอขายบนแพลตฟอร์มฟาร์มอยู่ดี มีสุข ในช่วงเวลาที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขกำหนดเท่านั้น และต้องใช้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยฟาร์มอยู่ดี มีสุข หรือพันธมิตรทางการค้าของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

3.2 คะแนน, บัตรกำนัล และ/หรือของรางวัลใด ๆ ที่ไม่ได้ทำการแลกเปลี่ยนภายในระยะเวลาที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขกำหนดไว้จะหมดอายุและกลายเป็นโมฆะและไม่สามารถใช้งานได้ต่อไป

3.3 คะแนน, บัตรกำนัล และ/หรือของรางวัลใด ๆ ไม่สามารถขาย โอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3.4 คะแนน บัตรกำนัล และ/หรือของรางวัลมีจำนวนจำกัด ฟาร์มอยู่ดี มีสุขสงวนสิทธิ์มอบให้แก่ผู้ใช้ที่มีสิทธิได้รับตามลำดับก่อนหลังจนกว่าคะแนน บัตรกำนัล หรือของรางวัลจะหมด เว้นแต่มีกำหนดเป็นพิเศษไว้ในกติกากิจกรรม หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.5 ฟาร์มอยู่ดี มีสุขขอสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก คะแนน รางวัล และ/หรือบัตรกำนัลใดๆ ที่มอบให้แก่ผู้ใช้ หรือคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับคะแนน รางวัล หรือบัตรกำนัลที่ได้รับภายใต้ หรือเป็นผลมาจากกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีนี้รวมถึงการที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและพบว่าผู้ใช้ดังกล่าวผิดข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย

3.6 ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งอาจมีขึ้นจากหน่วยงานด้านภาษีใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับคะแนน บัตรกำนัล หรือของรางวัลที่ได้รับภายใต้โปรแกรมนี้ ฟาร์มอยู่ดี มีสุขสงวนสิทธิ์ในการหักภาษีใดๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฟาร์มอยู่ดี มีสุขมีหน้าที่ต้องกระทำตามกฎหมาย และจ่ายเงินสุทธิให้กับผู้ใช้

3.7 ในกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือคืนสินค้าที่ใช้บัตรกำนัลหรือคะแนนเป็นส่วนลด หลังจากคะแนน หรือบัตรกำนัลดังกล่าวหมดอายุแล้ว ผู้ใช้จะได้รับเงินคืนตามที่จ่ายจริงเท่านั้น ไม่สามารถได้รับเงินคืนในส่วนที่ใช้คะแนน หรือบัตรกำนัลดังกล่าว และผู้ใช้จะไม่สามารถใช้คะแนน หรือบัตรกำนัลดังกล่าวได้อีกต่อไป

 1. คำรับรอง และข้อจำกัดความรับผิด

4.1 ฟาร์มอยู่ดี มีสุข ให้บริการกิจกรรม ภายใต้บริบททางเทคนิคและศักยภาพในการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ จะสามารถเข้าร่วมได้ตามที่เป็นอยู่และตามที่มี โดยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการให้บริการ การทำงาน และเสถียรภาพ ของระบบของกิจกรรมนั้นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระบบของฟาร์มอยู่ดี มีสุขแพลตฟอร์ม หรือระบบของผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้อง) การพักระบบ และกรณีที่ไม่สามารถให้บริการได้ (ไม่ว่าจะด้วยเหตผลทางเทคนิค การบำรุงรักษาระบบ หรือไม่ว่ากรณีใด) รวมถึงเหตุใดๆ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมตามสมควรของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

4.2 ฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะใช้ดุลพินิจของตนในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดใช้ข้อกำหนดของกิจกรรมหรือนำกิจกรรมใดๆออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่จำต้องแสดงเหตุผล โดยที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขไม่มีความรับผิดใดๆ หากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นกระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้ หรือทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าใช้งานกิจกรรมได้

4.3 เว้นแต่จะมีระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้ หรือกติกากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ฟาร์มอยู่ดี มีสุขรวมทั้งผู้ให้บริการของฟาร์มอยู่ดี มีสุข หรือบริษัทในเครือ ไม่รับประกัน หรือรับรอง หรือมีภาระผูกพันต้องรับผิดในประสิทธิภาพและความสามารถของแพลตฟอร์ม กิจกรรม และ/หรือ ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ ที่ใช้กับกิจกรรม หรือแอพพลิเคชั่นใดๆ ที่ผู้ใช้เข้าถึงได้โดยผู้ใช้ขณะใช้แอพพลิเคชั่นมือถือฟาร์มอยู่ดี มีสุขและ/หรือกิจกรรม, หรือเสถียรภาพหรือคุณภาพของเครือข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานที่ผู้ใช้ดังกล่าวเข้าถึงได้โดยการร่วมกิจกรรม

4.4 ท่านยอมรับว่าฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความเสียหาย การดำเนินการทางกฎหมาย การเรียกร้องหรือการชดเชยใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรม (รวมเรียกว่า “ความรับผิด”) รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเฉพาะ (1) การละเมิดข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ของท่าน (2) การทำธุรกรรมที่กล่าวหาว่าไม่ได้รับอนุญาต การหยุดชะงัก ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือความไม่พร้อมใช้งานของกิจกรรม หรือ (3) การสูญหาย หรือความเสียหายต่อซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์จากการที่ผู้ใช้ เข้าร่วมกิจกรรมเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

4.5 ในกรณีที่ความรับผิดไม่รวมอยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้ ความรับผิดชอบโดยรวมสูงสุดของฟาร์มอยู่ดี มีสุขต่อผู้ใช้ใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด ในการละเมิด หรืออื่นๆ จะไม่เกินมูลค่า 1,500 บาท

4.6 ท่านรับทราบและตกลงว่าบางส่วนของกิจกรรมนี้ดำเนินการโดยพันธมิตรและ/หรือบุคคลที่สาม ฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะไม่รับผิดชอบและ / หรือมีหน้าที่รับผิดในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการโดย ฟาร์มอยู่ดี มีสุข เท่าที่ขอบเขตสูงสุดของกฎหมายจะอนุญาตให้ทำได้ ท่านจะต้องปลดเปลื้องและไม่เรียกร้องความรับผิดจากฟาร์มอยู่ดี มีสุข รวมถึงคณะกรรมการและพนักงานของบริษัท จากการกระทำใด ๆ หรือสาเหตุของการกระทำ การเรียกร้องและการร้องขอให้มี หรือโดยเป็นผลจากความเสียหาย การสูญเสีย หรือการบาดเจ็บ ซึ่งอาจมีขึ้นโดยการเข้าร่วมในส่วนนั้นของกิจกรรม

 1. ข้อจำกัดของเนื้อหา

5.1 เนื้อหาใดๆที่ถูกอัพโหลดเข้าสุ่แพลตฟอร์ม จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเนื้อหาของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

5.2 กิจกรรมของฟาร์มอยู่ดี มีสุขมีเนื้อหา ภาพ สื่อ และกราฟิกที่ได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือวิธีการอื่นเพื่อประโยชน์ของฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ ไม่ว่าผู้ใช้หรือบุคคลที่สามใดไม่อาจแก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ทำซ้ำเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา หรือใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตกลงตามสัญญาของกิจกรรมใดๆ ของฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือเนื้อหาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อมูลลิขสิทธิ์และชื่อทางการค้าไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลง ซ่อน หรือลบออก คำว่า “เนื้อหา” รวมถึงข้อมูล รูปภาพ ข้อความ กราฟิก เพลง เสียง ลำดับเสียง วิดีโอ โปรแกรมซอฟต์แวร์ และรหัสทั้งหมด และข้อมูลอื่นใดที่จัดหาหรือถูกพัฒนาโดยฟาร์มอยู่ดี มีสุข และการให้บริการใดๆ ดังกล่าวที่มีให้ดาวน์โหลด

5.3 ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องละเว้นจากมาตรการใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือรบกวนการทำงานที่เหมาะสมของแพลตฟอร์ม บริการส่วนบุคคลใดๆ และ/หรือ ข้อเสนอใดๆ หรือกิจกรรม ผู้ใช้จะต้องละเว้นจากมาตรการใดๆ ที่อาจอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับการรับรอง การใช้กิจกรรมใดๆ ของฟาร์มอยู่ดี มีสุข เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยเฉพาะเพื่อการโฆษณาต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากฟาร์มอยู่ดี มีสุข ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเผยแพร่เนื้อหาบนกิจกรรมของฟาร์มอยู่ดี มีสุข หรือบริการอื่นๆ

 1. ความผูกพันของผู้ใช้

6.1 ผู้ใช้แต่ละท่านรับทราบและยินยอมว่า

(1) ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและบทบัญญัติที่ใช้บังคับตามกฎหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

(2) ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการอื่นที่บังคับใช้อันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เงื่อนไขการใช้บริการใดๆ นโยบายและคู่มือ รวมทั้งข้อกำหนดของบุคคลที่สามที่ผู้ใช้ได้ใช้เป็นช่องทางสำหรับเชิญชวนผู้อื่นให้เข้าร่วมกิจกรรม

(3) ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่ใช้สื่อสาร ส่งต่อ ถ่ายทอด ไม่ว่าจะกับฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือบุคคลภายนอก

(4) ท่านจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกค้า หรือผู้ใช้ท่านอื่น หรือกระทบต่อความนิยม หรือชื่อเสียงของฟาร์มอยู่ดี มีสุข หรือกลุ่มบริษัทในเครือ

(5) ผู้ใช้จะต้องไม่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการกระทำใดอันเป็นการทุจริต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยบัญชีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งบัญชี หรือคัดลอกข้อมูลการเข้าใช้ของบุคคลอื่นหรือเข้าร่วมในลักษณะใดๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อบุคคลที่สามและ/หรือฟาร์มอยู่ดี มีสุข ผู้ใช้แต่ละคนที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมด้วยบัญชีผู้ใช้เดียวเท่านั้น

6.2 เมื่อฟาร์มอยู่ดี มีสุขเห็นว่า ผู้ใช้ได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดของกิจกรรมฉบับนี้ หรือกติกากิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการทำอันทุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม ฟาร์มอยู่ดี มีสุขขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการดังต่อไปนี้

6.2.1 ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าว

6.2.2 ป้องกัน จำกัด หรือระงับการเข้าถึงของผู้ใช้ไปยังกิจกรรมทั้งหมด หรือบางส่วน หรือกิจกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์ม

6.2.3 ระงับการใช้งาน ยกเลิก ลบ ห้าม ป้องกันและจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือกิจกรรม ของบัญชีผู้ใช้ และ/หรือ บุคคลใด บนฟาร์มอยู่ดี มีสุข ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งสาเหตุหรือบอกกล่าวล่วงหน้า

6.2.4 รายงานพฤติกรรมใดๆ อันเป็นที่สงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ บทบัญญัติ หรือข้อบังคับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว

6.2.5 ยกเลิกคะแนน บัตรกำนัล รางวัล และ/หรือประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ใช้ได้รับในขณะที่ผู้ใช้เข้าร่วมในกิจกรรม ซึ่งร่วมถึงคำสั่งซื้อใดๆ ที่ได้ทำระหว่างการร่วมกิจกรรมนั้น และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับบัตรกำนัล รางวัล และ/หรือ ผลประโยชน์นั้น

 1. การปกป้องข้อมูล การรวบรวม และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 เมื่อท่านเข้าสู่ระบบหรือใช้งานกิจกรรม ท่านรับทราบและอนุญาตให้ฟาร์มอยู่ดี มีสุขเก็บข้อมูลจากท่านโดยข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รูปภาพ ชื่อ ชื่อที่ท่านใช้สำหรับเข้าระบบ (username) ที่ท่านอัพโหลด ให้ข้อมูล หรือใช้งาน

7.2 ท่านรับทราบและอนุญาตให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขเก็บจากท่านโดยได้รับความยินยอม อาจถูกใช้ ติดตาม รวบรวม เปิดเผย หรือแบ่งปัน หรือโอนให้กับบุคคลที่สาม รวมถึง บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้งานรายอื่นๆ) สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อแสดงบนแพลตฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

(2) เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการกิจกรรม และจัดสรรรางวัลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

(3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อป้องกันข้อสงสัย ให้นำนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่อ้างถึงในข้อกำหนดการใช้งานมาใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่อ้างถึงภายใต้ข้อกำหนดของกิจกรรมเหล่านี้

 1. เบ็ดเตล็ด

8.1 หากข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดของกิจกรรม กติกากิจกรรม ไม่มีผลสมบูรณ์ ไม่สามารถใช้บังคับได้ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ให้นำมาบังคับใช้ได้โดยใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามข้อกำหนดดังกล่าว และจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถบังคับใช้ได้ของข้อกำหนด ข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขอื่นใดซึ่งจะยังคงมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ต่อไปเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต

8.2 ฟาร์มอยู่ดี มีสุขขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขโดยประการอื่นใด ในข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ไม่ว่าเมื่อใดและเป็นครั้งคราว และในลักษณะตามที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขเห็นสมควร กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ หากท่านยังคงเข้าร่วมหรือใช้บริการกิจกรรมต่อไป ท่านจะต้องผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดของกิจกรรมนี้ตามที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว

8.3 การตัดสินใจของฟาร์มอยู่ดี มีสุขในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันผู้ใช้ทุกคน

ข้อกำหนดการใช้บริการเกี่ยวกับเนื้อหา (“ข้อกำหนด”)

(Version July 2021)

 1. บทนำ

1.1 ข้อกำหนดเหล่านี้ให้บังคับใช้กับผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงผู้ใช้ที่เข้าถึง อัพโหลดข้อมูล หรือผู้ใช้ที่ดูเนื้อหาจากการถ่ายทอดสดออนไลน์ ที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ทั่วไป (User Generated Content: UGC) และเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยมืออาชีพ (Professionally Generated Content: PGC) เมื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข ท่านยินยอมและตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงดังต่อไปนี้

(ก) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของฟาร์มอยู่ดี มีสุขใน http://farmyoodee.com/terms-and-conditions/

(ข) ข้อกำหนดฉบับนี้

(ค) นโยบายความเป็นส่วนตัว

รวมถึงการแก้ไข การปรับปรุง การอัพเดทหรือการแก้ไขเพิ่มเติมของข้อตกลงข้างต้นโดยเราเป็นครั้งคราวไป

1.2 เราอาจแก้ไข ทบทวน อัพเดทหรือแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งข้อกำหนดนี้ไม่ว่าเวลาใด (“การแก้ไข”) การแก้ไขนั้นจะมีผลบังคับเมื่อได้ประกาศลงในแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขโดยไม่มีการแจ้งเพิ่มเติมใด ๆ และให้ถือว่าท่านได้ตกลงตามการแก้ไขดังกล่าวเมื่อมีการประกาศการแก้ไขนั้นลงบนแพลตฟอร์มดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านจะต้องทบทวนข้อกำหนดที่แก้ไขให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ ที่ http://farmyoodee.com/terms-and-conditions/

1.3 ท่านยืนยันว่า

(ก) ท่านอายุมากกว่า20 ปี และมีความสามารถอย่างสมบูรณ์ในการเข้าผูกพันกับข้อกำหนดฉบับนี้หรือ

(ข) ท่านเป็นบุพการีหรือผู้ปกครองทางกฎหมายของบุคคลที่ใช้แพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขและตกลงตามข้อกำหนดฉบับนี้และจะทำให้บุคคลผู้ใช้แพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขปฏิบัติตามและยินยอมตามข้อกำหนดนี้

1.4 หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านจะต้องได้รับการอนุญาตจากบุพการีหรือผู้ปกครองทางกฎหมายในการเปิดบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข หากท่านเป็นบุพการีหรือผู้ปกครองทางกฎหมายของผู้เยาว์ที่จะเปิดบัญชีผู้ใช้ ท่านจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ในนามของผู้เยาว์และท่านจะต้องรับผิดชอบการกระทำของผู้เยาว์และท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มหรือการบริการของฟาร์มอยู่ดี มีสุขของผู้เยาว์ หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบุพการีหรือผู้ปกครองทางกฎหมาย ท่านต้องหยุดการใช้/การเข้าถึงซึ่งแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือการบริการใดๆ

 1. การใช้แพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

2.1 แพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถอัพโหลดเนื้อหา คอนเท้นท์ (UGC) ในรูปแบบของ (ก) ข้อคิดเห็นทั่วไปบนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข (ข) คำวิจารณ์สินค้า (ค) การแนะนำสินค้า (ง) ผล “ก่อนและหลัง” ของการใช้สินค้า (จ) วีดีโอสั้น (ฉ) ข้อแนะนำการใช้สินค้า (ช) การถ่ายทอดสดออนไลน์ และฟีเจอร์ เครื่องมือ กลไกอื่นใดที่เรามีอยู่บนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข โดย UGC จะเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขและเปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงได้

2.2 ท่านรับทราบและเข้าใจว่าเรามีแพลตฟอร์มไว้เพียงให้ผู้ใช้ได้สามารถอัพโหลดเนื้อหาขึ้นไปเท่านั้น ท่านตกลงว่าท่านได้เข้าถึงเนื้อหาภายใต้ความเสี่ยงของท่านเองและการตัดสินใจใด ๆ ของท่านในการดูหรือเข้าถึงเนื้อหาหรือสินค้าหรือบริการใดที่ท่านขายหรือซื้ออันเป็นผลมาจากการดูหรือเข้าถึงซึ่งเนื้อหานั้น เป็นเรื่องระหว่างท่านและผู้ให้บริการเนื้อหาทั้งหมด ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและต้องรับผิดซึ่งเนื้อหาที่ท่านอัพโหลดหรือทำให้อยู่บนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขด้วยวิธีการอื่นใดทั้งหมด

2.3 แพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขอาจมีลิงก์สำหรับเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม โดยเราไม่มีการควบคุมและไม่รับผิดชอบสำหรับ เนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือหลักปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เมื่อใช้แพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข ท่านได้ปลดเปลื้องเราโดยชัดแจ้งจากความรับผิดใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกของท่าน

2.4 เราสงวนสิทธิ์ในการตัดสินว่าผู้ใช้คนใดจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงซึ่งการใช้ฟีเจอร์ใดๆ ที่แพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขมีให้ (รวมไปถึงการเข้าดูเนื้อหาซึ่งอยู่ในแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือการอัพโหลดเนื้อหาขึ้นแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข) และห้ามไม่ให้ท่านใช้บัญชีผู้ใช้ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีผู้ใช้ของท่าน และท่านจะต้องรักษารหัสของบัญชีผู้ใช้ของท่านไว้อย่างปลอดภัย ท่านอาจต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เราหรือบุคคลภายนอกอื่นได้รับเนื่องจากการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.5 ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย หรือคู่มือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและจะต้องได้รับการอนุมัติตามเกณฑ์ที่จำเป็นทั้งหมด (เช่น ใบอนุญาตหรือการอนุมัติใด ๆ ที่ท่านอาจต้องมีไว้เพื่อแสดงการโฆษณาซึ่งสินค้า) ก่อนที่จะอัพโหลดเนื้อหาใดๆ ขึ้นบนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

 1. เนื้อหาของท่าน

3.1 ท่านยืนยัน รับรอง และรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต สิทธิ ความยินยอม และการอนุญาตที่จำเป็นในการเผยแพร่ซึ่งเนื้อหาที่ท่านส่งมา (เว้นแต่กรณีที่เป็น เนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Livestream Content))และท่านอนุญาตเรา ในสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอื่นในเนื้อหาสำหรับการเผยแพร่ลงในแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้

3.2 โดยการอัพโหลดเนื้อหาขึ้นบนแพลตฟอร์ม ท่านยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหา หากเนื้อหามีสิ่งที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกซึ่งท่านไม่ได้เป็นเจ้าของ กรุณาขออนุญาตผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มาก่อนทำการอัพโหลด แบ่งปัน หรือเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวบนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

3.3 เว้นแต่ในกรณีของเนื้อหาจากการถ่ายทอดสดออนไลน์ ท่านมีสิทธิความเป็นเจ้าของของท่านทั้งหมดในเนื้อหา อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้แพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข ท่านอนุญาตให้เราได้สิทธิในการใช้ ในการทำซ้ำ เผยแพร่ เตรียมสร้างสรรค์งานต่อเนื่อง แสดงและ/หรือดำเนินการซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบริการและธุรกิจของเรา (และบริษัทแม่ บริษัทสืบทอดและบริษัทในเครือ) รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อการโปรโมทและเผยแพร่ซ้ำซึ่งบางส่วนหรือทั้งหมดของการบริการ (และงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องตามที่ระบุในนี้) ไม่ว่าในรูปแบบสื่อใดและผ่านช่องทางสื่อใด ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวใช้บังคับได้ทั่วโลก ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถทำการอนุญาตช่วงและโอนการอนุญาตต่อได้

3.4 ฟาร์มอยู่ดี มีสุขมีกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาในการถ่ายทอดสดออนไลน์ที่อัพโหลดขึ้นไปยังแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข ซึ่งหมายความว่าเราเป็นเจ้าของเนื้อหาในการถ่ายทอดสดใด ๆ ที่ทางท่านสร้างขึ้นและเราสามารถที่จะใช้เนื้อหาจากการถ่ายทอดสดออนไลน์ (รวมไปถึงลบ ใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ เตรียมสร้างสรรค์งานต่อเนื่อง แสดง ดำเนินการ กระตุ้นและ/หรือสร้างรายได้จากเนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์) ไม่ว่าในทางใดโดยไม่จำต้องปรึกษาท่านก่อน

โดยข้อหนดฉบับนี้ ท่านได้โอน มอบให้ และส่งมอบสิทธิทั้งหมดที่มี ความเป็นเจ้าของและผลประโยชน์ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ในเนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์และสำเนาทั้งหมด ไม่ว่าในรูปแบบและลักษณะใดก็ตามให้แก่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขแต่เพียงผู้เดียว และให้รวมไปถึงสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการอนุญาตและการค้าขายรวมไปถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการโฆษณา ท่านตกลงว่าหากมีความจำเป็น ท่านจะลงนามและส่งมอบตราสารและเอกสารที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขอาจร้องขออย่างเหมาะสมเป็นครั้งคราวเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการก่อตั้ง ไว้เป็นหลักฐาน บังคับใช้หรือป้องกันสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ในเนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์ทุกรูปแบบและลักษณะอย่างสมบูรณ์ เฉพาะตัว ถาวร และบังคับได้ทั่วโลกให้แก่ฟาร์มอยู่ดี มีสุข

3.5 ท่านอนุญาตให้ผู้ใช้แต่ละรายของแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขเข้าถึงเนื้อหาของท่านผ่านแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข รวมถึงการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ และแสดงเนื้อหาตามที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบของแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ ทั้งนี้ การอนุญาตดังกล่าวไม่เป็นการจำกัดสิทธิในการอนุญาตให้ผู้อื่นในลักษณะเช่นเดียวกัน

3.6 การอนุญาตของท่านข้างต้นนั้นเป็นการถาวรและไม่สามารถเพิกถอนได้

3.7 ท่านตกลงว่าเนื้อหาที่ท่านอัพโหลดบนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขนั้นจะไม่มีส่วนเนื้อหาที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกหรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิครอบครองอื่นของบุคคลภายนอก เว้นแต่ว่าท่านได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่มีสิทธิตามกฎหมายดังกล่าวสำหรับเนื้อหาดังกล่าวหรือท่านได้รับสิทธิทางกฎหมายในการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวมาโดยทางอื่นและในการอนุญาตพวกเราตามข้อกำหนดฉบับนี้

3.8 ฟาร์มอยู่ดี มีสุขไม่รับรอง หรือมีหน้าที่ใดๆต่อเนื้อหาที่อัพโหลดขึ้นบนแพลตฟอร์ม หรือการใช้บริการโดยผู้ใช้หรือผู้อนุญาตคนใด หรือต่อความเห็น ข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็นใดที่แสดงอยู่ในแพลตฟอร์ม ไม่ว่าในทางใดก็ตามและเราปฎิเสธอย่างชัดแจ้งซึ่งความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว

 1. เนื้อหาต้องห้าม

4.1 ท่านตกลงที่จะไม่อัพโหลดหรือทำการอื่นใดที่จะทำให้เกดกรเข้าถึงซึ่งเนื้อหาที่ต้องห้าม

4.2 โดยไม่เป็นการตัดสิทธิของหลักการทั่วไปที่กล่าวมาก่อนหน้า ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อห้ามดังต่อไปนี้

(ก) ห้ามเนื้อหาที่มีความรุนแรง เช่น เนื้อหาดูหมิ่น เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง โหดร้าย การเปลือยกาย เพศสัมพันธ์ วิปริตทางเพศ ศิลปะลามก การลดคุณค่าทางเพศ การชักชวนค้าประเวณี ภาษาที่รุนแรง การกล่าวถึงโดยหยาบคายหรือถ้อยคำรังเกียจ หรือเนื้อหาใดที่ไม่เหมาะสม อนาจาร ไม่ถูกต้องหรือมีลักษณะที่รุนแรง โดยไม่คำนึงว่ามีเจตนาที่มุ่งร้ายหรือมีเจตนาที่จะก่อความรำคาญ ทำร้าย ข่มขู่หรือรบกวนบุคคลใด

(ข) ห้ามเนื้อหาซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุ 20 ปีหรือต่ำกว่า

(ค) ห้ามเนื้อหาที่เป็นการสนับสนุนการก่อการ้ายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

(ง) ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการไร้ความสามารถทางร่างกาย จิตใจและความรู้สึก

(จ) ห้ามเนื้อหาที่เป็นการสนับสนุนสาธารณะชนให้เข้าร่วมหรือสนับสนุนการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รุนแรง ขายหรือใช้สารเสพติด ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือสารเสพติดอื่นๆ

(ฉ) ห้ามเนื้อหาที่มีความรุนแรง โค่นล้มหรือปลุกระดม เช่น เนื้อหาที่กระตุ้นหรือสนับสนุนความขัดแย้งต่อประเทศหรือรัฐใด หรือ รัฐธรรมนูญ รัฐบาลหรือกฎหมายของประเทศนั้น หรือกระตุ้นหรือสนับสนุนความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนาหรือเพศหรือการทำให้ศาสนาหรือความเชื่อทางวัฒนธรรมเสื่อมเสีย

(ช) ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เช่น เกมส์ ล็อตเตอรี่ การแข่งม้า พนันกีฬา โหราศาสตร์ ภูมิพยากรณ์ การอ่านลายมือหรือชนิดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือการดูดวง

(ซ) ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุพการีหรือผู้ปกครองทางกฎหมายของผู้เยาว์ดังกล่าว

(ฌ) ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนเนื้อหาที่ต้องห้ามหรือถูกสั่งห้ามตามกฎหมายใด ๆ

(ญ) ห้ามเนื้อหาใดที่ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือก่อให้เกิดความสับสนในความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น

(ฎ) ห้ามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตัว หรือเลียนแบบเป็นคนของหน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว

(ฏ) ห้ามเนื้อหาที่ฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

(ฐ) ห้ามเนื้อหาที่หลอกลวง ไม่ถูกต้องหรือสร้างความหลงผิด (เช่น เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจราคาของสินค้าที่ขายผิดไปจากความเป็นจริงและเนื้อหาที่หลอกว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดหรือจะมาพร้อมของแถม)

(ฑ) ห้ามเนื้อหาที่มีคำหรือคำที่คล้ายกับคำว่า “ดีที่สุด” “สิ่งนี้ดีที่สุด” “อันดับหนึ่ง” “พิสูจน์แล้ว” “ระดับสูง” เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(ฒ) ห้ามซึ่งเนื้อหาที่เปรียบเทียบราคา คุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าของท่านกับสินค้าอื่นโดยตรง เว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตให้ทำได้ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายหรือแนวปฏิบัติ (สำหรับผู้ขาย) ที่เกี่ยวข้อง

4.3 หากเนื้อหาของท่านเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวแทนบุคคล (เช่น เมื่อจะต้องมีการดำเนินการที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายไม่ว่าต่อทรัพย์สินหรือบุคคล) ท่านจะต้องมีคำว่า “ห้ามเลียนแบบ” หรือ คำที่มีความหมายคล้ายกันนั้นแสดงอยู่บนเนื้อหาดังกล่าวอย่างชัดเจน

4.4 เราไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และการละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ บนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข และเราจะลบเนื้อหาทั้งหมดหากมีการแจ้งอย่างถูกต้องว่าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา

4.5 เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะลบเนื้อหาใดโดยไม่แจ้งท่านล่วงหน้าหรือไม่ให้เหตุผลใด ๆ ในการลบแก่ท่าน

4.6 ท่านตกลงว่าฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะไม่ต้องรับผิดในการดำเนินการใด ๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางใดที่เป็นผลมาจากการดำเนินการตามดุลพินิจของตนในการลบเนื้อหาใด

 1. เงื่อนไขเฉพาะสำหรับผู้ใช้ในการถ่ายทอดสดออนไลน์

5.1 มีเพียงพรีเซนเตอร์ (รวมไปถึงผู้ใช้หรือผู้ขายที่ต้องการนำเสนอด้วยตนเองระหว่างการถ่ายทอดสดออนไลน์) เท่านั้นที่สามารถปรากฎตัวหรือทำการอื่นใดในเนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์ของท่าน โดยพรีเซนเตอร์จะต้องส่งใบสมัครผ่านทางศูนย์ผู้ขายหรือผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือผ่านช่องทางที่เราระบุ และเรามีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวและเป็นที่สุดในการรับพรีเซนเตอร์

5.2 พรีเซนเตอร์จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้สำหรับการสมัครตำแหน่งพรีเซนเตอร์ ซึ่งเราอาจทบทวนเงื่อนไขเป็นระยะ โดยใบสมัครของพรีเซนเตอร์จะบังคับตามเงื่อนไขที่บังคับใช้อยู่ในขณะที่มีการสมัคร โดยไม่คำนึงถึงว่าใบสมัครของพรีเซนเตอร์นั้นเป็นใบสมัครใหม่หรือเป็นการสมัครเข้ามาอีกครั้ง

5.3 พรีเซนเตอร์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายที่เราประกาศ พรีเซนเตอร์จะต้องไม่ยุยงส่งเสริม หรือยอมรับการละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว

5.4 หากเราตัดสินว่าพรีเซนเตอร์นั้นไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือนโยบายใด ๆ ของเราหรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขเห็นว่ามีความจำเป็น พรีเซนเตอร์จะต้องปฏิบัติตามซึ่งคำสั่งของเราทันที โดยรวมไปถึงต้องระงับหรือลบเนื้อหาของการถ่ายทอดสดออนไลน์ นำเนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์ที่บันทึกไว้ทั้งหมดออกทันที และแจ้งผู้ใช้อื่น ๆ บนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขเกี่ยวกับการที่ตนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือนโยบายใด ๆ และฟาร์มอยู่ดี มีสุขขอสงวนสิทธิที่จะระงับการถ่ายทอดสดออนไลน์ดังกล่าวโดยทันทีไม่ว่าในเวลาใดตามดุลพินิจของตนที่เป็นที่สุด โดยไม่จำต้องให้เหตุผลใด ๆ

5.5 ในกรณีที่พรีเซนเตอร์ได้รับอนุญาตจากผู้ขายให้ร่วมการถ่ายทอดสดออนไลน์ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดในการกระทำ ความผิดและความประมาทเลินเล่อของพรีเซนเตอร์ ลูกจ้างหรือตัวแทนของพรีเซนเตอร์เสมือนว่าเป็นการกระทำ ความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ขาย และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักต่อหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ต่อฟาร์มอยู่ดี มีสุขตลอดเวลา

5.6 ฟาร์มอยู่ดี มีสุขสงวนสิทธิที่ตนมีดุลพินิจเด็ดขาดที่จะถอนหรือเลิกสถานะของพรีเซนเตอร์และสิทธิในการเลือกหรือกำหนด

พรีเซนเตอร์

5.7 พรีเซนเตอร์จะต้องทำให้ผู้ใช้ที่เข้าร่วมในการถ่ายทอดสดเนื้อหาออนไลน์ปฏิบัติตามนโยบายที่เราประกาศไว้ พรีเซนเตอร์จะต้องไม่ยุยงส่งเสริม หรือยอมรับการที่ผู้ใช้กระทำการละเมิดใด ๆ ต่อนโยบายดังกล่าว

5.8 พรีเซนเตอร์จะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยในเวลาทำการถ่ายทอดสดออนไลน์และหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม (เช่น เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด เรียบร้อย หรือดูลามก ทำให้เสื่อมค่าทางศาสนาหรือวัฒนธรรมประเพณีหรือมีถ้อยคำที่หยาบคาย รุนแรง) โดยรวมแล้วชุดที่ใส่จะต้องสะอาด เรียบร้อยและมีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะดังต่อไปนี้

(ก) พรีเซนเตอร์จะต้องไม่สวมเสื้อผ้าที่เปิดเผยจุดที่ละเอียดอ่อนของร่างกาย รวมไปถึงการที่ใส่เพียงชุดชั้นใน

(ข) พรีเซนเตอร์จะต้องไม่สวมเครื่องแบบหรือชุดของหน่วยราชการ กองกำลังติดอาวุธหรือหน่วยงานใด

5.9 มีเพียงเนื้อหาในรูปแบบเสียง-ภาพ รวมไปถึงเพียงและวีดีโอที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายหรือคู่มือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้งานได้โดยให้รวมถึง

(ก) กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(ข) กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

(ค) กฎหมายเกี่ยวกับการเซนเซอร์ฟิล์ม

(ง) กฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหา และ

(จ) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบทำให้เนื้อหาของตนนั้นเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายหรือคู่มือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและรวมถึงข้อแก้ไขใด ๆ ที่ผู้มีอำนาจได้ระบุไว้ในกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายหรือคู่มือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งหนี้ ห้ามเนื้อหาเสียง/ภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเพศโดยเด็ดขาดไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม

5.10 ห้ามไม่ให้แสดงรายการใดที่มีองค์ประกอบรุนแรงหรือดูหมิ่นรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการซึ่งนำเสนอด้านเพศ ทำลายศาสนาและความสามัคคีของเชื้อชาติ หรืออ้างอิงถึงความไม่สมประกอบหรือทำลายหลักประจำชาติ

5.11 ห้ามไม่ให้สนับสนุนหรือรับรองการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่น ยาเสพติด การพนันหรือการครอบครองปืน

5.12 ห้ามไม่ให้ดำเนินการเป็นแสดงหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

5.13 ห้ามไม่ให้แสดงหรือสร้างจุดสนใจเกี่ยวกับการเปลือยกายหรือส่วนละเอียดอ่อนของร่างกาย เช่น หน้าอก สะโพกและขาหนีบ

5.14 ห้ามไม่ให้สนับสนุนหรือรับรองหน่วยงานใดที่สนับสนุนธุรกิจแบบพีรามิดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

5.15 ห้ามไม่ให้ทำร้ายตนเองหรือโจมตีผู้อื่น (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดสุรา การทำร้ายตนเอง การฆ่าตัวตาย การทำร้ายซึ่งกันและกัน การทำร้ายสัตว์ การกลืนสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย (เช่น สิ่งมีชีวิต สิ่งที่ตายแล้วหรือสิ่งไม่มีชีวิต))

5.16 ห้ามไม่ให้ถ่ายทอดสดออนไลน์ในสถานที่ที่ละเอียดอ่อน เช่น โรงพยาบาล สุสาน สถานที่ดูแลเด็ก โรงเรียน หรือสถานที่ราชการ

 1. สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์และสิทธิครอบครองของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

6.1 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนบนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขโดยรวมถึงPGC หรือข้อมูลของเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขและการออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมด เครื่องหมายการค้า โลโก้ ข้อความ กราฟฟิก ซอฟต์แวร์ รูปถ่าย วีดีโอ เพลง เสียง และการเลือกและการจัดการและการรวบรวมซอฟต์แวร์ทั้งหมด รหัสต้นฉบับ (Source Code) และซอฟต์แวร์พื้นฐาน (โดยทั้งหมดนี้รวมกันให้เรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”) จะคงเป็นทรัพย์สินของเราหรือของบริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวในกรณีที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาทั้งหมดของแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

6.2 แพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข ทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาหรือส่วนใดของสิ่งดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ถูกทำสำเนา ทำซ้ำ กระจาย อนุญาต โอน เผยแพร่ไม่ว่าในรูปแบบใดหรือถูกดำเนินการไม่ว่าในทางใด เว้นแต่ได้มีการอนุญาตโดยชัดแจ้งไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ และท่านจะต้องไม่แยกส่วนประกอบ แปลย้อนกลับหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

 1. ข้อห้ามในการใช้แพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

7.1 โดยข้อกำหนดฉบับนี้ ฟาร์มอยู่ดี มีสุขให้สิทธิท่านในการใช้แพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้โดยเป็นสิทธิที่ไม่เป็นการเฉพาะตัว ห้ามโอน และสามารถเพิกถอนได้ และท่านจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้หากท่านใช้แพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

(ก) ดาวน์โหลดหรือบันทึกเนื้อหาเว้นแต่ว่าท่านเห็นฟาร์มอยู่ดี มีสุขแสดงปุ่ม “ดาวน์โหลด” หรือไฮเปอร์ลิงก์ให้ดาวน์โหลดเนื้อหาแสดงอยู่บนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข คัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน แปล ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ แปลย้อนกลับหรือสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องของแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือเนื้อหาใด รวมไปถึงไฟล์ ตารางหรือเอกสาร (หรือส่วนใดของสิ่งดังกล่าว) หรือระบุหรือพยายามที่จะระบุซึ่งรหัสต้นฉบับ ชุดคำสั่งที่สร้างไว้ตามขั้นตอน ขั้นตอนหรือเทคนิครวบรวมไว้โดยการบริการหรืองานสร้างสรรค์ต่อเนื่องใด ๆ

(ข) กระจาย อนุญาต โอนหรือขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรืองานสร้างสรรค์ต่อเนื่องใด ๆ

(ค) ใช้แพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา เพื่อการค้าใด ๆ หรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมไปถึงการเจรจาหรืออำนวยความสะดวกซึ่งการโฆษณาทางการค้าใดๆ หรือการจูงใจหรือการส่งข่าวขยะ (spamming)

(ง) การเลียนแบบบุคคลหรือหน่วยงานใด หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่ถูกต้อง หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการแสดงตัวของท่านหรือผู้เกี่ยวข้องของท่านอย่างไม่ถูกต้องต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด รวมไปถึงการทำให้เข้าใจว่าเนื้อหาที่ท่านอัพโหลด ประกาศ ถ่ายโอน กระจายหรือทำให้เข้าถึงได้ด้วยวิธีการอื่นใดนั้น ออกจากแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

(จ) ขู่ ทำร้าย สร้างความรำคาญหรือละเมิดบุคคลอื่น หรือสนับสนุนเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง ความรุนแรงหรือการแบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ ศาสนา ชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศหรืออายุ

(ฉ) ใช้หรือพยายามจะใช้บัญชี บริการหรือระบบของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือสร้างตัวตนปลอมขึ้นบนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

(ช) ใช้แพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขในวิธีที่อาจทำให้วัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขด้อยค่า เช่น ขายคำวิจารณ์กับผู้ใช้คนอื่นหรือเขียนหรือจูงใจให้ทำคำวิจารณ์ที่ไม่จริง

(ซ) ใช้หรือเริ่มเปิดใช้ระบบอัตโนมัติใดๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง “โรบอตส์” หรือ “สไปเดอร์ส” เพื่ออัพโหลด ถ่ายโอน กระจาย จัดเก็บหรืออื่นใดที่จะทำให้มีไฟล์ที่มีไวรัส โทรจัน (Trojans) หนอน (Worms) ระเบิดเวลา (Logic bombs) หรือสิ่งอื่นใดที่มุ่งร้ายหรือมีความอันตรายทางเทคนิค หรือทำให้ได้มาซึ่งการเข้าถึงซึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขที่เราไม่ได้อนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ท่านเข้าถึง และท่านไม่สามารถใช้ระบบอัตโนมัติหรือซอฟต์แวร์ซึ่งจะครอบงำเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือการให้บริการเนื้อหาของฟาร์มอยู่ดี มีสุขไม่ว่าในทางใด โดยรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงก่อให้เกิดการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการบนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือการให้บริการเนื้อหาของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

(ฌ) เลี่ยงการดำเนินการภายใน (รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัย) ของแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข (รวมไปถึงการเปลี่ยนรหัสหรืออินเตอร์เฟสของแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือการให้บริการเนื้อหาของฟาร์มอยู่ดี มีสุข)

(ญ) “การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อื่นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความเสียหาย” (doxing) บนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข รวมไปถึงเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อื่น (รวมไปถึงชื่อ อีเมล์ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์)

(ฎ) สนับสนุนสินค้าที่ขายบนเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากบนฟาร์มอยู่ดี มีสุข

(ฏ) อนุญาตหรือมีส่วนร่วมซึ่งพฤติกรรมฉ้อโกงใดๆ ต่อผู้ใช้ ฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือบุคคลภายนอก รวมไปถึงการใช้บอทส์หรือเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มยอดเข้าดู ผู้ติดตามหรือการขายหรือจัดการหรือทำข้อมูลปลอม

(ฐ) สนับสนุนหรือให้ความสะดวกในการขายซึ่งสินค้าปลอมหรือสินค้าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก และ

(ฑ) อัพโหลด เผยแพร่ หรือกระจายเนื้อหาซึ่งอาจะกระทบต่อผู้ใช้รายอื่นผู้ใช้แพลตฟอร์มฟาร์มอยู่ดี มีสุข การให้บริการเนื้อหาของฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือกู้ดวิลล์หรือชื่อเสียงของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

 1. เราทำอย่างไรได้บ้างหากท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้

8.1 ท่านตกลงว่ามาตรการที่กำหนดไว้ในข้อนี้จะบังคับใช้เมื่อเนื้อหาที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือการใช้การบริการนั้นฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดฉบับนี้ และท่านตกลงตามนี้โดยไม่ตัดสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของฟาร์มอยู่ดี มีสุขภายใต้ข้อกำหนดนี้หรือกฎหมาย โดยมาตรการรวมถึง

(ก) การนำเนื้อหาออกโดยทันที

(ข) การลบเนื้อหาที่บันทึกไว้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(ค) การระงับชั่วคราวหรือยุติบัญชีผู้ใช้ของท่าน

(ง) ห้ามท่านเข้าถึงซึ่งแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือการใช้บริการภายในระยะเวลาหนึ่งหรือโดยถาวร

(จ) ดำเนินการอื่นใดต่อท่านหรือบัญชีผู้ใช้ใดๆ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับทางฟาร์มอยู่ดี มีสุข

8.2 เราอาจลบเนื้อหาใดๆ ที่ท่านได้อัพโหลดขึ้นบนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือระงับไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงเนื้อหาใดๆ ที่ท่านอัพโหลดขึ้นบนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขไม่ว่าภายใต้เหตุผลใดรวมไปถึง

(ก) เมื่อเราเห็นว่าเนื้อหานั้นเป็นเนื้อหาต้องห้ามตามดุลพินิจของเราที่เป็นที่สุด

(ข) เมื่อเราได้รับคำขอใด ๆ จากหน่วยงานใด ๆ ให้นำเนื้อหาดังกล่าวออก

(ค) เมื่อเราได้รับคำร้องใด ๆ จากผู้ใช้อื่นเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว

8.3 ในขณะที่ท่านเป็นเจ้าของเนื้อหาของท่าน ท่านตกลงให้เรามีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของท่าน (รวมถึงการต่อหรือตัดออกหรือการแก้ไขอื่นใดซื้อเนื้อหาของท่าน) และกระจายเนื้อหาของท่าน (ไม่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรืออื่นใด)โดยไม่ต้องได้รับการอนุญาตจากท่าน และท่านยังให้ซึ่งสิทธิถาวรในการใช้ รักษา สร้างขึ้นใหม่ ทำซ้ำ เผยแพร่ แสดงหรือเตรียมงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องของเนื้อหาของท่านได้ (เปลี่ยนแปลงหรืออื่นใด) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยสิทธิดังกล่าวบังคับใช้ได้ทั่วโลก ไม่เป็นการเฉพาะตัว ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้อนุญาตช่วงได้ และโอนต่อได้

8.4 เมื่อท่านอัพโหลดเนื้อหาขึ้นไปบนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข ท่านอนุญาตให้เราสามารถเปิดเผยตัวตนของท่าน (รวมถึงรายละเอียดทั้งหมดที่ท่านได้แบ่งปันกับเราเมื่อท่านได้เปิดบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข) แก่บุคคลภายนอก

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจะถูกประมวลผลตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล http://farmyoodee.com/privacy-policy/

 1. การชดเชยค่าเสียหาย

ท่านต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายที่เราได้รับจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และท่านตกลงที่จะป้องกัน ชดเชยและปกป้องเราและบริษัท พนักงาน กรรมการ ลูกจ้างและตัวแทนที่เกี่ยวข้องจากการเรียกร้อง ความสูญหาย ความรับผิดใดๆ หรือทั้งหมดของที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการเข้าถึงซึ่งการบริการเนื้อหาของฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือจากการละเมิดซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยท่าน เราสามารถเข้าควบคุมซึ่งสิ่งที่ต้องดำเนินการใดๆสำหรับการชดเชียค่าเสียหายโดยท่านและท่านจะต้องดำเนินการกับเราเพื่อให้มีการป้องกันและชดเชยความเสียหายของเราสำหรับค่าดำเนินการทางกฎหมายใดที่อาจมีขึ้นกับเรา

 1. ข้อจำกัดความรับผิด

11.1 แพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขและข้อมูล และ/หรือข่าวสารทั้งหมดในแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข และ/หรือการบริการจะมีอยู่ในรูปแบบ “อย่างที่เป็น” และ “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกัน ข้อเรียกร้องหรือให้ความเห็นใดๆ โดยฟาร์มอยู่ดี มีสุขโดยการใดไม่ว่าโดยชัดเจน โดยนัยหรือตามกฎหมายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและ/หรือการให้บริการ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันของการไม่ละเมิดซึ่งสิทธิ สิทธิครอบครอง การใช้สอยสินค้าสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่วๆ ไป ความพอใจด้านคุณภาพหรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ ข้อมูลและ/หรือข่าวสารที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มและหรือการให้บริการจะมีโดยมีวัตถุประสงค์เพียงไว้สำหรับเป็นข้อมูลเท่านั้น

11.2 โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่ระบุมาก่อนหน้า เราไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข และ/หรือการบริการหรือการทำงานบนแพลตฟอร์มจะมีอยู่ สามารถเข้าถึงได้ ไม่ถูกรบกวน มีอยู่ในเวลาที่เหมาะสม ปลอดภัย แม่นยำครบถ้วนหรือไม่มีข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดที่หากมี ก็จะได้รับการแก้ไข หรือแพลตฟอร์มนี้ และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีให้นั้นไม่มีไวรัส นาฬิกา ตัวจับเวลา (timers) เคานเตอร์ (counters) หนอน (worms) ซอฟต์แวร์ ล้อค (software locks) เครื่องมือรบกวน (drop dead devices) ม้าโทรจัน (Trojan-horses) เราติ้ง (routing) ประตูหลัง (trap doors) และ ระเบิดเวลา (time bombs) หรือรหัส คำสั่ง โปรแกรมหรือส่วนประกอบใดๆ ที่เป็นอันตราย

11.3 ฟาร์มอยู่ดี มีสุขและพนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมาและผู้ได้รับมอบหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความสูญเสียใดๆ ทีเกิดขึ้น (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ) ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวข้องกับ

(ก) การเข้าถึง การใช้และ/หรือไม่สามารถใช้ใดๆ ซึ่งแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือการบริการ

(ข) ความไว้วางใจในข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข และ/หรือผ่านการบริการ ท่านจะต้องไม่ดำเนินการจากข้อมูลหรือข่าวสารใดก่อนที่จะได้รับการพิสูจน์ซึ่งเนื้อหาโดยอิสระก่อน

(ค) ระบบเซิร์ฟเวอร์ใดๆ หรือการเชื่อมต่อที่ล้มเหลว ข้อผิดพลาด การละเว้น การรบกวน ความล่าช้าในการถ่ายโอน ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งมุ่งร้าย เป็นอันตราย หรือรหัสทำลาย โปรแกรมตัวแทนหรือมาโคร และ

(ง) การใช้หรือการเข้าถึงใด ๆ ต่อเว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่นที่เชื่อมกับแพลตฟอร์ม และแม้ว่าเรา สำนักงานของเราหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของเราอาจะได้รับทราบถึงสิ่งดังกล่าวหรือได้คาดหมายถึงหรือเห็นถึงความเป็นไปได้ของการดังกล่าว

11.4 ความเสี่ยงใดซึ่งการเข้าใจผิด ข้อผิดพลาด ข้อเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือความสูญหายที่เป็นผลมาจากการใช้แพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขและ/หรือบริการทั้งหมดนั้นจะต้องเป็นความเสี่ยงของท่านเองและเราจะไม่รับผิดกับการดังกล่าว

 1. การตีความ

12.1 ในข้อกำหนดนี้

“เนื้อหา” รวมถึง เสียง ลำดับเสียง เพลง ข้อความ ภาพนิ่ง รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ โปรแกรมซอฟต์แวร์ รหัสใดๆ หรือการแสดงซึ่งเสียง-ภาพอื่นๆ หรือการรวมซึ่งเสียง-ภาพ หรือสิ่งที่สัมผัสได้หรือการรวมกันซึ่งสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้าซึ่งท่านอาจดูได้จากแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข หรือที่ได้อัพโหลดขึ้นไว้บนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขและที่สามารถสร้าง จัดการ เก็บรักษา เรียกคืนมาหรือกล่าวถึงได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเนื้อหาให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการถ่ายทอดสดออนไลน์ PGC UGC และความคิดเห็น คำวิจารณ์และการตอบสนองอื่นใดของผู้ใช้ที่ได้ประกาศลงบนเนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์ บน PGC และบน UGC

“บริการเนื้อหาของฟาร์มอยู่ดี มีสุข” หมายถึงการดู เข้าถึงหรืออัพโหลดซึ่งเนื้อหาใดขึ้นบนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

“แพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข” หมายถึง http://farmyoodee.com/และแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือฟาร์มอยู่ดี มีสุขทั้งในระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์หรือ อินเทอร์เน็ตโดเมนอื่นๆ ของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

“เนื้อหาการถ่ายทอดสดออนไลน์” หมายถึงการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขโดยใช้เครื่องมือการถ่ายทอดสดของฟาร์มอยู่ดี มีสุข ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ใดๆ ก็ตามของฟาร์มอยู่ดี มีสุข เครื่องมือการถ่ายทอดสดของฟาร์มอยู่ดี มีสุขนั้นประกอบด้วยระบบซึ่งอนุญาตการถ่ายทอดสดตามเวลาจริงซึ่งเนื้อหาวีดีโอและเสียงจากบัญชีฟาร์มอยู่ดี มีสุขที่อนุมัติแล้วในหมวดการถ่ายทอดสดออนไลน์ของแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวสามารถดูได้โดยผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของฟาร์มอยู่ดี มีสุขทุกคน

“PGC” หมายถึงเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยบุคคลภายนอกใดๆ ที่ได้รับมอบหน้าที่หรือจ้างโดยฟาร์มอยู่ดี มีสุขเพื่อที่จะสร้างเนื้อหาดังกล่าว

“พรีเซนเตอร์” หมายถึง บุคคลใดที่ปรากฎตัวหรือเข้าร่วมในการถ่ายทอดสดออนไลน์ พรีเซนเตอร์รวมถึงบุคคลที่เป็นผู้จัดดำเนินการเนื้อหาถ่ายทอดสดออนไลน์หรือแสดงซึ่งส่วนใดของเนื้อหาของการถ่ายทอดสดออนไลน์

“เนื้อหาที่ต้องห้าม” หมายถึงเนื้อหาใดๆ ที่

(ก) ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใด หรือคู่มือการปฏิบัติหรือเอกสารใดๆ ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานควบคุม

(ข) เนื้อหาต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในข้อ 5

(ค) ฝ่าฝืนซึ่งนโยบายทางสังคมของฟาร์มอยู่ดี มีสุข หรือ

(ง) ฟาร์มอยู่ดี มีสุขโดยมีดุลพินิจเด็ดขาดเห็นว่า เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่จะอยู่บนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

“ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ขายซึ่งใช้แพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขในการขายสินค้าแก่ผู้ซื้อและรวมไปถึงผู้ขายบุคลลภายนอก โดยฟาร์มอยู่ดี มีสุขอาจเป็น ”ผู้ขาย” สำหรับสินค้าบางชนิด

“บริการ” หมายถึงการใช้ซึ่งบริการ ข่าวสารหรือการดำเนินการใดที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขจัดให้มีไว้บนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข โดยการอ้างอิงใดๆ ถึงแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขในข้อกำหนดนี้ ให้หมายความรวมถึงการบริการหรือส่วนใดของการบริการด้วย เว้นแต่ว่ามีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

“ข้อกำหนด” หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยข้อกำหนดจะต้องอ่านร่วมกันกับข้อกำหนดการใช้ของฟาร์มอยู่ดี มีสุขที่ http://farmyoodee.com/terms-and-conditions/ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสัญญาระหว่างท่านและเราสำหรับการใช้แพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุขและการบริการ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดฉบับนี้กับข้อกำหนดการใช้ ให้ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ

“ผู้ขายบุคคลภายนอก” หมายถึง ผู้ขายซึ่ง ตามการอนุญาตของฟาร์มอยู่ดี มีสุข สามารถใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการเพื่อขายสินค้าต่อผู้ซื้อ และไม่รวมถึงฟาร์มอยู่ดี มีสุข

“UGC” หมายถึง เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยไม่ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายและได้อัพโหลดหรือดูได้บนแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

“ผู้ใช้” หมายถึงผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนแล้วคนใดๆ ของแพลตฟอร์มของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสินค้าดิจิตอล

 1. ทั่วไป

1.1 โดยการซื้อและ/หรือใช้บัตรกำนัลดิจิตอลหรือคูปองดิจิตอลที่ซื้อจากแพลตฟอร์ม (“สินค้าดิจิตอล”) ท่านซึ่งเป็นลูกค้า (ตามที่นิยามในข้อกำหนดการใช้งาน) ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (“ข้อกำหนดสินค้าดิจิตอล”) เพิ่มเติมจากข้อกำหนดการใช้สำหรับแพลตฟอร์ม ซึ่งถูกรวมอยู่โดยการอ้างอิงถึงในข้อกำหนดสินค้าดิจิตอลนี้

1.2 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คำที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และไม่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดนี้มีความหมายอย่างเดียวกันกับที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติของข้อกำหนดสินค้าดิจิตอลและข้อกำหนดการใช้งานนี้ ให้ใช้บทบัญญัติของข้อกำหนดสินค้าดิจิตอล

1.3 โปรดดูหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ของสินค้าดิจิตอลที่เกี่ยวข้อง (“หน้ารายละเอียดผลิตภํณฑ์”) สำหรับผู้ขายใดๆ (ตามที่นิยามในข้อกำหนดการใช้งาน) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะและวันสิ้นอายุ

 1. การออกสินค้าดิจิตอล

2.1 เมื่อท่านซื้อสินค้าดิจิตัล ท่านจะได้รับสินค้าทางอีเมลที่ท่านให้ไว้ และ/หรือทางฟาร์มอยู่ดี มีสุขวอลเล็ต (ตามที่นิยามในข้อกำหนดและเงื่อนไขผู้ใช้บัญชีการชำระเงินของฟาร์มอยู่ดี มีสุข)

2.2 ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หากท่านไม่ได้รับสินค้าดิจิตัลตามข้อกำหนดสินค้าดิจิตัลนี้ ฟาร์มอยู่ดี มีสุขอาจใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียว และถือเป็นที่สุดในการให้บัตรกำนัลแก่ท่าน เมื่อท่านได้รับบัตรกำนัลแล้ว ท่านตกลงว่าท่านจะไม่เรียกร้องใด ๆ จากผู้ขายอีก

2.3 ผู้ขายเป็นผู้ออกสินค้าดิจิตัลแต่ไม่ต้องรับผิดชอบจากการที่ออกสินค้าไม่ได้เนื่องมาจากความล้มเลวของแพลตฟอร์มหรือฟาร์มอยู่ดี มีสุขวอลเล็ต ท่านยอมรับและตกลงว่าท่านจะไม่ให้ฟาร์มอยู่ดี มีสุขรับผิดชอบในความล้มเหลวหรือความผิดพลาดในการออกสินค้าดิจิตัล ไม่ว่าเกิดจากความล้มเหลวของแพลตฟอร์มหรือฟาร์มอยู่ดี มีสุขวอลเล็ตหรืออื่นๆ

2.4 ท่านยอมรับว่าการซื้อและรับสินค้าดิจิตัลนั้นขึ้นอยู่กับการออกและความพร้อมของสินค้าดิจิตัล ฟาร์มอยู่ดี มีสุขอาจรับผิดชอบในการส่งสินค้าดิจิตัลแทนผู้ขาย ซึ่งในกรณีดังกล่าว ฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะใช้ความพยายามตามสมควรในการส่งสินค้า ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ของสินค้าดิจิตัล

 1. สินค้าดิจิตัล – ความสูญหาย การขโมย การใช้ที่ผิดหรือการใช้ก่อนกำหนด
  หลังจากที่ซื้อสินค้าแล้ว สินค้าดิจิตัลจะเป็นความรับผิดชอบของท่าน และสินค้าดิจิตัลใด ๆ รวมถึงรหัส QR บาร์โค้ด รหัส PIN และ/หรือหมายเลขลำดับ (serial number) (แต่ละอย่างเรียกว่า “รหัส”) ซึ่งสูญหายหรือถูกขโมย ใช้ผิดหรือใช้ก่อนกำหนดนั้นจะไม่ได้รับการทดแทนคืนให้
 2. การแลกสินค้าดิจิตัล

4.1 วิธีการในการแลกสินค้าดิจิตัลสามารถดูได้ในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์

4.2 ท่านรับทราบว่าการใช้งานของสินค้าดิจิตัลนั้นไม่มีการรับประกัน โดยจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจอยู่หรือไม่อยู่ในการควบคุมของฟาร์มอยู่ดี มีสุข รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความพร้อมใช้งานของสินค้าดิจิตัล หรือการที่ผู้ขายไม่สามารถจัดให้มีสัญญากับร้านค้าให้ส่งสินค้าและบริการของร้านค้าที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการแลกสินค้าดิจิตัล ท่านตกลงว่าท่านจะไม่เรียกร้องจากฟาร์มอยู่ดี มีสุขในความผิดพลาด การไม่กระทำการ การหยุดชะงักของบริการ ความผิด ความชำรุด การไม่สามารถแลกสินค้าดิจิตัลได้

4.3 รหัสนั้นสามารถใช้แลกสินค้าและ/หรือบริการได้ ณ สถานที่ของผู้ขายหรือร้านค้าที่ผู้ขายกำหนดในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์

 1. หน้าที่ของท่านและการใช้สินค้าดิจิตัล

5.1 ท่านยอมรับและตกลงว่า
5.1.1. สามารถแลกใช้สินค้าดิจิตัลได้ภายในระยะเวลาและสถานที่ (ถ้ามี) ที่กำหนดในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์เท่านั้น
5.1.2. ไม่สามารถแลกใช้สินค้าดิจิตัลได้ในระยะเวลาที่ห้ามใช้สิทธิหรือวันส่งเสริมการขายที่กำหนดโดยผู้ขายหรือฟาร์มอยู่ดี มีสุข
5.1.3 ท่านไม่สามารถใช้สินค้าดิจิตัลหรืออนุญาตให้ใช้สินค้าดิจิตัลในลักษณะที่อาจกระทบในทางลบกับการใช้สินค้าดิจิตัลของลูกค้าท่านอื่นและ/หรือบริการอื่น ๆ (ตามที่นิยามไว้ในข้กำหนดการใช้งาน) ที่ให้แก่ลูกค้าเหล่านั้น ตามที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขอาจกำหนดตามสมควร
5.1.4. สินค้าดิจิตัลเสนอขายให้กับท่านตามสภาพที่เป็นในปัจจุบัน เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดสินค้าดิจิตัลนี้
5.1.5. ไม่อนุญาตให้มีการทำซ้ำ ขาย ขายต่อหรือแลกเปลี่ยนสินค้าดิจิตัล และความพยายามในการกระทำการดังกล่าวจะทำให้ฟาร์มอยู่ดี มีสุขมีสิทธิในการเลือกที่จะยกเลิกสินค้าดิจิตัลนั้น
5.1.6. หากมีการแลกใช้สินค้าดิจิตัลในมูลค่าน้อยว่ามูลค่าของสินค้าดิจิตัล จะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าเงินสดหรือสินค้าดิจิตัลใหม่ที่เท่ากับส่วนต่างระหว่างมูลค่าของสินค้าดิจิตัลและมูลค่าของสินค้าที่แลก
5.1.7. สามารถแลกใช้สินค้าดิจิตัลได้ทีเดียวทั้งหมดเท่านั้น และไม่อาจทยอยแลกจนครบมูลค่าได้
5.1.8 ร้านค้ามีดุลพินิจในการตัดสินใจว่าสินค้าดิจิตัลสามารถใช้รวมกับรายการส่งเสริมการขาย บัตรกำนัล บัตรหรือคูปองของบุคคลภายนอกได้หรือไม่
5.1.9. การใช้หรือซื้อสินค้าดิจิตัลหมายถึงการยอมรับข้อกำหนดสินค้าดิจิตัลนี้
5.1.10. ท่านต้องรับผิดชอบในข้อมูลใด ๆ ที่ท่านยื่น ส่งหรือมีให้ระหว่างการซื้อหรือแลกใช้สินค้าดิจิตัลใด ๆ และ
5.1.11. ภายใต้ขอบเขตที่อนุญาตของกฎหมาย ฟาร์มอยู่ดี มีสุขไม่ร่วมในการรับประกัน การยืนยัน การรับรอง เงื่อนไข ข้อกำหนดหรือสัญญาประเภทใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ไม่ว่าตามกฎหมายหรือไม่ หรือการรับประกันหรือยืนยันที่เกิดขึ้นจากการใช้ การปรับแต่ง การซื้อขายหรือโดยผลของกฎหมาย รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ลำดับ ความริเริ่ม ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเที่ยงตรง ความตรงเวลา สกุลเงิน การไม่ละเมิด ความสามารถในการค้าขายได้หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงใด ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าดิจิตัลหรือรหัส โดยไม่กระทบถึงบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดสินค้าดิจิตัลนี้

 1. การคืนสินค้า การเปลี่ยนสินค้าและการยกเลิก

6.1 สินค้าดิจิตัลที่ซื้อแล้วไม่สามารถคืน ขอคืนเงิน โอนและ/หรือยกเลิกได้หลังจากซื้อแล้ว เว้นแต่อนุญาตให้คืนและ/ยกเลิกได้ตามข้อ 6.6

6.2 สินค้าดิจิตัลที่มีการออกให้แล้วไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ผู้ขายแต่ละรายอาจมีนโยบายของตนเองใน

6.3 การเปลี่ยนทดแทนสินค้าดิจิตัลอาจอนุญาตให้มีได้โดยดุลพินิจแต่ผู้เดียวของฟาร์มอยู่ดี มีสุข หากเกิดจากความล้มเหลวทางระบบของผู้ขายหรือของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

6.4 การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ (ตามที่นิยามในข้อกำหนดการใช้งาน) หรือบริการที่ซื้อโดยใช้สินค้าดิจิตัลจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ขาย

6.5 ฟาร์มอยู่ดี มีสุขสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือปฏิเสธการใช้สินค้าดิจิตัลใด ๆ โดยดุลพินิจของฟาร์มอยู่ดี มีสุขแต่ผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหากฟาร์มอยู่ดี มีสุขเห็นว่าหรือสงสัยว่ามีการทำธุรกรรมฉ้อฉล

6.6. โดยไม่คำนึงถึงข้อสัญญา 2.3 ฟาร์มอยู่ดี มีสุขอาจอนุญาตให้มีการคืนเงินและ/หรือยกเลิกสินค้าดิจิตัลโดยดุลพินิจของฟาร์มอยู่ดี มีสุขแต่ผู้เดียว โดยที่สินค้าดิจิตัลนั้นต้องยังไม่สิ้นอายุ

 1. ความพร้อมของสินค้าดิจิตัล

7.1 ท่านรับทราบว่าการซื้อหรือแลกใช้สินค้าดิจิตัลนั้นขึ้นอยู่กับการมีสินค้าพร้อม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการมีสินค้าบนแพลตฟอร์ม

7.2 ฟาร์มอยู่ดี มีสุขไม่ยืนยัน รับรองหรือรับประกันในกรณีดังต่อไปนี้
7.2.1. การปฏิบัติงานและความสามารถของแพลตฟอร์ม
7.2.2. ว่าฟาร์มอยู่ดี มีสุขวอลเล็ตและรหัสนั้นเหมาะสมและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
7.2.3. ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ความเหมาะสม ความสมบูรณ์ ความตรงเวลาของฟาร์มอยู่ดี มีสุขวอลเล็ตและ/หรือรหัส
7.2.4. คุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัยหรือความสามารถของสินค้าดิจิตัลที่ออกโดยผู้ขาย
7.2.5. คุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัยหรือความสามารถของสินค้าและบริการที่ให้โดยร้านค้า และ/หรือ
7.2.6. ความสำเร็จของการแลกใช้สินค้าดิจิตัล

7.3. ท่านรับทราบและยอมรับว่าฟาร์มอยู่ดี มีสุขอาจระงับ ยกเลิกและ/หรือหยุดการขายหรือแลกใช้สินค้าดิจิตัลโดยดุลยพินิจแต่ผู้เดียวของฟาร์มอยู่ดี มีสุขโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อท่าน

 1. การใช้และการเปิดเผยข้อมูล

8.1 ท่านตกลงว่าฟาร์มอยู่ดี มีสุขมีสิทธิที่จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของฟาร์มอยู่ดี มีสุข ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามกระบวนการที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขกำหนดไว้เป็นครั้งคราว

8.2 บุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากฟาร์มอยู่ดี มีสุขอาจเป็นผู้จัดการการออกคำสั่งซื้อเกี่ยวกับสินค้าดิจิตัล ในกรณีดังกล่าว ท่านอาจได้รับรหัสสินค้าดิจิตัลโดยตรงจากบุคคลภายนอกนั้น

 1. เบ็ดเตล็ด

9.1 สิทธิและความคุ้มครองที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขได้รับตามข้อกำหนดสินค้าดิจิตัลนี้จะอยู่นอกเหนือจากสิทธิและความคุ้มครองที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขมีตามข้อกำหนดการใช้งาน นโยความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ท่านอาจได้ตกลงและยอมรับ

9.2 ข้อสัญญาใด ๆ ในข้อกำหนดสินค้าดิจิตัล ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ท่านได้ตกลงหรือยอมรับที่ไม่สมบูรณ์ บังคับใช้ไม่ได้หรือผิดกฎหมายจะบังคับใช้อย่างใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามข้อกำหนดของข้อสัญญาเหล่านั้น และจะถือว่าแยกส่วนและไม่กระทบต่อการบังคับได้ของข้อสัญญาอื่น ๆ ซึ่งจะยังคงสมบูรณ์และบังคับได้เท่าที่กฎหมายอนุญาต

9.3 ฟาร์มอยู่ดี มีสุขสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มหรือทดแทนข้อกำหนดสินค้าดิจิตัลเป็นครั้งคราวและตามที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขเห็นว่าเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ท่านจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่มีการแก้ไข ในกรณีใด ๆ หากท่านยังคงใช้งานสินค้าดิจิตัลหลังจากมีการแก้ไข จะถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขนั้นแล้ว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุข (Updated 1 July 2021)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (“เงื่อนไข” หรือ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”)นี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานบัญชีชำระเงินเสมือนจริงฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณที่ซึ่งให้บริการและดำเนินการโดยบริษัท เพย์พาล จำกัด (“เพย์พาล”) เพื่อ ฟาร์มอยู่ดี มีสุข (“ฟาร์มอยู่ดี มีสุข’) (“บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุข”)

ก. การอ้างอิงทั้งหมดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คำว่า “เรา” หรือ “ของเรา” จะหมายถึงเพย์พาลในฐานะ ผู้ได้รับอนุญาตการให้บริการอิเลกทรอนิกส์ซึ่งเป็นผูดำเนินงานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุข “คุณ” และ “ของคุณ” จะหมายถึงผู้ใช้งาน บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ และมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วสามารถดำเนินการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าและ/หรือการบริการที่กลุ่มบริษัทของฟาร์มอยู่ดี มีสุขเสนอบนแพลตฟอร์มฟาร์มอยู่ดี มีสุข

ให้การร้องขอใช้และ/หรือการใช้บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุข จะถือว่าคุณซึ่งเป็นผู้ใช้งานยินยอมที่จะถูกผูกมัดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณางดเข้าใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุข

ข. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้งานแพลตฟอร์มฟาร์มอยู่ดี มีสุข รวมทั้งบัญชีฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ

ค. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกเพิ่มเติมด้วยนโยบายคุ้มครองการชำระเงินของฟาร์มอยู่ดี มีสุข (“นโยบายคุ้มครองการชำระเงิน”) ซึ่งให้การเชื่อมั่นแก่การชำระเงินของผู้ใช้งานลูกค้าของฟาร์มอยู่ดี มีสุขทุกคนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง นโยบายคุ้มครองการชำระเงินยังได้กำหนดแนวทางและความเหมาะสมสำหรับการจ่ายค่าชดเชยและเงื่อนไขการได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เกิดการสูญเสียที่เกิดเนื่องมาจากการทำธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขด้วยที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการคุ้มครองของนโยบายคุ้มครองการชำระเงิน

คำจำกัดความและการตีความ

หากไม่มีบริบทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อความดังด้านล่างจะมีความหมายในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

“เพย์พาล” หมายถึงนิติบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในส่วนอารัมภบทในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และรวมทั้งผู้รับช่วงต่อและผู้รับโอนสิทธิ์จากนิติบุคคลดังกล่าว

“ฉบับภาษาต่างประเทศ” ถูกระบุคำจำกัดความอยู่ภายใต้ข้อ 14.9 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

“ผู้ได้รับชดเชย” หมายถึงเจ้าหน้าที่ พนักงาน กรรมการบริษัท ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนทของเพย์พาลและฟาร์มอยู่ดี มีสุข

“ฟาร์มอยู่ดี มีสุข” หมายถึงบุคคลและนิติบุคคลที่ถูกระบุไว้ในอารัมภบทของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และรวมทั้งผู้รับช่วงต่อและผู้รับโอนสิทธิ์ของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย

“บัญชีฟาร์มอยู่ดี มีสุข” หมายถึงบัญชีออนไลน์ของผู้ใช้แพลตฟอร์มฟาร์มอยู่ดี มีสุข

“บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุข” ถูกระบุคำจำกัดความอยู่ในส่วนอารัมภบทของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

“ยอดคงเหลือในบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุข” ถูกระบุคำจำกัดความอยู่ในข้อ 3.1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ “แพลตฟอร์มฟาร์มอยู่ดี มีสุข” หมายถึงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (ตามความเหมาะสม) ซึ่งเป็นช่องทางที่คุณใช้ซื้อสินค้า หรือการบริการที่กลุ่มบริษัทฟาร์มอยู่ดี มีสุขเสนอ

“เครื่องมือในการชำระเงิน” ถูกระบุคำจำกัดความอยู่ในข้อ 3.1

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพื่อระบุตัวตน ติดต่อ หรือหาตำแหน่งของบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถรวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บ ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลบัตรเครดิต

“นโยบายความเป็นส่วนตัว” ถูกระบุคำจำกัดความอยู่ในข้อ 2.6

“คูปองส่งเสริมการขาย” ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต หมายถึงคูปองส่งเสริมการขายที่ออกให้โดยฟาร์มอยู่ดี มีสุข ให้แก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขเป็นบางครั้งคราวเพื่อเป็นการตอบแทน ด้วยการเติมจำนวนมูลค่าของคูปองลงไปในถังเงินโบนัสในบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อชำระหรือเป็นเป็นส่วนลดค่าสินค้าหรือการบริการบนแพลตฟอร์มฟาร์มอยู่ดี มีสุขก่อนจะถึงวันหมดอายุของคูปองส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องนั้น ตามการกำหนดโดยใช้ดุลพินิจของฟาร์มอยู่ดี มีสุขแต่เพียงผู้เดียว และอยู่ภายใต้ข้อตกลงต่างๆ ตามที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขอาจจะกำหนดขึ้นต่อไปเป็นครั้งคราว

“คูปองแทนการคืนเงิน” หมายถึงคูปองที่ใช้สำหรับคืนเงินที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขเป็นผู้ออกให้ซึ่งไม่ใช่ธุรกรรมการคืนเงินที่มีรากฐานมาจากการชำระเงินผ่านเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายในบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุข โดยเป็นการคืนเงินที่ได้ใช้ในการการซื้อสินค้าหรือการบริการผ่านแพลตฟอร์มฟาร์มอยู่ดี มีสุขของผู้ใช้งาน และต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงต่างๆ ตามที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขอาจกำหนดขึ้นต่อไปเป็นครั้งคราว

“ข้อมูลการลงทะเบียน” ถูกระบุคำจำกัดความอยู่ภายใต้ข้อที่ 2.1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

“ค่าธรรมเนียมการบริการ” ถูกระบุคำจำกัดความอยู่ในข้อ 5.1

“ผู้ใช้งาน” หมายถึงผู้ใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขที่ได้รับอนุญาต

1.การเข้าถึงบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุข

1.1 คุณตกลงที่จะ: 1.1.1 ใช้บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณด้วยจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นและเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายตลอดเวลา รวมถึงตกลงว่าจะดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขด้วยความสุจริต

1.1.2 ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ หนังสือแจ้ง กฎการปฏิบัติงาน และนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติใดๆ และทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุข รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ที่เราออกให้เป็นครั้งคราว และ

1.1.3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลหรือสารสนเทศใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขนี้ ซึ่งคุณได้มอบให้เรามีความถูกต้องตรงตามความจริง

1.2 เรามีนโยบายและข้อปฏิบัติตามกฎการป้องกันมิให้เกิดการฟอกเงินและการกระทำใดๆ ก็ตามที่เอื้อให้เกิดการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายหรือการกระทำผิดทางอาชญากรรม เรามีหน้าที่ในการปฏิบัติตามการต่อต้านการฟอกเงินอย่างสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่และพนักงานของเรายึดมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ เหล่านี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการนำผลิตภัณฑ์และการบริการของเราไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการฟอกเงิน

1.3 การใช้บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะถูกจำกัดให้ใช้งานได้โดยผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มฟาร์มอยู่ดี มีสุขแล้วเท่านั้น

 1. การลงทะเบียน

2.1 กระบวนการลงทะเบียนและการยืนยันตัวตนสำหรับบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขกำหนดให้คุณต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความจริง สมบูรณ์และถูกต้อง ซึ่งรวมทั้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด ที่อยู่อีเมล ข้อมูลที่ระบุตัวตนและข้อมูลอื่นใดที่เราอาจถือได้ว่าจำเป็นและ/หรือตามที่กำหนดตามกฎหมายที่บังคับใช้ (“ข้อมูลการลงทะเบียน”) คุณมีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์และตรงตามความจริง คุณรับทราบและยินยอมให้ฟาร์มอยู่ดี มีสุขแบ่งปันข้อมูลการลงทะเบียนของคุณกับเราได้เป็นครั้งคราวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

2.2 นอกเหนือจากข้อมูลการลงทะเบียนนี้แล้ว เราอาจขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมจากคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมทั้งกระบวนการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know-Your-Customer) ตามที่กำหนดโดยเรา และ/หรือกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงการยืนยันตัวตนและอายุของคุณ และ/หรือเพื่อยืนยันรายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณ หรือ บัตรเดบิต บัตรเครดิต การจ่ายเงินล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น บัตรที่คุณลงทะเบียนกับเรา คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลเหล่านั้นและ/หรือเอกสารแก่เราทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ หากคุณไม่ให้ข้อมูลเหล่านั้นและ/หรือเอกสารแก่เราโดยทันที เราอาจจำกัดการใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณหรืออาจระงับหรือปิดบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณได้ โดยเราและ/หรือบริษัทในเครือและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเราไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

2.3 คุณอนุญาตให้เราสามารถดำเนินการใดๆ ที่เราถือว่ามีความจำเป็นเพื่อใช้ในการตรวจสอบและพิสูจน์ความถูกต้องของตัวตนของคุณ (ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านทางบุคคลที่สาม) ได้ตลอดเวลาเพื่อเหตุผลใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการดำเนินการเพื่อการคืนเงินใดๆ ให้แก่คุณ

2.4 ผู้ใช้งานแต่ละรายมีสิทธิ์ที่จะมีบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขได้หนึ่ง (1) บัญชี ในแต่ละประเภทของบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขซึ่งจะเชื่อมโยงกับบัญชีฟาร์มอยู่ดี มีสุขของผู้ใช้รายนั้นๆ

2.5 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณสำหรับการใช้บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณให้ปลอดภัย เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเป็นประจำ และเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการเปิดเผยหรือการใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หากชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณอาจตกอยู่ในสภาวะที่ไม่ปลอดภัย คุณต้องแจ้งให้ฟาร์มอยู่ดี มีสุขทราบโดยทันที

2.6 ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่มอบให้เรานั้นจะได้รับการจัดการ จัดเก็บ และดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ด้วยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและตกลงกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และยินยอมให้เรารวบรวม ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 1. ยอดคงเหลือในบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุข

3.1 คุณสามารถเก็บจำนวนเงินในบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณไว้ได้โดยไม่มีดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด โดยจำนวนเงินนี้หลังจากที่ได้หักลบด้วยจำนวนเงินที่ค้างชำระแก่เราแล้วจะถือเป็นยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ (“ยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุข”) คุณสามารถเพิ่มเติมเงินในยอดเงินบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขได้ด้วยเติมเงินหรือฝากเงิน โดยวธีใช้เครื่องมือในการชำระเงินที่เรายอมรับ (ได้แก่บัตรเดบิต บัญชีสำหรับใช้เช็คถอนหรือบัญชีออมทรัพย์ หรือวิธีการชำระเงินล่วงหน้าอื่นๆ ที่เราอนุญาตหรือจะอนุญาตให้สามารถทำได้ ซึ่งเรียกรวมกันว่า “เครื่องมือในการชำระเงิน”) จำนวนเงินที่สะสมภายในบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้เว้นแต่เป็นการปิดบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขถาวร

3.2 คุณอาจได้รับคูปองส่งเสริมการขายหรือคูปองแทนการคืนเงินที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขออกให้แก่คุณเป็นครั้งคราวในถังเงินโบนัสและถึงเงินคืนแล้วแต่กรณี มูลค่าที่จะถูกแสดงและดำเนินการโดยฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะภายในบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขแต่จะแยกออกจากถังเงินฝากสำหรับวัตถุประสงค์การเติมเงินหรือฝากเงินที่ดำเนินการโดยเพย์พาล ซึ่งมีผลให้คูปองส่งเสริมการขายและคูปองแทนการคืนเงินจะไม่ถือว่าเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายในบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขตามกฎหมายที่บังคับใช้ การใช้คูปองส่งเสริมการขายหรือคูปองแทนการคืนเงินจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคูปองนั้น โปรดทราบว่า (1) คูปองส่งเสริมการขายไม่ใช่เงินตราที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและไม่สามารถโอนให้กันได้และไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และ (2) คูปองแทนการคืนเงินสามารถถอนเป็นเงินสดไปยังบัญชีธนาคารที่คุณได้ให้ไว้ อย่างไรก็ดีหากผู้ใช้มีความประสงค์ในการใช้คูปองแทนการคืนเงินสำหรับการซื้อครั้งต่อไปบนแพลตฟอร์มฟาร์มอยู่ดี มีสุข ผู้ใช้ต้องผ่านกระบวนการรู้จักตัวตนของลูกค้าของเพย์พาลจนสำเร็จก่อนการใช้จ่ายนั้น

3.3 สำหรับการเติมเงินหรือฝากเงินจากเครื่องมือในการชำระเงินเข้าสู่ยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ เราไม่สามารถรับรองได้ว่าเครื่องมือในการชำระเงินใดๆ ของคุณนั้นมีสถานะที่น่าเชื่อถือ หรือผู้ให้บริการ/ผู้ออกเครื่องมือในการชำระเงินของคุณนั้นจะอนุญาตหรืออนุมัติการโอนเงินดังกล่าว

3.4 เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าบริการใดๆ ที่ถูกเรียกเก็บจากบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวรวมถึงผู้ออกบัตรหรือธนาคารที่มีความเกี่ยวข้องกับการเติมเงินให้ยอดเงินคงเหลือของบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ยอมรับเครื่องมือในการชำระเงินใดๆ รวมทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือบัญชีธนาคาร ที่จะใช้เป็นวิธีการเติมเงินโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

3.5 เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินการใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมทั้ง (1) จำนวนเงินที่คุณจะสามารถเติมในบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณในหนึ่งครั้ง และ (2) จำนวนเงินรวมที่เติมลงในบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณตลอดช่วงระยะเวลาใดๆ ก็ตามและ (3) จำนวนเงินที่ชำระหรือถูกใช้สำหรับซื้อสินค้าและ/หรือบริการบนแพลตฟอร์มฟาร์มอยู่ดี มีสุขในแต่ละครั้ง หรือจำนวนเงินรวมที่ชำระหรือได้ใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง

3.6 ภายใต้ข้อ 3.5 คุณสามารถชำระเงินจากบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณได้เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 49,999.- บาทต่อเดือน) หรือจำนวนอื่นใดที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3.7 ตามดุลพินิจของเพย์พาลแต่เพียงผู้เดียว เฮลโลพย์อาจจัดโปรแกรมสะสมคะแนนหรือมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าที่ใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุข โดยสิทธิและข้อผูกมัดของท่านที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมสะสมคะแนนหรือมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แยกออกมาเฉพาะสำหรับโปรแกรมสะสมคะแนนหรือมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องนั้น

 1. การใช้บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ

4.1 คุณสามารถใช้บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณเพื่อซื้อสินค้าและ/หรือการบริการผ่านทางแพลตฟอร์มฟาร์มอยู่ดี มีสุข เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราสามารถจำกัดจำนวนเงินหรือจำนวนของการทำธุรกรรมที่คุณจะสามารถทำได้ผ่านทางบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ เราสามารถขอให้คุณยื่นเอกสารยืนยันตัวตนเพิ่มเติมก่อนที่คุณจะทำการซื้อ ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

4.2 ในแต่ละครั้งที่คุณใช้บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ จะถือว่าคุณอนุญาตให้เราลด/หักจำนวนเงินที่มีอยู่ในยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณลง ตามจำนวนเงินรวมของการทำธุรกรรม และ ตามค่าธรรมเนียมใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าบริการจัดส่งสินค้า ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน และค่าภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในกรณีที่สามารถดำเนินการได้ จำนวนเงินในการซื้อใดๆ ในตอนแรกจะถูกหักลบด้วยมูลค่าของคูปองส่งเสริมการขาย ถ้าสามารถนำไปใช้ได้ (ขึ้นอยู่กับวันที่หมดอายุวันแรกหรือเงื่อนไขของคูปองส่งเสริมการขายตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของคูปองส่งเสริมการขายนั้น) ซึ่งได้ถูกมอบให้ในถังเงินโบนัสของบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ คุณสามารถทำการชำระเงินได้ด้วยการใช้บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ ตามขอบเขตของยอดคงเหลือที่มีในบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณนั้นมีเพียงพอที่จะทำธุรกรรมเหล่านั้นได้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อสินค้าที่มีมูลค่าเกินยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณหรือข้อจำกัดอื่นของบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขอย่างใดก็ตามที่น้อยกว่า เราจะไม่เพิ่มเครดิตหรือสำรองเงินสำหรับการใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ

4.3 คุณต้องรับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมทั้งหมดที่คุณได้ดำเนินการและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ หากมีบุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ เราจะดำเนินการเสมือนว่าคุณได้อนุญาตให้มีการใช้งานดังกล่าวด้วยตนเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบกับการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นและค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดต่างๆ ด้านล่างต่อไป

4.4 คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการใช้บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเกิดการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขตามที่คุณทราบ คุณต้องรายงานการกระทำดังกล่าวภายในหกบ (60) วันนับจากวันที่เกิดการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การร้องเรียนว่าเกิดการใช้บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นเข้าเงื่อนไขเพื่อการพิจารณาภายใต้นโยบายคุ้มครองการชำระเงินของฟาร์มอยู่ดี มีสุข โดยนัยนี้ คุณสละสิทธิ์ในการร้องขอการชดใช้เพิ่มเติมหรือการเรียกร้องค่าเสียหายจากเราหรือบริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

4.5 รายละเอียดในข้อความยืนยันหลังจากการทำธุรกรรมและรายการทุกรายการในบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณหรือข้อความแสดงประวัติการทำธุรกรรมจะถือว่าเป็นความจริงและถูกต้อง เว้นแต่คุณจะทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแย้งการทำธุรกรรมหลังจากดังกล่าวภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่ทำธุรกรรม หากไม่มีการรายงานข้อโต้แย้งภายในระยะเวลาดังกล่าว การทำธุรกรรมและรายการทั้งหมดในบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขและข้อความแสดงประวัติการทำธุรกรรมของคุณจะถือว่าเป็นจริงและถูกต้อง ธุรกรรมที่ถูกโต้แย้งจะได้รับเงินคืนกลับไปยังบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณเมื่อการร้องเรียนหรือการโต้แย้งนั้นได้รับการดำเนินการ ตรวจสอบ และพิสูจน์อย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นไปตามการร้องเรียนหรือโต้แย้งของคุณ การสอบสวนและผลการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราและ / หรือฟาร์มอยู่ดี มีสุข

4.6 โดยที่ไม่ขัดแย้งกับนโยบายคุ้มครองการชำระเงินของฟาร์มอยู่ดี มีสุข คุณยอมรับว่าเราจะไม่ดำเนินการคืนเงินย้อนหลังหรือเพิกถอนการชำระเงิน หรือชดใช้ให้แก่คุณในลักษณะใดๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการร้องเรียนการใช้บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตและคุณตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าสินไหมในความเสียหายใดๆ จากเราหรือบริษัทในเครือและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเราภายใต้เหตุการณ์ใดๆ ต่อไปนี้ ตามการกำหนดโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สุด:

4.6.1 ในกรณีที่การเรียกร้องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่พบว่าถูกดำเนินการจากอุปกรณ์ที่คุณเชื่อถือ ที่อยู่IPของคุณหรือขอบเขตอื่นใดที่เป็นที่ยอมรับได้โดยผู้ใช้งาน

4.6.2 ในกรณีที่คุณกระทำการหลอกลวง โดยทุจริตหรือด้วยความประมาทเลินเล่อ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีต่างๆ ที่คุณได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อเปิดเผยรายละเอียดการเข้าระบบบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือบัญชีฟาร์มอยู่ดี มีสุขที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขนั้นของคุณให้บุคคลภายนอกทราบหรือได้สมรู้ร่วมคิดกับบุคคลภายนอกในการสร้างธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นเท็จเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้นโยบายคุ้มครองการชำระเงินของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

4.6.3 หากคุณไม่สามารถมอบเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้น แก่เราตามที่เราร้องขออย่างเหมาะสม

4.6.4 ในกรณีที่จำนวนเงินในบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณต้องอยู่ภายใต้การดำเนินการทางกฎหมาย หรือภาระติดพันอื่นๆที่จำกัดการโอนเงิน

4.6.5 ในกรณีที่การทำธุรกรรมนั้นเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภัยพิบัติตามธรรมชาติ การก่อความไม่สงบ เป็นต้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมตามหลักเหตุผลทั่วไป

4.6.6 ในกรณีที่ช่องทางหรือระบบใดๆ (รวมทั้งการบริการหรือเว็บไซต์ของฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือของเรา) ไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม หรือประสบปัญหาการทำงานทางด้านเทคนิคที่ผิดปกติอื่นใด ก่อนหรือระหว่างที่คุณจะดำเนินการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องนั้น และ/หรือ

4.6.7 กรณีอื่นใดที่ไม่รวมอยู่ในนโยบายคุ้มครองการชำระเงินของฟาร์มอยู่ดี มีสุขและ / หรือตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่บังคับใช้

4.7 ภายใต้บังคับของข้อ 6 และ 7.4 จะไม่มีการอนุญาตให้ทำการไถ่ถอนเงินสด โอนเงิน หรือถอนเงินสด สำหรับจำนวนเงินใดๆ ก็ตามในบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ

4.8 เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการทำธุรกรรมใดๆ ก็ตามรวมถึงการซื้อ การชำระเงินและการถอนเงินในบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ ถ้า:

4.8.1 การทำธุรกรรมนั้นไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของบัญชีฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณหรือ

4.8.2 ในกรณีที่เรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการทำธุรกรรมอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับหรืออาจทำให้เราหรือบริษัทในเครือของเราหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องรับผิดหรือมีความรับผิดใด

4.8.3 การทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการใช้งานคูปองส่งเสริมการขายหรือคูปองแทนการคืนเงิน ซึ่งเราหรือฟาร์มอยู่ดี มีสุขสงสัยว่าเป็นการใช้คูปองโดยมิชอบหรือฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณและ/หรือบัญชีฟาร์มอยู่ดี มีสุขที่เกี่ยวข้องของคุณ

4.9 เมื่อใช้บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณเพื่อชำระสำหรับการซื้อสินค้า หรือบริการบนแพลตฟอร์มฟาร์มอยู่ดี มีสุข การชำระเงินอาจถูกดำเนินการผ่านทางบัญชี ที่เราหรือหนึ่งในบริษัทในเครือของเรา และ/หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ลงทะเบียนแล้วซึ่งดำเนินการในนามของเรา

4.10 สำหรับการทำธุรกรรมเพื่อชำระเงินในการซื้อแต่ละครั้งในแพลตฟอร์มฟาร์มอยู่ดี มีสุข เราจะทำการชำระเงินจากบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณเมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งในเหตุการณ์ใดต่อไปนี้เกิดขึ้น:

4.10.1 เราได้รับการยืนยันว่าทำการซื้อเสร็จสมบูรณ์จากฟาร์มอยู่ดี มีสุข

4.10.2 คุณไม่สามารถยืนยันการได้รับสินค้าหรือบริการภายในระยะเวลาที่อธิบายไว้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มฟาร์มอยู่ดี มีสุข ซึ่งกรณีนี้จะถือว่าคุณได้รับสินค้าหรือบริการนั้นๆ แล้ว

4.10.3 มีการสรุปเกี่ยวกับข้อตกลงเพื่อไกล่เกลี่ยหรือข้อพิพาทระหว่างคุณและผู้ใช้งานแพลตฟอร์มฟาร์มอยู่ดี มีสุขรายอื่น และ/หรือฟาร์มอยู่ดี มีสุข ซึ่งในกรณีนี้เงินจะถูกโอนตามข้อตกลงเพื่อไกล่เกลี่ยหรือการแก้ปัญหาข้อพิพาทนั้นหรือ

4.10.4 ฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือบริษัทในเครือของฟาร์มอยู่ดี มีสุข หรือเราหรือบริษัทในเครือของเราได้รับคำสั่ง คำวินิจฉัยชี้ขาด คำตัดสิน หรือคำพิพากษาจากศาลที่มีอำนาจตัดสิน คณะอนุญาโตตุลาการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ซึ่งสั่งให้เราถอนเงินจำนวนนั้นๆ ซึ่งในกรณีนี้เงินจะถูกโอนตามคำสั่ง คำวินิจฉัยชี้ขาด คำตัดสิน หรือคำพิพากษานั้นๆ

4.11 เมื่อมีการถอนเงินใดๆ เราจะมีสิทธิ์ที่จะหักหรือยึดถือค่าบริการทางการเงินหรือค่าบริการต่างๆ ที่ยังคงค้างและต้องชำระให้แก่เราและ/หรือฟาร์มอยู่ดี มีสุข เป็นจำนวนเงินตามที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขกำหนด

4.12 หากคุณประสบปัญหาใด ๆ กับบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ กรุณาติดต่อเราที่เบอร์ 0816508455 หากคุณทำการสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มฟาร์มอยู่ดี มีสุขและประสบปัญหาเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณกรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า http://farmyoodee.com/contact

4.13 คุณจะดำเนินการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของแพลตฟอร์มฟาร์มอยู่ดี มีสุขที่ http://farmyoodee.com/terms-and-conditions/ ซึ่งอาจได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวตามดุลพินิจของฟาร์มอยู่ดี มีสุขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

4.14 คุณตกลงที่จะแจ้งให้ทราบ ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมด และให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทุกอย่างตามความเหมาะสมที่จำเป็นแก่เราในการดำเนินการกับบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ หากคุณไม่สามารถกระทำการเช่นนั้นและส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำธุรกรรมใดๆ กับบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ เราและฟาร์มอยู่ดี มีสุขไม่ต้องรับผิดชอบกับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความล่าช้านั้น

4.15 คุณรับทราบและยอมรับว่าเราไม่ใช่ธนาคาร ตัวแทนรับชำระเงิน หรือตัวแทนบริการรับส่งเงิน และการบริการที่เรามอบให้แก่คุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณนั้นจะไม่ถูกถือว่าเป็นการให้บริการทางการธนาคารหรือบริการส่งเงินโดยเด็ดขาด เราไม่ได้ดำเนินการเป็นผู้จัดการดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือคนกลางดูแลผลประโยชน์ ที่เกี่ยวกับบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ

4.16 เราสามารถรายงานการกระทำที่ต้องสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง

 1. ค่าธรรมเนียม

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อเป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมอบบริการบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขให้แก่คุณ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและรักษาบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ (“ค่าธรรมเนียมการบริการ”)

 1. การคืนเงิน

หากคุณได้ทำการซื้อสินค้าหรือการบริการจากแพลตฟอร์มฟาร์มอยู่ดี มีสุขด้วยการใช้บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุข หรือด้วยวิธีการใด และคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนเนื่องด้วยเหตุผลประการใดก็ตามที่เกี่ยวกับสินค้าและการบริการนั้นๆ ภายใต้ข้อกำหนดในเรื่อนไขและข้อกำหนด หรือนโยบายของฟาร์มอยู่ดี มีสุขที่เกี่ยวข้อง คุณยอมรับว่า เราจะ (1) คืนเงินที่คุณได้ชำระจากจำนวนเงินที่เติม/ฝาก ไว้ที่บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณกลับไปยังถังเงินฝากในบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณดังกล่าว (2) ออกคูปองแทนการคืนเงินซึ่งจะโอนเข้าไปยังถังเงินคืนในบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณเพื่อเป็นการคืนเงินนั้น หรือคืนไปยังช่องทางอื่นตามที่อาจกำหนดเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวในข้อตกลงฉบับนี้ หรือ (3) ในกรณีที่เป็นการซื้อผ่านทางบัตรเครดิต จำนวนเงินที่ให้คืนจะถูกโอนเข้าบัตรเครดิตที่คุณใช้หากสามารถทำได้ ทั้งนี้ เราอาจร้องขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินการเพื่อคืนเงินใดๆ

 1. การปิดบัญชีและการไม่ใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ

7.1 คุณสามารถร้องขอให้เราปิดบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณได้ตลอดเวลา ด้วยการติดต่อทีมช่วยเหลือลูกค้าของเรา คุณสามารถติดต่อและดูรายละเอียดการติดต่อทีมช่วยเหลือลูกค้าได้ที่ หมายเลข0816508455 และ http://farmyoodee.com/contact/ เราอาจร้องขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินการปิดบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณดังกล่าว

7.2 เมื่อไรก็ตาม และตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สุด เราสามารถ

7.2.1 ยกเลิกการใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณหรือส่วนใดก็ตามของบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขนั้น

7.2.2 ปิดบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ และ/หรือ

7.2.3 เปิดใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณใหม่เมื่อการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องใดๆ เสร็จสมบูรณ์แล้ว (ในกรณีที่เหมาะสม)

7.3 เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการยกเลิกหรือปิดบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ คุณยอมรับว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับการที่คุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีชำระเงินสำหรับฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณไม่ว่าส่วนใดๆ ของบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขนั้นได้

7.4 การปิดบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณจะไม่เป็นการยกเลิกการทำธุรกรรมที่โอนแล้วหรือได้ทำรายการเสร็จสมบูรณ์แล้วใดๆ ที่คุณได้ดำเนินการไปแล้ว

7.5 หากบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณถูกปิดเนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม เราจะติดต่อคุณเพื่อจัดการคืนเงินสำหรับจำนวนเงินในระบบที่เหลืออยู่ในบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขนั้นตามที่ระบุในข้อ 7.6 ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม คุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนที่เกี่ยวข้องกับยอดที่ได้จากคูปองการส่งเสริมการขาย

7.6 คุณยังคงต้องรับผิดชอบภาระข้อผูกพันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ การปิดบัญชีชำระเงินสำหรับฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณจะไม่เป็นการปลดเปลื้องคุณจากความรับผิดชอบใดๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ ในกรณีของการตรวจสอบที่ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาในขณะที่บัญชีชำระเงินสำหรับฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณถูกปิด เราสามารถระงับเงินในบัญชีของคุณต่อไปได้อีกหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วัน หรือระยะเวลาอื่นที่อาจต้องระงับตามคำสั่งทางกฎหมาย และ/หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง) นับจากวันที่ปิดบัญชีเพื่อที่จะปกป้องเราจากการสูญเสียใดๆ หรือความรับผิดใดๆ หากเราสงสัยว่าคุณได้ใช้บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณเพื่อจุดประสงค์ที่มิชอบตามกฎหมายใดๆ เราสามารถระงับยอดเงินที่ยังค้างชำระในบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขที่ค้างอยู่ตามระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจอันถือเป็นที่สุดของเราหรือตามกฎหมายบังคับ

7.7 เราจะคืนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ในบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณทันทีที่สามารถกระทำได้ หลังจากที่บัญชีถูกปิด ผ่านวิธีการชำระเงินใดๆ ตามที่เราถือว่ามีความเหมาะสมที่สุดตามดุลพินิจของเรา โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องให้รายละเอียดและเอกสารต่อไปนี้แก่เรา:

7.7.1 รายละเอียดบัญชีธนาคารที่ถูกต้อง ซึ่งรายละเอียดของชื่อและที่อยู่ของผู้ถือบัญชีธนาคารนั้นตรงตามรายละเอียดชื่อและที่อยู่ของบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ และ

7.7.2 สำเนาเอกสารยืนยันตัวบุคคล (เช่น บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับคนไทย หรือ หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ) ซึ่งเราสามารถยอมรับได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเพย์พาลแต่เพียงผู้เดียว

7.8 เรามีสิทธิ์ที่จะไม่คืนจำนวนเงินที่อยู่ระหว่างข้อพิพาทหรือถูกโต้แย้งใดๆ หรือเงินที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของฟาร์มอยู่ดี มีสุขให้แก่คุณ จนกว่าข้อพิพาทดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว หรือในกรณีที่ศาลที่มีเขตอำนาจทำการตัดสินในเรื่องดังกล่าวแล้ว

7.9 หากคุณไม่มีการทำธุรกรรมกับบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณเป็นระยะเวลา 12 เดือนขึ้นไป บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณจะถือว่าไม่มีการใช้งาน และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการรักษาบัญชีจากจำนวนเงินคงเหลือตามยอดคงเหลือบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณจนกว่าจะมีการทำธุรกรรมเกิดขึ้น บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณจะถูกยกเลิกเมื่อมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอที่จะชำระค่าบริการรักษาบัญชี

7.10 เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจสอบการฟอกเงิน การให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย การฉ้อโกง หรือการกระทำผิดกฎหมายอื่นใด ก่อนที่จะอนุญาตให้ทำการถอนเงินของคุณ รวมทั้งการคืนเงินให้คุณหลังจากที่บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณถูกปิด หรือก่อนที่การคืนเงินใดๆ จะถูกดำเนินการ

 1. การแก้ไขเพิ่มเติม

เราสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ด้วยการแจ้งประกาศฉบับที่ได้รับการปรับปรุงเป็นปัจจุบันแล้วที่ http://farmyoodee.com/ และ/หรือแพลตฟอร์มฟาร์มอยู่ดี มีสุข ข้อกำหนดและเงื่อนไขในฉบับที่ได้รับการปรับปรุงเป็นปัจจุบันแล้วจะมีผลบังคับใช้โดยทันทีเมื่อทำการประกาศแจ้ง ในแต่ละครั้งที่คุณใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณจะถือว่าคุณยืนยันว่าคุณตกลงที่จะถูกผูกมัดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งอาจถูกแก้ไขเพิ่มเติมได้เป็นครั้งคราว โดยคุณตกลงและยอมรับว่าเป็นหน้าที่ของคุณในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันหรือที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ

 1. สภาพพร้อมใช้งานของบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุข

เราสามารถอัพเกรด เปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกการให้บริการบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณได้เป็นครั้งคราวโดยที่ไม่ต้องระบุเหตุผลหรือแจ้งให้คุณทราบเป็นการล่วงหน้า และเราไม่ต้องรับผิดชอบหากการอัพเกรด เปลี่ยนแปลง หรือการระงับนั้นทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณได้

 1. การรับรอง การรับประกันและเงินชดเชย

ด้วยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณรับรองและรับประกันว่า คุณมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และคุณมิได้ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใดๆ ด้วยการใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ และคุณไม่ได้ (หรือจะไม่) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุข หรือการเรียกร้องภายใต้นโยบายคุ้มครองการชำระเงินที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิด และคุณยอมรับที่จะปกป้อง ชดใช้และป้องกันเรา ผู้ได้รับค่าชดเชยของเรา บริษัทในเครือและตัวแทนที่ได้รับอำนาจอย่างถูกต้องของเรา จากการเรียกร้องค่าเสียหาย การเรียกร้อง (รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายต่างๆ) ค่าปรับ เบี้ยปรับ หรือความรับผิดอื่นๆ ซึ่งเราต้องประสบ เนื่องมาจากหรือเกิดขึ้นจากที่คุณฝ่าฝืนการรับรองหรือการรับประกันนี้

 1. การกระทำต้องห้าม

11.1 สำหรับการใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณนั้นคุณต้องไม่:

11.1.1 ให้ข้อมูลที่หลอกลวง ไม่ถูกต้องตรงตามความจริง หรือเป็นเท็จ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือการเรียกร้องใดๆ ภายใต้นโยบายคุ้มครองการชำระเงิน

11.1.2 ใช้บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณเพื่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย

11.1.3 ใช้บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณในลักษณะที่อาจส่งผลให้เกิดการร้องเรียน ข้อพิพาท การเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าปรับหรือความรับผิดอื่นๆ แก่เรา หรือบริษัทในเครือของเรา ผู้ใช้งานคนอื่นหรือกลุ่มบุคคลที่สาม หรืออาจเป็นไปเพื่อการใช้ระบบของบัตรในการทำธุรกรรมในทางมิชอบ หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของเครือข่ายหรือกลุ่มของบัตรที่ใช้ในการทำธุรกรรม หรือ

11.1.4 ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของฟาร์มอยู่ดี มีสุข และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

11.2 หากเราเชื่อได้ว่าคุณได้กระทำการใดที่เป็นการต้องห้ามดังกล่าวข้างต้นภายใต้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเราเราสามารถใช้การดำเนินการต่างๆ รวมทั้งการดำเนินการดังต่อไปนี้11.2.1 เราสามารถระงับหรือควบคุมการเข้าถึงและ/หรือปิดบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณได้

11.2.2 เราสามารถยกเลิกบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ และปฏิเสธที่จะให้บริการคุณ

11.2.3 เราสามารถระงับยอดเงินคงเหลือของบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณเป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่ต้องทำตามคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจ และ/หรือ ตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง) หากจำเป็นตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายและ/หรือความรับผิด หรือ

11.2.4 เราสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายกับคุณได้

11.3 หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปี คุณต้องได้รับและรับประกันว่าคุณได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ และด้วยการการยินยอมในการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณจะถือว่าผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณยอมรับที่จะรับผิดชอบต่อ: (1) การกระทำของคุณในการใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ (2) ค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขใดๆ ของคุณ และ (3) การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณ หากคุณไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ คุณต้องหยุดการใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขนี้

 1. การปฏิเสธความรับผิด

12.1 คุณยอมรับว่าคุณจะรับผิดชอบกับความเสี่ยงทุกประการที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ

12.2 เราไม่รับประกันว่า

12.2.1บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขนี้จะตรงตามความต้องการของคุณ

12.2.2 การบริการบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะไม่เกิดการหยุดชะงัก ทันเวลาหรือปราศจากความผิดพลาด หรือ

12.2.3 ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล บริการหรือสิ่งใดๆ ที่ซื้อด้วยการใช้บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะตรงตามความต้องการของคุณ หรือ

12.2.4 การคืนเงินหรือการเรียกร้องใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือนโยบายคุ้มครองการชำระเงินจะเป็นไปตามความต้องการของคุณ

12.3 เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และในขอบเขตที่สามารถกระทำได้ตามที่กฎหมายอนุญาต บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขและการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ถูกมอบให้ “ตามสภาพ” “ตามที่มีอยู่” และ “พร้อมด้วยข้อผิดพลาดใดๆ” โดยไม่มีการให้การรับประกัน การรับรอง ข้อตกลง ภาระผูกพันและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

12.4 ในขอบเขตที่สามารถกระทำได้ตามที่กฎหมายอนุญาต เราและบริษัทในเครือของเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษหรือเป็นพิเศษ ค่าเสียหายเกี่ยวเนื่องค่าเสียหายโดยอ้อม และค่าเสียหายสืบเนื่อง รวมถึงความเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไรหรือรายรับ ภาวะหยุดชะงักทางธุรกิจ การเสียโอกาสทางธุรกิจ การเสียข้อมูลหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ ไม่ว่าในการทำสัญญา ความประมาทเลินเล่อ การละเมิดหรืออื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขและการบริการอื่นที่เกี่ยวข้องได้ของคุณ ในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดชอบรวมทั้งหมดของเราที่มีต่อคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ จะไม่เกินจำนวนยอดคงเหลือของบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขในเวลาที่เกิดการรับผิดนั้นขึ้น

12.5 เขตอำนาจตามกฎหมายบางแห่งไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือการจำกัดหรือการจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดสำหรับค่าเสียหายเกี่ยวเนื่องหรือค่าเสียหายสืบเนื่องดังนั้นการยกเว้นหรือการจำกัดที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับคุณ และคุณยังสามารถมีสิทธิ์อื่นๆ ที่แตกต่างออกไปตามเขตอำนาจตามกฎหมายหรือเขตอำนาจตามกฎหมายอื่นๆ ได้

12.6 ในกรณีที่ปรากฎว่าคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีเมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ ที่คุณประสบ อันเกิดเนื่องมาจากการใช้บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขนี้

 1. หนังสือแจ้ง

13.1 หนังสือแจ้งจากเรา

13.1.1 คุณยอมรับว่าการแจ้งให้ทราบหรือการสื่อสารอื่นๆ จากเราจะถูกถือว่าส่งให้แก่คุณแล้ว หาก:

(1) ทำการสื่อสารผ่านทางสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เราเลือกใช้เป็นครั้งคราว จะถูกถือว่าเป็นการแจ้งให้คุณทราบแล้วในเวลาที่ทำการตีพิมพ์หรือแจ้งข่าว หรือ

(2) ถูกส่งทางไปรษณีย์หรือฝากไว้ที่ที่อยู่ล่าสุดของคุณที่เราทราบ ตามที่คุณได้รับแล้วในวันที่หลังจากทำการส่งหรือในวันที่ถูกฝากไว้ดังกล่าว

13.2 หนังสือแจ้งจากคุณ

คุณสามารถส่งหนังสือแจ้งแก่เราอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งถูกส่งไปยังที่อยู่หรือที่อยู่อีเมลตามที่เราได้ระบุไว้ (ตามที่อาจได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว) และเราจะถือว่าได้รับหนังสือแจ้งนั้นแล้วเมื่อเราได้รับ แม้เราจะใช้ความพยายามที่ในการตอบรับหนังสือแจ้งที่ได้จากคุณโดยทันที แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะตอบรับด้วยความเร็วอย่างสม่ำเสมอได้ตลอดเวลา

13.3 รูปแบบการแจ้งเตือนอื่นๆ

13.3.1 ไม่ว่าจะกำหนดไว้อย่างไรในข้อ 13.1 และ 13.2 เราสามารถกำหนดรูปแบบที่สามารถยอมรับได้อื่นๆ ในการส่งหนังสือแจ้ง (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดอยู่ที่อีเมลหรือรูปแบบอื่นๆ ของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) และกำหนดเวลาหรือเหตุการณ์ที่หนังสือแจ้งดังกล่าวนั้นจะถูกถือว่าได้รับแล้ว

 1. เงื่อนไขทั่วไป

14.1 สิทธิรวมและการเยียวยา

หากไม่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และสิทธิและการเยียวยาของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เป็นการรวมสะสมและปราศการตัดสิทธิ และเป็นสิทธิและการเยียวยาที่เพิ่มเติมจากที่เรามีได้ตามกฎหมายและตามหลักยุติธรรมและการใช้สิทธิหรือการเยียวยาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือตามกฎหมายหรือตามหลักยุติธรรม(เว้นแต่ตามขอบเขตที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือตามกฎหมายและตามหลักยุติธรรมน หากมี) จะไม่เป็นการกีดขวางหรือขัดขวางไม่ให้เราใช้สิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายและตามหลักยุติธรรม

14.2 การไม่สละสิทธิ์

กรณีที่ไม่บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยเราจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าว และกรณีการไม่ใช้สิทธิดังกล่าวจะไม่ส่งผลกับสิทธิของเราที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในภายหลัง

14.3 การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

หากในขณะใดก็ตาม ข้อบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในประการใดก็ตาม จะไม่กระทบหรือไม่ทำให้สิ้นผลซึ่งความถูกต้องตามกฎหมาย ความมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย และความสามารถบังคับใช้ได้ของข้อบังคับที่เหลืออยู่และให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ เสมือนว่าข้อบังคับที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นเป็นส่วนที่แยกออกมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

14.4 สิทธิของบุคคลภายนอก

บุคคลหรือองค์กรที่ไม่ใช่คู่สัญญาภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับใช้เงื่อนไขใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยไม่ว่าบุคคลหรือองค์กรนั้นได้ถูกระบุเป็นชื่อ ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่ม หรือที่มีลักษณะตรงตามคำอธิบายใดๆ โดยเฉพาะหรือไม่ก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกังขา ไม่มีส่วนใดในข้อนี้ที่จะส่งผลกับสิทธิ์ของผู้รับโอนหรือผู้รับโอนสิทธิ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

14.5 กฎหมายควบคุม

การใช้บัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุข และข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และคุณยอมรับเขตอำนาจในการตัดสินเป็นการเฉพาะของศาลของประเทศไทย

14.6 ข้อพิพาท

14.6.1 หากเกิดข้อพิพาทหรือการอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขของคุณ (“ข้อพิพาท”) ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทนั้นๆ ก่อนผ่านทางการเจรจาภายใน คุณยอมรับว่าวิธีการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขข้อพิพาทใดๆ จะถูกดำเนินการแบบเฉพาะบุคคล ไม่ใช่เป็นการดำเนินคดีแบบตัวแทน แบบรวมหรือเป็นกลุ่ม

14.6.2 ในเหตุการณ์ใดๆ และตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ คุณไม่สามารถทำการเรียกร้องอ้างสิทธิ์ใดๆ จากผู้ได้รับค่าชดเชยภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หลังจากหนึ่งปีนับจากวันที่ที่เกิดเหตุซึ่งทำให้เกิดการอ้างสิทธิ์นั้น

14.7 คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว

เราสามารถขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยทันที หากเราลงความเห็นว่าคำสั่งระงับชั่วคราวหรือคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยทันทีอื่นๆ จะเป็นการเยียวยาที่เพียงพอและเหมาะสมแก่การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ

14.8 การแก้ไขข้อผิดพลาด

ความผิดพลาดจากการพิมพ์ งานธุรการ หรือความผิดพลาดอื่นๆ หรือการละเลยตกหล่นในเอกสารการรับรอง ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่นๆ ในส่วนของเราสามารถได้รับการแก้ไขโดยปราศจากการรับผิดชอบใดๆ ในส่วนของเรา

14.9 ภาษา

ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกจัดทำขึ้นหรือถูกแปลเป็นภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้ จะใช้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษและให้ยึดถือตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

14.10 สัญญาทั้งฉบับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะก่อตั้งขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่ทำขึ้นระหว่างคุณและเรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญในสัญญาฉบับนี้ และให้มีผลเหนือและใช้แทนข้อตกลงร่วมกัน การสื่อสารและสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับสาระสำคัญในสัญญาฉบับนี้ที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งหมด

14.11 การผูกมัดและผลถึงที่สุด

คุณรับทราบและยอมรับว่า การบันทึกใดๆ (รวมทั้งการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ที่เกี่ยวกับบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขนี้ หากมี) ซึ่งเราและ/หรือผู้ให้บริการของเราที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุขเก็บรักษาไว้นั้น จะเป็นการผูกมัดและมีผลกับคุณ สำหรับจุดประสงค์ใดๆ ก็ตามทั้งหมด และจะถือเป็นหลักฐานข้อมูลการติดต่อ และ/หรือการส่งข้อมูลระหว่างเราและคุณ คุณยอมรับว่าการบันทึกเหล่านั้นทั้งหมดเป็นหลักฐานที่ใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ และคุณจะไม่เรียกร้องหรือโต้แย้งในการนำไปใช้อ้างเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องตรงตามความจริง หรือความจริงแท้ของบันทึกเหล่านั้น โดยอยู่บนพื้นฐานที่ว่าการบันทึกเหล่านั้นอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นสิ่งที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น และคุณสละสิทธิ์ใดๆ ของคุณ หากมี ในการทำการท้วงติงดังกล่าว

14.12 การรับเหมาช่วงและการมอบอำนาจ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการมอบอำนาจหรือรับเหมาช่วงการดำเนินงานของหน้าที่หรือภาระผูกพันของเราใดๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุข ให้แก่ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง บริษัทในเครือ และ/หรือตัวแทน ตามเงื่อนไขตามที่เราเห็นสมควร

14.13 การโอนสิทธิ์

คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ของคุณหรือโอนภาระข้อผูกมัดของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ได้รับการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน เราสามารถโอนสิทธิ์ของเราหรือโอนภาระข้อผูกมัดของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้แก่กลุ่มบุคคลที่สามได้ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

14.14 เหตุสุดวิสัย

เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน ความผิดพลาด การหยุดชะงัก หรือความล่าช้าในการดำเนินงานตามภาระข้อผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้) หรือกับความไม่ถูกต้องตรงตามจริง ความไม่สามารถเชื่อถือได้ หรือความไม่เหมาะสมของบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุข หากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเนื่องมาจากสาเหตุที่อยู่เหนือความควบคุมของเรา

นโยบายคุ้มครองการชำระเงิน

(อัพเดทเมื่อ 1 เมษายน 2564)

นโยบายคุ้มครองการชำระเงินของฟาร์มอยู่ดี มีสุขฉบับนี้ (“นโยบาย”) เป็นส่วนเพิ่มเติมจากเงื่อนไขในการใช้บริการฟาร์มอยู่ดี มีสุข, นโยบายความเป็นส่วนตัวฟาร์มอยู่ดี มีสุข และข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้งานบัญชีชำระเงินฟาร์มอยู่ดี มีสุข (จะเรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนดฟาร์มอยู่ดี มีสุข”) สำหรับบัญชีผู้ใช้ฟาร์มอยู่ดี มีสุขของท่าน กรณีใดหากมิได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ให้นำข้อกำหนดตามที่ระบุในข้อกำหนดฟาร์มอยู่ดี มีสุขมาใช้ หากมีข้อขัดแย้งขึ้นระหว่างนโยบายฉบับนี้กับบทบัญญัติในข้อกำหนดฟาร์มอยู่ดี มีสุขให้นำบทบัญญัติในนโยบายฉบับนี้มาบังคับใช้เฉพาะที่มีการขัดกันดังกล่าว คำนิยามใดหากไม่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฟาร์มอยู่ดี มีสุขเว้นแต่ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง นโยบายฉบับนี้เป็นสัญญาตามกฎหมายระหว่างท่านกับบริษัท ฟาร์มอยู่ดี มีสุข จำกัด (“ฟาร์มอยู่ดี มีสุข,พวกเรา,เรา”)โดยการเข้าใช้บริการบัญชีผู้ใช้ฟาร์มอยู่ดี มีสุขของท่าน ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยนโยบายฉบับนี้

1.1 ความคุ้มครองจากธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท่านสำหรับธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตตามเงื่อนไข(“ธุรกรรมตามเงื่อนไข”) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอันแท้จริงแก่ท่าน ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ท่านได้ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้“ธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาต”เกิดมาจากการยึดครองบัญชีผู้ใช้ฟาร์มอยู่ดี มีสุขโดยเหตุฉ้อโกงดังต่อไปนี้

ก. ธุรกรรมที่เกิดขึ้นโดยใช้มูลค่าที่มีอยู่ในฟาร์มอยู่ดี มีสุขวอลเล็ทของท่าน ซึ่งท่านมิได้ให้ความยินยอมหรือที่ท่านมิได้มีส่วนได้เสีย

ข. ธุรกรรมทางการเงินหรือการเติมเงินเข้าฟาร์มอยู่ดี มีสุขวอลเล็ท จากบัตรเครดิตหรือเดบิตที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีผู้ใช้ฟาร์มอยู่ดี มีสุขของท่านซึ่งท่านมิได้ให้ความยินยอมหรือที่ท่านมิได้มีส่วนได้เสีย หรือ

ค. ธุรกรรมทางการเงินหรือการเติมเงินเข้าฟาร์มอยู่ดี มีสุขวอลเล็ท จากบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับฟาร์มอยู่ดี มีสุขวอลเล็ทของท่านซึ่งท่านมิได้ให้ความยินยอมหรือที่ท่านมิได้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย บัญชีธนาคารที่ผูกไว้ หมายถึงบัญชีธนาคารที่ผูกกับฟาร์มอยู่ดี มีสุขวอลเล็ทของท่านซึ่งใช้สำหรับการเติมเงินข้าฟาร์มอยู่ดี มีสุขวอลเล็ทโดยที่จำนวนเงินนั้นถูกหักโดยตรงจากบัญชีธนาคารดังกล่าว

ฟาร์มอยู่ดี มีสุขขอสงวนสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตเป็นธุรกรรมตามเงื่อนไขที่จะได้รับการชดเชยหรือไม่และเท่าใด จำนวนค่าชดเชยทั้งหมดจะต้องไม่เกินกว่าความเสียหายแท้จริงที่คิดเป็นเงินได้อันเกิดขึ้นกับท่านจากธุรกรรมตามเงื่อนไขนั้น

ไม่ว่าจะกล่าวไว้อย่างไรข้างต้น ท่านมีหน้าที่ ๆ จะต้องรักษาความปลอดภัยในบัญชีฟาร์มอยู่ดี มีสุขของท่าน หากท่านยินยอมโดยสมัครใจ โดยฉ้อโกง หรือ โดยประมาทให้บุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีวอลเล็ทของท่าน บัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่ได้บันทึกไว้ของท่าน และ/หรือ บัญชีธนาคารที่ผูกไว้ของท่านโดยการเปิดเผยข้อมูลหรือทำให้เข้าถึงข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้หรือข้อมูลอื่นด ไม่ว่าโดยทางใดซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลอื่นสามารถกระทำธุรกรรมโดยที่ท่านรับทราบหรือไม่รับทราบหรือไม่ได้ให้อนุญาต ท่านจะต้องรับผิดชอบกับการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว

1.2 การแจ้งให้ฟาร์มอยู่ดี มีสุขทราบ

ก. ท่านจะต้องแจ้งให้ฟาร์มอยู่ดี มีสุขทราบทันทีหากท่านเชื่อว่ามีธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตเกิดขึ้นหรือมีการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ฟาร์มอยู่ดี มีสุขของท่านโดยมิได้รับอนุญาต เพื่อให้ท่านมีสิทธิได้รับค่าเสียหายตามนโยบายฉบับนี้ ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่มีธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตเกิดขึ้นในบัญชีผู้ใช้ฟาร์มอยู่ดี มีสุขของท่านเป็นครั้งแรก

ข. ท่านตกลงที่จะลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านและตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้มีธุระกรรมอันมิได้รับอนุญาตเกิดขึ้น ฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะส่งอีเมลล์ไปยังอีเมลล์ของท่านซึ่งได้แจ้งไว้กับเรา หรือทางอื่นใดตามที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขเห็นสมควรเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นบนบัญชีผู้ใช้ของท่าน ท่านควรตรวจสอบข้อมูลการยืนยันการทำธุรกรรมเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมนั้นๆ เป็นการกระทำโดยได้รับอนุญาตจากท่านและข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของท่านนั้นถูกต้อง

ค. หากมีธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตเกิดขึ้นในบัญชีผู้ใช้ของท่าน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าฟาร์มอยู่ดี มีสุขผ่านหน้าเว็บไซต์ (http://farmyoodee.com/contact) ท่านจะต้องแจ้งข้อมูล และหรือเอกสารที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในหน้าเพจนั้นๆ และตามที่เราร้องขอ เพื่อเริ่มการตรวจสอบ ฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะเริ่มการตรวจสอบเมื่อได้รับข้อมูลหรือเอกสารที่ครบถ้วนเท่านั้น

1.3 สิ่งที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะดำเนินการเมื่อได้รับการแจ้งให้ทราบ

ก. เมื่อท่านแจ้งให้เราทราบพร้อมทั้งแสดงข้อมูลและหรือเอกสารที่จำเป็นอย่างครบถ้วน เราจะกระทำการดังต่อไปนี้

(ก) ฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะกระทำการตรวจสอบและตัดสินในกรณีที่มีธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตเกิดขึ้นและเป็นธุรกรรมที่อยู่ในความคุ้มครองและเป็นธุรกรรมตามเงื่อนไข

(ข) ฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะกระทำการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อมูลและหรือเอกสารที่จำเป็นจากท่านครบถ้วน

(ค) ฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการตัดสินของเราเมื่อเราได้ทำการตรวจสอบเสร็จสิ้น

ข. หากเราตัดสินได้ว่าธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตนั้นๆ ต้องตรงตามเงื่อนไขที่อาจได้รับความคุ้มครองตามนโยบายคุ้มครองการชำระเงินของฟาร์มอยู่ดี มีสุข เราจะคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ท่านทางช่องทางที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

* ระยะเวลาการรับเงินคืนของลูกค้านั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการคืนเงินของธนาคารหรือบริษัทคู่ค้า

ค. หากเราตัดสินได้ว่าธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตนั้นๆ ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายคุ้มครองการชำระเงินของฟาร์มอยู่ดี มีสุข เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการตัดสินของเรา และการตัดสินของเราถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

1.4 ขอบเขตความคุ้มครอง

ก. ธุรกรรมดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในขอบเขตความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองการชำระเงินของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

(ก) ข้อพิพาทเกี่ยวกับธุรกรรมที่ท่านเป็นคนทำธุรกรรมนั้นเอง อาทิ การไม่ได้รับสินค้าที่ท่านซื้อ หรือการถูกปฎิเสธการคืนสินค้าภายใต้นโยบาย หรือเงื่อนไขในการใช้งานของฟาร์มอยู่ดี มีสุขที่เกี่ยวข้อง

(ข) เมื่อเราได้ข้อยุติโดยดุลยพินิจของฟาร์มอยู่ดี มีสุขแต่เพียงผู้เดียวว่ามีการฉ้อโกงหรือความประมาทเลินเล่อจากลูกค้า เช่น หากเราได้ข้อยุติว่าท่านเต็มใจที่จะให้ หรือแจ้งข้อมูลในการเข้าระบบบัญชีผู้ใช้ของท่านให้แก่บุคคลที่สาม รวมถึงข้อมูลในการเข้าระบบบัญชีผู้ใช้ฟาร์มอยู่ดี มีสุข บัญชีผู้ใช้บนระบบของบุคคลภายนอกที่ใช้ข้อมูลหรือรหัสในการเข้าระบบเดียวกับบัญชีผู้ใช้ฟาร์มอยู่ดี มีสุขของท่าน ว่าท่านได้กระทำการโดยการฉ้อฉลหรือปราศจากความระมัดระวังต่อการคุ้มครองบัญชีผู้ใช้ของท่านเอง

(ค) เมื่อเราได้ข้อยุติว่าท่านมีประวัติอันเกี่ยวข้องและหรือเป็นผู้ช่วยเหลือในการกระทำฉ้อโกง และ/หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิพาทใดเกี่ยวกับธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของฟาร์มอยู่ดี มีสุขแต่เพียงผู้เดียว

(ง) เมื่อธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตนั้นเกิดจากที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือเหตุสุดวิสัย รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ภัยธรรมชาติ, การจลาจลจากสงคราม, ผลจากการก่อการร้าย, สถานการณ์อันไม่สงบ อันอยู่เหนือการควบคุมของฟาร์มอยู่ดี มีสุข

(จ) เมื่อธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตนั้นเกิดจากกรณีที่ช่องทางหรือระบบใดๆ (รามไปถึงของฟาร์มอยู่ดี มีสุขและอาลีเพย์) ได้รับผลกระทบจากกรณีซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การพยายามเจาะเข้าระบบ (hacking), การอัพเกรดหรือการไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติของระบบธนาคาร, ช่วงเวลาที่ระบบไม่ทำงานของบริษัทโทรคมนาคม หรืออื่นๆ ซึ่งท่านได้ทราบอยู่แล้วก่อนที่จะมีการทำธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาต

(ฉ) การทำให้ระบบความปลอดภัยอ่อนลง การเจาะเข้าระบบหรือการทุจริตโดยบุคคลภายนอก’ การชำระเงินอันมิได้รับอนุญาตเกิดขึ้นโดยเป็นผลมาจากระบบความปลอดภัยที่อ่อนลง การเจาะเข้าระบบหรือการทุจริตโดย จาก หรือเกี่ยวกับคู่ค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อาทิ ธนาคาร หรือข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลการเข้าระบบหรือแอพลิเคชั่นที่ใช้ในการโอนเงิน และ/หรือข้อเรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับการสร้างบัญชีฟาร์มอยู่ดี มีสุข วอเล็ทโดยทุจริตเพื่อรับเงินจากช่องทางที่ถูกทำให้ระบบความปลอดภัยอ่อนลง มีการเจาะหรือมีการทุจริตดังกล่าว หรือ

(ช) มีหน่วยงานที่ควบคุมหรือข้อจัดกัดแห่งกฎหมายที่ห้ามไม่ให้ทำการชำระเงินคืนให้แก่ลูกค้า

(ซ) ท่านไม่สามารถให้ข้อมูล และ/หรือเอกสารที่เพียงพอตามที่ได้ร้องขอตามสมควรโดยฟาร์มอยู่ดี มีสุขในการแจ้งร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกรรมอันมิได้รับอนุญาตหรือท่านได้ให้ข้อมูล หรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วย หรือเป็นเท็จ

ฟาร์มอยู่ดี มีสุข ลาซมอลล์ รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. คำจำกัดความและการตีความ

1.1. เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของลาซมอลล์นี้ให้ใช้คำจำกัดความดังต่อไปนี้:
“ของปลอม” ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของผู้ขาย (ตามที่ได้นิยามไว้ในเงื่อนไขการใช้งาน)ให้หมายถึงสินค้าที่

(ก) ซึ่งมีเครื่องหมายเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน (ไม่ว่าจดทะเบียนที่ใดก็ตาม) และ
(1) การใช้เครื่องหมายที่สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
(2) สินค้าถูกเสนอเพื่อจะนำเข้ามาในประเทศซึ่งสินค้าถูกส่งมอบหรือรับไว้โดยลูกค้า (ตามที่ได้นิยามไว้ในเงื่อนไขการใช้งาน) และการใช้เครื่องหมายกับบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือ
(3) มีการใช้เครื่องหมายอื่นเป็นประการอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์นั้นในลักษณะที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และ

(ข) ในกรณีที่เครื่องหมายบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์นั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายทางการค้าที่จดทะเบียนซึ่งคาดว่ามีไว้เพื่อการหลอกลวง และ

(ค) เครื่องหมายบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์นั้นถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และเพื่ออวดอ้างสินค้าให้เห็นว่าเป็นสินค้าของแท้ของเจ้าของหรือผู้ได้รับใบอนุญาตของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
“ตรารับประกันการจัดส่ง” หมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงบนหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ของสินค้าลาซมอลล์เพื่อระบุว่าการรับประกันสามารถใช้ได้สำหรับสินค้าลาซมอลล์ชิ้นนั้น ตรารับประกันการจัดส่งจะถูกแสดงด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้

และ

“การคืนเงินอย่างรวดเร็ว” จะหมายถึงการคืนเงินค่าสินค้าที่คุณได้ส่งกลับสินค้านั้นคืนสู่ฟาร์มอยู่ดี มีสุข โดยเริ่มต้นเมื่อคุณส่งสินค้าที่จะคืนให้แก่ฟาร์มอยู่ดี มีสุข

(ก) ฟาร์มอยู่ดี มีสุขขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจพิจารณาความเป็นไปได้ในการคืนเงินเงินอย่างรวดเร็วในแต่ละรายการสินค้า

(ข) ปัจจัยที่กำหนดความเป็นไปได้ในการคืนเงินอย่างรวดเร็วรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:
•ราคาและประเภทสินค้า
•วิธีการชำระเงิน
•ประวัติการซื้อและการคืนสินค้า

(ค) ฟาร์มอยู่ดี มีสุขขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ใช้พิจารณาความพร้อมในการคืนเงินอย่างรวดเร็วในแต่ละครั้งให้อยู่ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

“ช่องทางลาซมอลล์” หมายถึง ช่องทางการขายที่ดำเนินการโดยฟาร์มอยู่ดี มีสุขเพื่อวัตถุประสงค์ของโปรแกรมลาซมอลล์
“สินค้าลาซมอลล์” หมายถึง สินค้าที่ซื้อจากผู้ขาย(ตามที่ได้นิยามไว้ในเงื่อนไขการใช้งาน)ในช่องทางลาซมอลล์ผ่านแพลตฟอร์ม (ตามที่ได้นิยามไว้ในเงื่อนไขการใช้งาน)
“ข้อกำหนดของลาซมอลล์” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและเป็นที่สุดของฟาร์มอยู่ดี มีสุข
“หน้ารายละเอียดการสั่งซื้อ” หมายถึงหน้าเว็บที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของสินค้าที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม
“หน้ารายละเอียดการจัดส่ง” หมายถึงหน้าเว็บที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องที่ซื้อจากแพลตฟอร์ม
“หน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์” หมายถึงหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม
“ข้อกำหนดการใช้งาน” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้งานของลูกค้าบนแพลตฟอร์ม ซึ่งกำหนดไว้ตาม “ข้อกำหนดการใช้งาน” ด้านบน

 1. ข้อกำหนดการบริการ

2.1. ข้อกำหนดของลาซมอลล์นี้จะมีผลบังคับใช้กับการซื้อสินค้าในลาซมอลล์ของท่าน สินค้าลาซมอลล์นั้นจะสามารถ ดังกล่าวสามารถระบุได้จากตรา “ลาซมอลล์” ในรายชื่อผู้ขายสินค้า

2.2. โดยการซื้อสินค้าลาซมอลล์ ท่านยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดลาซมอลล์นี้ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ข้อกำหนดการใช้งานสำหรับแพลตฟอร์ม อันจะรวมใช้อ้างอิงสำหรับข้อกำหนดของลาซมอลล์ฉบับนี้

2.3. เพื่อมิให้เป็นที่สงสัย คำนิยามใดหากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ระบุในข้อกำหนดการใช้บริการ

2.4. ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดในข้อกำหนดของลาซมอลล์นี้ และ/หรือข้อกำหนดการใช้งานให้ข้อความตามข้อกำหนดของลาซมอลล์จะมีผลบังคับเหนือกว่า

 1. การรับรองและการรับประกัน

3.1. ฟาร์มอยู่ดี มีสุขรับรองและรับประกันว่าสินค้าลาซมอลล์ไม่ใช่ของปลอม

3.2. เว้นแต่มีระบุไว้ในข้อ 3.1 และในข้อกำหนดการใช้งาน ฟาร์มอยู่ดี มีสุขไม่รับประกัน รับรอง เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือการดำเนินการใดๆ โดยชัดแจ้งใดๆทั้งสิ้น

3.3. โดยไม่ต้องพิจารณาถึงข้อขัดแย้งใดๆ ในข้อกำหนดการใช้งาน สิทธิเฉพาะตัวแต่เพียงผู้เดียวของท่านที่จะได้รับการเยียวยาจากการผิดสัญญาของฟาร์มอยู่ดี มีสุขในเรื่องการรับรองและการรับประกันตามข้อ 3.1 จะถูกจำกัดตามข้อ 3.3 นี้

(ก) หากท่านเชื่อว่าสินค้าลาซมอลล์ที่ท่านได้ซื้อไม่สอดคล้องกับการรับรองและการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 ท่านจะต้องทำการขอคืนเงินตามขั้นตอน ภายใต้ข้อจำกัด และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้า ภายในสิบห้า (15) วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าลาซมอลล์
(ข) หลังส่งคำร้องขอคืนเงิน ท่านจะได้รับแบบฟอร์มการขอรับคืนเงิน (“แบบฟอร์มคืนเงิน”) ซึ่งท่านควรระบุเหตุผลที่ทำให้ท่านเชื่อว่าสินค้าลาซมอลล์ที่ท่านซื้อไปไม่สอดคล้องกับการรับรองและการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1
(ค) ท่านจะต้องส่งสินค้าลาซมอลล์คืนให้กับฟาร์มอยู่ดี มีสุขตามคำขั้นตอนของฟาร์มอยู่ดี มีสุข เมื่อฟาร์มอยู่ดี มีสุขได้รับสินค้าลาซมอลล์คืน ฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะคืนเงินให้ท่านตามราคาซื้อเต็มจำนวนของสินค้าลาซมอลล์ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
(ง) หลังจากการส่งคืนสินค้าลาซมอลล์ให้กับฟาร์มอยู่ดี มีสุขแล้ว ฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะตรวจสอบแบบฟอร์มคืนเงินของท่าน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบดังกล่าว ท่านจะต้องใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการให้ความร่วมมือกับฟาร์มอยู่ดี มีสุขอย่างเต็มที่ ในกรณีที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขพิจารณาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและเป็นที่สุดของฟาร์มอยู่ดี มีสุขว่าสินค้าลาซมอลล์ไม่สอดคล้องกับการรับรองและการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1
(1) ฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะออกบัตรกำนัลเครดิตร้านค้าหรือคูปองส่วนลดเท่ากับมูลค่าของราคาซื้อทั้งหมดของสินค้า ลาซมอลล์ให้กับบัญชีฟาร์มอยู่ดี มีสุขของท่าน และ
(2) หลังจากนั้นท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ต่อฟาร์มอยู่ดี มีสุขได้อีกต่อไป และท่านจะต้องปลดเปลื้องและไม่ทำให้ฟาร์มอยู่ดี มีสุขเสียหายจากความรับผิดทั้งหมดใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าลาซมอล์ของท่าน
(จ) ในกรณีที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขพิจารณาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและเป็นที่สุดของฟาร์มอยู่ดี มีสุข ว่าสินค้าลาซมอลล์สอดคล้องกับการรับรองและการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ต่อฟาร์มอยู่ดี มีสุขได้อีกต่อไป และท่านจะต้องปลดเปลื้องและไม่ทำให้ฟาร์มอยู่ดี มีสุขเสียหายจากความรับผิดทั้งหมดใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าลาซมอล์ของท่าน
(ฉ) การพิจารณาของฟาร์มอยู่ดี มีสุขตามข้อ 3.3 ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับท่าน เว้นแต่มีข้อผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง
(ช) หากท่านไม่สามารถดำเนินการขอคืนเงินภายในสิบห้า (15) วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าลาซมอลล์ ตามที่ระบุในข้อ 3.3 (ก) จะถือว่าท่านยอมรับสินค้าลาซมอลล์ว่าเป็นสินค้าที่สอดคล้องกับการรับรองและการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1

 1. ความพร้อมของการรับประกันลาซมอลล์

4.1. ฟาร์มอยู่ดี มีสุขอาจเสนอการรับประกันสำหรับการจัดส่งสินค้าลาซมอลล์ที่ระบุ ภายในวันที่ล่ซาด้ากำหนด (“การรับประกันลาซมอลล์”) หากมีการรับประกันลาซมอลล์สำหรับสินค้าลาซมอลล์ ตรารับประกันการจัดส่งจะถูกแสดงในหน้ารายละเอียดสินค้า เพื่อป้องกันความสับสน หากไม่ปรากฏตรารับประกันการจัดส่งดังกล่าว จะถือว่าไม่มีการรับประกันลาซมอลล์

4.2. วันที่จัดส่งสินค้าลาซมอลล์ตามการรับประกันลาซมอลล์จะแสดงในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อและหน้ารายละเอียดการจัดส่ง ท่านรับทราบและยอมรับว่าตารางเวลาหรือวันที่ใดๆ ที่แสดงสำหรับการจัดส่งบนแพลตฟอร์มฟาร์มอยู่ดี มีสุขในส่วนที่เกี่ยวกับการรับประกันลาซมอลล์ ที่นอกเหนือจากวันที่ที่แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อและหน้ารายละเอียดการจัดส่ง เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น และท่านไม่ประสงค์ให้ฟาร์มอยู่ดี มีสุขรับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการวางใจใดๆในประมาณการดังกล่าว

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันลาซมอลล์

5.1. ภายใต้ความพร้อมของการรับประกันลาซมอลล์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 และข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันลาซมอลล์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 นี้ท่านจะได้รับเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้าลาซมอลล์เป็นค่าชดเชย จากการที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือผู้ให้บริการขนส่งจัดส่งหลังจากวันที่ช้าที่สุดที่ระบุไว้ หรือหลังช่วงเวลาที่ระบุในส่วนการรับประกันลาซมอลล์ของหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อและหน้ารายละเอียดการจัดส่ง (“ การชดเชย”) นอกเหนือจากการชดเชยท่านยอมรับในที่นี้ว่าท่านจะไม่ใช้สิทธิหรือเรียกร้องอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวกับการไม่เป็นไปตามการรับประกันของลาซมอลล์

5.2. ท่านมีสิทธิได้รับค่าชดเชยสำหรับการสั่งซื้อแต่ละครั้งที่ท่านสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มโดยไม่คำนึงถึงจำนวนของสินค้าลาซมอลล์ที่วางจำหน่ายตามคำสั่งซื้อดังกล่าวหรือจำนวนสินค้าลาซมอลล์ที่ส่งถึงท่านหลังจากวันที่ระบุในส่วนการรับประกันลาซมอลล์ของหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อและหน้ารายละเอียดการจัดส่ง เช่น หากท่านซื้อสินค้าลาซมอลล์สองรายการภายใต้คำสั่งซื้อเดียวกัน และฟาร์มอยู่ดี มีสุข บริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการขนส่งนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามการรับประกันลาซมอลล์ได้ ท่านจะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยตามจำนวนที่ระบุในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์

5.3. ในกรณีที่มีการจ่ายค่าชดเชยให้กับบัญชีฟาร์มอยู่ดี มีสุขของท่านผ่านบัตรกำนัลหรือคูปองส่งเสริมการขายออกสู่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขวอลเล็ตของท่าน ฟาร์มอยู่ดี มีสุขขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการใช้คูปองหรือคูปองส่งเสริมการขาย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึง วันหมดอายุ การโอนบัตรกำนัลหรือรหัสส่งเสริมการขายไปยังผู้ใช้รายอื่นหรือข้อจำกัดในการใช้กับผลิตภัณฑ์หรือหมวดหมู่หรือประเภทของผลิตภัณฑ์ตามที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขกำหนดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฟาร์มอยู่ดี มีสุขแต่เพียงผู้เดียว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยการชดเชยที่ทำผ่านบัตรกำนัลหรือคูปองส่งเสริมการขายไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้

5.4. แม้ว่าจะมีการรับประกันลาซมอลล์สำหรับผลิตภัณฑ์ลาซมอลล์ที่ท่านเลือกแล้ว ท่านตกลงที่จะสละสิทธิ์ในการได้รับการชดเชยเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น:
(ก) ที่อยู่จัดส่งสำหรับสินค้าลาซมอลล์ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
(ข) ท่านปฎิเสธการรับสินค้าหรือไม่ชำระเงินสินค้าลาซมอลล์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
(ค) ท่านไม่ชำระเงินค่าสินค้าลาซมอลล์ เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับการรับประกันลาซมอลล์ก่อนวันและเวลาที่กำหนดไว้ในหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อ;
(ง) ท่านร้องขอการแก้ไขเกี่ยวกับเวลาของการจัดส่ง ที่อยู่จัดส่ง หรือรูปแบบการจัดส่งหลังจากสั่งซื้อแล้ว
(จ) ท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการจัดส่งที่ออกโดยฟาร์มอยู่ดี มีสุข บริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการขนส่ง รวมถึงกรณีที่ท่านหรือตัวแทนของท่านไม่ได้รับสินค้าลาซมอลล์เมื่อฟาร์มอยู่ดี มีสุข บริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการขนส่งพยายามส่งมอบ หรือคำขอให้ขนส่งใด ๆ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลที่ท่านส่งถึงฟาร์มอยู่ดี มีสุข บริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการขนส่ง;
(ฉ) ท่านระบุสำหรับการส่งมอบสินค้าลาซมอลล์ไปยังจุดรับของรวม
(ช) กรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปตามที่อยู่ของท่านได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลทางตรงหรือทางอ้อมอันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของฟาร์มอยู่ดี มีสุข รวมถึงกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงคราม การก่อการร้าย การปฏิวัติ ภาวะมลพิษ การจลาจล หรือ
(ซ) กรณีที่ไม่สามารถส่งสินค้าลาซมอลล์ไปยังที่อยู่จัดส่งที่ท่านระบุในหน้ารายละเอียดการสั่งซื้อและหน้ารายละเอียดการจัดส่งด้วยเหตุผลอื่นใด

5.5. ท่านรับทราบและตกลงว่าฟาร์มอยู่ดี มีสุขมีสิทธิเต็มที่ และแต่เพียงผู้เดียว ที่จะตัดสินว่ามีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นในข้อ 5.4 เกิดขึ้นหรือไม่ ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่โต้แย้งการตัดสินใดๆ ของฟาร์มอยู่ดี มีสุขในเรื่องนี้

5.6. ฟาร์มอยู่ดี มีสุขสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายค่าชดเชยให้กับท่านตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีการอ้างอิงหรือการบอกกล่าวให้ท่านไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 1. การคืนเงินอย่างรวดเร็ว
  ฟาร์มอยู่ดี มีสุขอาจเสนอทางเลือกการคืนเงินอย่างรวดเร็วสำหรับสินค้าลาซมอลล์ที่ระบุ อย่างไรก็ตาม ความพร้อมในการคืนเงินอย่างรวดเร็วนั้นเป็นไปตามรายการสินค้าแต่ละชิ้นโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฟาร์มอยู่ดี มีสุขแต่เพียงผู้เดียว
 2. การใช้และเปิดเผยข้อมูล
  ท่านยอมรับว่าฟาร์มอยู่ดี มีสุขมีสิทธิที่จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูล หรือข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของฟาร์มอยู่ดี มีสุขท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวในขั้นตอนที่ได้กำหนดโดยฟาร์มอยู่ดี มีสุขเป็นระยะๆ
 3. เบ็ดเตล็ด

8.1. ท่านจะผูกพัน และยินยอม และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของลาซมอลล์นี้ ข้อกำหนดการบริการทั้งหมด ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ลูกค้าอาจยินยอมหรือยอมรับ สิทธิและความคุ้มครองที่มีของฟาร์มอยู่ดี มีสุขภายใต้ข้อกำหนดของลาซมอลล์นี้จะเป็นสิทธิและความคุ้มครองเพิ่มเติมที่ให้กับ ฟาร์มอยู่ดี มีสุขภายใต้ข้อกำหนดการบริการ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ท่านอาจยินยอมหรือยอมรับ

8.2. ข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดของลาซมอลล์นี้ ข้อกำหนดการบริการทั้งหมด ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ท่านอาจยินยอมหรือยอมรับไม่มีผลสมบูรณ์ ไม่สามารถใช้บังคับได้ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้นำมาบังคับใช้ได้โดยใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามข้อกำหนดดังกล่าว และจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดข้ออื่นๆ ซึ่งจะยังคงมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ต่อไปเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต

8.3. ฟาร์มอยู่ดี มีสุขขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขโดยประการอื่นใด ในข้อกำหนดของ ลาซมอลล์นี้เป็นระยะๆ และในลักษณะตามที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขเห็นสมควร ท่านจะผูกพันโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการแก้ไข กรณีที่ท่านยังมีการใช้บริการต่อไปหลังจากมีการแจ้งให้ทราบ จะถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขดังกล่าว

สัญญาบริการ “ฟาร์มอยู่ดี มีสุข แคร์”

สัญญาบริการฉบับนี้ เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่าน กับ บริษัท ฟาร์มอยู่ดี มีสุข จำกัด ซึ่งใช้เป็นข้อกำหนดบังคับใช้เกี่ยวกับการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าของเรา ดังนั้น หากท่านซื้อสินค้าของเราแล้ว ท่านรับทราบและตกลงที่จะผูกพันซึ่งสัญญาบริการฉบับนี้

เมื่อท่านซื้อการบริการตามสัญญาบริการฉบับนี้ ท่านจะได้รับการบริการขยายระยะเวลาความคุ้มครองนับระยะเวลาต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันโดยผู้ผลิตสินค้าออกไปอีกเป็นระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน หรือ ยี่สิบสี่ (24) เดือน (ขึ้นอยู่กับการเลือกของท่าน และตามที่ระบุไว้ในหน้ารายการสินค้า) ซึ่งการบริการตามสัญญานี้จะเริ่มก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับประกันโดยผู้ผลิตสินค้าแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ การบริการในทุกครั้งและทุกกรณีจะอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ก) เราเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะทำการซ่อมแซมสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าทดแทนซึ่งเป็นสินค้าที่มีประเภท คุณภาพ และคุณลักษณะเช่นเดียวกัน รวมถึง

(1) ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสินค้าแต่ละชิ้น และต้องไม่เกินกว่าราคาซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆ และ
(2) ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าทดแทน จำกัดเพียงหนึ่ง (1) ครั้ง และต้องไม่เกินกว่าราคาซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆ

ข) ในกรณีที่พิจารณาแล้วหากเปลี่ยนสินค้าทดแทนจะเป็นการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายกว่าการซ่อมแซมสินค้า สินค้า
ชิ้นเดิมจะถูกเปลี่ยนด้วยสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สินค้าที่ถูกนำมาเปลี่ยนอาจจะมีราคาขายที่ต่ำกว่าสินค้าชิ้นเดิม หรืออาจเป็นสินค้าที่ถูกปรับปรุงแล้ว (Refurbished Product) ก็ย่อมได้ ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนสินค้าทดแทนอย่างใดๆ แล้ว การบริการตามสัญญาบริการฉบับนี้จะสิ้นสุดลงทันที

ณ วันที่มีการเปลี่ยนสินค้าทดแทน และ

ค) การซ่อมแซมสินค้า หรือการเปลี่ยนสินค้าทดแทนนั้นจำกัดเฉพาะแต่สินค้าที่ถูกซื้อภายในประเทศ และเป็นการใช้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น

ง) ในกรณีที่ท่านนำสินค้าไปใช้เพื่อการค้า หรือการอื่นๆ ที่ไม่ใช่เป็นการใช้ส่วนบุคคลแล้ว จะไม่เข้าข่ายการได้รับได้สิทธิตามสัญญาบริการฉบับนี้หากสินค้ายังอยู่ภายใต้ระยะเวลารับประกันโดยผู้ผลิตสินค้า ท่านจะต้องใช้สิทธิตามเงื่อนไขการรับประกันโดยผู้ผลิตสินค้าก่อนสัญญาบริการฉบับนี้ และการบริการตามสัญญาฉบับนี้จะไม่ครอบคลุมหรือแทนที่การรับประกันโดยผู้ผลิตสินค้า ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
เราเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเพื่อมาซ่อมแซมหรือไม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติโดยบุคคลผู้มีอำนาจของเราเป็นรายกรณีไป
การบริการตามสัญญาฉบับนี้จะไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่สินค้านั้นไม่ใช่สินค้าใหม่ หรือไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันโดยผู้ผลิตสินค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย
การซ่อมแซมสินค้านอกสถานที่ มีไว้สำหรับเฉพาะกรณีที่เป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถพกพามายังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตให้ซ่อมแซมสินค้าของเราได้เท่านั้น และในกรณีที่เราไม่สามารถไปซ่อมแซมสินค้าของท่านนอกสถานที่ได้ เราจะส่งสินค้าดังกล่าวไปทำการซ่อมแซม ณ ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตให้ซ่อมแซมสินค้าของเราต่อไป โดยท่านไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สินค้าที่ท่านสามารถพกพาได้ อาทิ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (laptops) แท็บเล็ต เครื่องใช้ในครัวขนาดเล็ก ท่านจะต้องเป็นผู้นำไปส่งยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตให้ซ่อมแซมสินค้าของเรา และท่านเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายในการขนส่ง หรือการเดินทางเอง (หากมี) และฟาร์มอยู่ดี มีสุขไม่จำต้องชดใช้คืนแต่อย่างใด

ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่ากรณีใดๆ สิทธิของท่านภายใต้สัญญาบริการฉบับนี้ จะไม่คลอบคลุมและขยายไปถึงการสูญเสียหรือการบาดเจ็บต่อบุคคล หรือความสูญหายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจ โดยบังเอิญ โดยพิเศษ หรือโดยตรง หรือโดยอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการล่าช้าใดๆ ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาบริการฉบับนี้ และความเสียหายจากการใช้ระหว่างช่วงเวลาที่สินค้าของท่านอยู่ ณ ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตให้ซ่อมแซมสินค้าของเรา และ/หรือ ในขณะรอการซ่อมแซมสินค้า

ความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุ

หากท่านซื้อการบริการสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ท่านมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุ ดังนี้

(ก) ท่านมีสิทธิที่จะขอรับการบริการซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ จำกัดเพียง หนึ่ง (1) ครั้ง ภายใต้ความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ดังกล่าว ต้องไม่เกินกว่าราคาซื้ออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ชิ้นนั้นๆ ทั้งนี้ เราเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะทำการซ่อมแซมสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าทดแทนสำหรับการเรียกร้องสิทธิตามสัญญาบริการฉบับนี้
(ข) ระยะเวลาการคุ้มครองความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุ จะเริ่มมีผลบังคับใช้หลังจาก เจ็ด (7) วันนับแต่วันที่ส่งมอบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และสิ้นสุดภายในระยะเวลา สิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ แล้วแต่กรณี
(ค) การเรียกร้องขอรับการบริการซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ภายใต้ความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุนี้ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งการขอรับการบริการจากเราภายใน สอง (2) วันทำการนับจากวันที่เกิดความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุดังกล่าว

ข้อยกเว้นที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาฉบับนี้

ฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะไม่รับรับผิดชอบอย่างใดๆ ภายใต้สัญญาบริการฉบับนี้ หากท่านไม่นำสินค้าที่สามารถพกพาได้ไปส่งยัง ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตให้ซ่อมแซมสินค้าของเรา หรือท่านไม่ทำการแจ้งขอรับการซ่อมแซมสินค้านอกสถานที่สำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถพกพามายังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตให้ซ่อมแซมสินค้าของเราได้ผ่านทางสายด่วนของฟาร์มอยู่ดี มีสุข แคร์

ก่อนที่

(ก) สัญญาบริการฉบับนี้สิ้นสุดลง และ/หรือ
(ข) ท่านไม่ทำการแจ้งการขอรับการบริการอันเนื่องมาจากความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุ (ในกรณีของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่) ภายใน สอง (2) วันทำการนับจากวันที่เกิดความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุดังกล่าว

ทั้งนี้ หากพบว่ามีการซ่อมแซมสินค้า และ/หรือ การให้บริการโดยบุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตให้ซ่อมแซมสินค้าของเรา ให้ถือว่าสัญญาบริการฉบับนี้ไร้ผลตามกฎหมายและเป็นโมฆะทันที

ข้อยกเว้นการบริการ

 1. ในกรณีที่ท่านได้รับผลประโยชน์จากเหตุความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามสัญญาบริการฉบับนี้ แต่ยกเว้น ในกรณีที่ท่านกระทำการใดโดยประมาทเลินเล่อ ละเลย หรือการผิดสัญญาบริการฉบับนี้
 2. ความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการรับประกันโดยปริยายในด้านการใช้สอยสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่วๆ ไป และการรับประกันโดยปริยายในด้านการใช้สอยสมประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับผิดโดยเคร่งครัด
 3. ความรับผิดต่อบุคลคลภายนอกใดๆ นอกเหนือจากท่านผู้ที่เข้าทำสัญญาบริการฉบับนี้ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ ได้มีการแจ้งถึงการโอนสัญญาบริการฉบับนี้ไปยังบุคคลอื่นตามข้อกำหนดที่จะกล่าวต่อไป
 4. การกระทำใดๆ ที่เป็นการฉ้อโกง หรือการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์อื่นๆ หรือการกระทำผิดทางอาญา
 5. การประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน และ/หรือ สินค้า
 6. สินค้ายังอยู่ภายใต้ระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิตสินค้าเดิม / ตัวแทนจำหน่ายเดิม หรือ การรับประกันผู้จัดจำหน่าย การรับประกันการซ่อม หรือการรับประกันอื่นใดที่ยังคงมีผลบังคับใช้แก่ท่านผู้ที่เข้าทำสัญญาบริการฉบับนี้
 7. การชำรุดบกพร่องซึ่งอยู่ภายใต้การเรียกสินค้าคืนโดยผู้ผลิตสินค้า / ตัวแทนจำหน่าย
 8. สิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานและสิ่งของที่ใช้เพื่อความสวยงาม สี หรือสินค้าสำเร็จรูป อุปกรณ์เสริมที่ใช้ในหรือร่วมกับสินค้าที่เหมาะสม เว้นแต่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาบริการฉบับอื่น สายเคเบิ้ล สายไฟ ตัวเลือกเพิ่มเติมที่รวมอยู่ในสินค้า ซึ่งตัวเลือกต่างๆ ไม่มีความจำเป็นต่อการทำงานขั้นพื้นฐานของสินค้าที่มีการทำสัญญาบริการ
 9. ซอฟต์แวร์ (รวมถึงระบบการจัดการและข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใดๆ) การชำรุดบกพร่องซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการติดตั้งและถอดถอนซอฟต์แวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การป้องกันไวรัส และอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์อื่นๆ
 10. การบำรุงรักษา การทำความสะอาด การปรับปรุง และการอัพเดทซอฟต์แวร์ตามปกติ
 11. ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำรุนแรง การลักทรัพย์ การขัดถู การกัดกร่อน ความร้อนเกินปกติ การรั่วไหลของแบตเตอรี่ เหตุสุดวิสัย การใช้ในเชิงพาณิชย์ ไฟฟ้าดับหรือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าอย่างฉับพลัน กระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม (ความผันผวนของกำลังไฟฟ้า ฟ้าผ่า ไฟฟ้าสถิตย์) สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม (รวมถึง ขาดอุณหภูมิหรือความชื้นที่เหมาะสม) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อสินค้า และ/หรือ ปัญหา/การชำรุดบกพร่องซึ่งเกิดจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว การปรับเปลี่ยนหมายเลขประจำเครื่อง/หมายเลข IMEI การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง การจัดการ หรือการบำรุงรักษา การซ่อมซึ่งดำเนินการโดยผู้ซ่อมที่ไม่ได้รับอนุญาต สิ่งของใดๆ ที่ไม่กระทบต่อการทำงานของสินค้า การเผาไหม้ของรูปภาพ
 12. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการด่วนเพิ่มเติ่ม ความเสียหายจากการขนส่ง การถอดถอน หรือการติดตั้งใหม่ เว้นแต่ถูกรวมไว้โดยเฉพาะเจาะจงในสัญญาบริการฉบับนี้
 13. ปัญหาหรือการชำรุดบกพร่องใดๆ ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ผลิตสินค้า/ตัวแทนจำหน่ายเดิม หรือการรับประกันอื่นใดที่ยังคงมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาบริการฉบับนี้ รวมถึงท่านเข้าข่ายการได้รับบริการตามสัญญาบริการฉบับนี้เนื่องจากเหตุความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุ
 14. การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง การจัดการ การดูแลและบำรุงรักษาตามปกติ การตรวจสอบ การทำความสะอาด การปรับเปลี่ยนภายนอก เป็นต้น ซึ่งรวมถึงปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์ที่ไม่ใช่สินค้า และเครื่องมือ/อุปกรณ์เพิ่มเติมซึ่งไม่ได้เกิดจากผู้ผลิตสินค้าเดิมไม่ว่าจะซื้อในเวลาเดียวกับสินค้าหรือไม่
 15. ความเสียหายที่เกิดจากการติดเชื้อ (จากแหล่งภายใน และ/หรือ ภายนอก)
 16. ความเสื่อมหรือการเน่าเสียของการเก็บรักษาอาหารเนื่องจากการชำรุดบกพร่องของตู้เย็น
 17. การรั่วไหลของน้ำเนื่องจากการอุดตันของท่อระบายน้ำตามการใช้ปกติ
 18. การใช้เชิงพาณิชย์ (ผู้ใช้ทางองค์กรที่หลากหลาย) การเช่าสาธารณะ การใช้เพื่อผลประโยชน์หรือการใช้เพื่อสาธารณะ
 19. การตรวจวินิจฉัยใดๆ ที่ไม่พบหรือไม่มีการชำรุดบกพร่อง
 20. วัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบตเตอรี่ หลอดไฟฟ้า แผ่นซีดี ดิจิตอลเทป ปากกาป้อนข้อมูลทางหน้าจอ (stylus) และหมึกพิมพ์
 21. ข้อบกพร่องภายนอก เช่น สนิม การวางระบบสายไฟ การเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าหรือท่อประปา ระบบท่อ อุปกรณ์เชื่อมต่อ การปรับการรับสัญญาณ (การรับสัญญาณต่ำ) และการสูญหายใดๆ
 22. การสึกหรอตามปกติ รอยข่วน การกัดแทะ ของเหลวหกใส่ การกัดกร่อน การติดเชื้อจากสัตว์หรือแมลง เชื้อรา การเปียกหรือการผุของไม้ แบคทีเรีย การใช้ในทางที่ผิด การเพิกเฉย และการกระทำรุนแรง
 23. การซ่อมที่จำเป็นเนื่องจากการดูแลที่ไม่เหมาะสม ความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายทางกายภาพโดยจงใจ ความเสียหายจากทรายหรือน้ำ เว้นแต่ กำหนดไว้ชัดเจนเป็นอย่างอื่นในสัญญาบริการฉบับนี้ รวมถึงท่านเข้าข่ายการได้รับบริการตามสัญญาบริการฉบับนี้เนื่องจากเหตุความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุ

การร้องขอการบริการ – โทรมาที่สายด่วนบริการของเรา 0816508455

เมื่อการขัดข้องของสินค้าเกิดขึ้นเนื่องจากการชำรุดบกพร่องทางด้านกระแสไฟฟ้าหรือทางเทคนิคหรือความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุ ท่านสามารถโทรมาที่สายด่วนของฟาร์มอยู่ดี มีสุข แคร์ (Farm Yoo Dee Mee Sook) ได้ที่หมายเลข 0816508455 เพื่อรายงานการขัดข้องดังกล่าว สายด่วนนี้สามารถโทรได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. ในประเทศไทย ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตัวแทนบริการลูกค้าที่มีประสบการณ์ของเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำกับท่านผ่านขั้นตอนการบริการ เพื่อให้การบริการรวดเร็ว โปรดแน่ใจว่าท่านมีรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาบริการฉบับนี้ครบถ้วนก่อนที่ติอต่อมายังเรา หากการขัดข้องของสินค้าไม่ได้รับการรายงานมายังเราก่อนการซ่อมแซมสินค้าหรือการเปลี่ยนสินค้าทดแทน ค่าใช้จ่ายของการซ่อมแซมสินค้าหรือการเปลี่ยนสินค้าทดแทนดังกล่าวจะไม่ได้รับการอนุมัติและรับผิดชอบจากเรา

เพื่อให้การคุ้มครองมีผลสมบูรณ์ โปรดเก็บหลักฐานการซื้อสินค้าไว้ทั้งหมด เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

การยกเลิกสัญญาบริการฉบับนี้

สัญญาบริการฉบับนี้สามารถยกเลิกได้ภายใน สิบสี่ (14) วันนับแต่วันสั่งซื้อสินค้า โดยท่านจะได้รับค่าบริการเงินคืนเต็มจำนวน เว้นแต่ ท่านได้ติดต่อขอรับการบริการใดๆ ก่อนวันที่ท่านขอยกเลิกสัญญาบริการ ในกรณีนี้จะถือว่าสัญญาบริการฉบับนี้มีผลสมบูรณ์แล้ว และเราจะไม่คืนค่าบริการหากท่านขอทำการยกเลิกสัญญาบริการฉบับนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

การสิ้นสุดสัญญาบริการฉบับนี้

สัญญาบริการฉบับนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ (1) เมื่อระยะเวลาของสัญญาบริการฉบับนี้สิ้นสุดลง (2) เมื่อต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสินค้าแต่ละชิ้นเกินกว่าราคาซื้อสินค้า (3) เมื่อมีการเปลี่ยนสินค้าทดแทนซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าค่าซ่อมแซมสินค้า หรือ (4) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาบริการฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน สิบสี่ (14) วันนับแต่วันซื้อบริการตามสัญญาบริการฉบับนี้ แล้วแต่เหตุอย่างใดจะเกิดขึ้นก่อน

การโอนสัญญาบริการฉบับนี้ไปยังบุคคลอื่น

หากท่านขายหรือโอนสินค้าของท่านให้แก่บุคคลอื่นภายในระยะเวลาของสัญญาบริการฉบับนี้ ท่านต้องโทรไปแจ้งการโอนสัญญาบริการฉบับนี้ต่อ สายด่วน ฟาร์มอยู่ดี มีสุข แคร์ (Farm Yoo Dee Mee Sook Care Support Hotline) ภายใน สิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ท่านขายหรือโอนสินค้าไปยังบุคคลอื่น เพื่อให้เกิดการโอนสิทธิตามสัญญาบริการฉบับนี้ และท่านมีหน้าที่ที่สำคัญอีกประการ คือ ท่านต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของท่านให้เราทราบ หากท่านได้นำสินค้าไปกับท่านด้วย

บททั่วไป

สัญญาบริการฉบับนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย กรรมธรรม์ประกันภัย หรือหลักประกัน สัญญาบริการฉบับนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันหรือให้คำสัญญาเกี่ยวกับลักษณะของวัตถุ ฝีมือของช่างหรือคนงาน หรือสมรรถภาพของสินค้า

เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา ท่านอาจถูกร้องขอโดยตัวแทนบริการลูกค้าของเราให้แสดง สัญญาบริการ ของท่านเพื่อให้การบริการสินค้าของท่านมีความรวดเร็ว ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้ในที่ปลอดภัย

คำนิยาม
• ความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุ หมายถึง สินค้าของท่านหยุดทำงานตามปกติโดยสามารถระบุเวลาและสถานที่ได้ และการใช้งานของสินค้าหรือความปลอดภัยของสินค้า ได้รับผลกระทบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้และเหตุการณ์ที่ไม่ได้เจตนา ซึ่งรวมถึง

(1) หน้าจอเสียหาย: การสูญเสียการทำงาน การแตกร้าวหรือการแตกหักของหน้าจอจำกัดแค่ส่วนที่จำเป็นต้องซ่อมการแตกร้าวหรือการแตกหักของหน้าจอและกระจกหลัง เช่น หน้าจอกระจก/พลาสติก แอลซีดี และเซ็นเซอร์ที่ติดกับหน้าจอ

(2) ความเสียหายอย่างอื่น: การสูญเสียการทำงาน รวมถึงความเสียหายจากของเหลวที่เกิดโดยการหกในหรือบนสินค้าโดยไม่เจตนา และความเสียหายทางกายภาพใดๆ ซึ่งเกิดขี้นนอกเหนือจากหน้าจอเสียหาย
• เหตุสุดวิสัย หมายถึง อุบัติภัยทางธรรมชาติ ไฟไหม้ น้ำท่วม สงคราม การบุกรุก การจู่โจมทางการทหารของประเทศอื่น สงคราม การปฏิบัติการทางสงคราม สงครามทางเศรษฐกิจ หรือความวุ่นวายทางเศรษฐกิจ
• อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ หมายถึง โทรศัพท์มือถือ ซึ่งทำหน้าที่ได้หลากหลายกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยมีลักษณะพื้นที่หน้าจอสัมผัส การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และระบบการจัดการที่สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น (“สมาร์ทโฟน”) หรือคอมพิวเตอร์พกพาส่วนบุคคลแบบไร้สายพร้อมพื้นที่หน้าจอสัมผัสซึ่งไม่มีแป้นพิมพ์ยึดติดถาวร (“แท็บเล็ต”) ซึ่งท่านซื้อจากฟาร์มอยู่ดี มีสุขและได้รับการบริการภายใต้สัญญาบริการฉบับนี้
• สินค้า หมายถึง สินค้าซึ่งปรากฏรายการในช่องทางการขายของฟาร์มอยู่ดี มีสุข และได้รับการบริการภายใต้สัญญาบริการฉบับนี้
• ราคาซื้อสินค้า หมายถึง ราคาสินค้าที่ไม่หักส่วนลดราคา หรือค่าขนส่งสินค้าใดๆ ที่เข้าข่ายจะได้รับสิทธิการบริการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาบริการฉบับนี้
• สินค้าที่ถูกปรับปรุง (Refurbished) หมายถึง สินค้าที่อยู่ในสภาพดี โดยอาจมีเครื่องหมายของการใช้ เช่น รอยข่วน แต่ไม่รวมรอยข่วนลึก และไม่มีเครื่องหมายสำคัญของการสึกหรอที่ร้ายแรง โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของสินค้า
• การบริการ หมายถึง การจัดการซ่อมแซมสินค้า หรือการเปลี่ยนสินค้าทดแทนตามสัญญาบริการฉบับนี้
• การเรียกร้องสิทธิตามสัญญาบริการ หมายถึง การขอการซ่อมแซมสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าทดแทน ซึ่งจำกัดเพียง หนึ่ง (1) ครั้งตลอดสัญญาฉบับนี้
• พวกเรา เรา และของเรา หมายถึง บริษัท ฟาร์มอยู่ดี มีสุข จำกัด (“ฟาร์มอยู่ดี มีสุข”) ผู้ให้บริการภายใต้สัญญาบริการฉบับนี้
• ท่าน และ ของท่าน หมายถึง ลูกค้าผู้ซื้อสินค้าและได้รับการคุ้มครองการบริการภายใต้สัญญาบริการฉบับนี้

วันที่ 20 มกราคม 2563

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการขนส่ง (“ข้อกำหนดการให้บริการขนส่ง”)

ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ (“ข้อกำหนดการให้บริการขนส่ง”) ท่าน (“ลูกค้า”, “ท่าน” หรือ “ของท่าน”) ท่านยืนยันว่าท่านมีอายุ 20 ปีขึ้นไป หรือได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้ว เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าใช้และมีการใช้บริการขนส่งสินค้า ท่านตกลงเข้าผูกพันตนเองตามข้อกำหนดการให้บริการขนส่ง ตลอดจนนโยบายที่ถูกกำหนดสำหรับการใช้แพลตฟอร์ม

หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านจะต้องยอมรับข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ และจะต้องยินยอมให้ท่านใช้บริการขนส่งสินค้าซึ่งท่านซื้อจากแพลตฟอร์ม เมื่อท่านใช้บริการขนส่งสินค้า

ในบรรดาข้อตกลงในการขนส่ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 ใช้บังคับสำหรับบริการที่บริษัท ฟาร์มอยู่ดี มีสุข เอ็กซ์เพรส จำกัด (“แอลอีแอล” “เรา”หรือ “ของเรา”) ให้บริการขนส่งสินค้าซึ่งท่านซื้อจากแพลตฟอร์ม

แอลอีแอล ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งเตือนท่านสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 1. คำนิยามและการตีความ

ในข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ ให้ใช้คำนิยามและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตีความตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 1. การเข้าผูกพันตามการให้บริการขนส่ง

2.1 ข้อตกลงของท่าน: ท่านตกลงเข้าผูกพันตนเองตามข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ รวมทั้งแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบการปฏิบัติการ นโยบาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าซึ่งท่านซื้อจากแพลตฟอร์ม เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ หรือแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบการปฏิบัติการ นโยบาย และคำสั่งไม่ว่าในเวลาใด และให้ถือว่าท่านรับทราบและตกลงเข้าผูกพันตนเองตามข้อกำหนดการให้บริการขนส่งที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการประกาศเปลี่ยนแปลงบนหน้าแพลตฟอร์ม ในกรณีที่ท่านยังใช้บริการขนส่งหลังจากวันที่ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้หรือฉบับแก้ไขแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบการปฏิบัติการ นโยบาย และคำสั่ง ให้ถือว่าท่านยินยอมและตกลงเข้าผูกพันกับข้อกำหนดดังกล่าว

2.2 ขอบเขตของบริการขนส่ง: ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้บังคับใช้กับบริการของเราที่เกี่ยวข้องกับสินค้าซึ่งท่านซื้อจากแพลตฟอร์มดังนี้ (เรียกรวมกันว่า “บริการขนส่ง”) ซึ่งรวมถึง (1) การส่งสินค้าถึงบ้าน (2) การส่งสินค้าไปยังจุดรับสินค้า (3) การรับสินค้าหรือการรวบรวมสินค้าที่มีการส่งคืน

2.3 นโยบายและข้อห้ามเฉพาะของบริการ: เราอาจประกาศนโยบายและกฎเกณฑ์สำหรับบริการขนส่งใด ๆ บนแพลตฟอร์มไม่ว่าในเวลาใด ในกรณีที่ท่านยังใช้บริการขนส่งอยู่ ถือว่าท่านยินยอมเข้าผูกพันตนเองตามนโยบายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการขนส่ง เราอาจใช้วิจารณญาณในการจำกัดเส้นทางและปลายทางการให้บริการขนส่งเป็นครั้งคราว โดยที่เราจะใช้ความพยายามเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการขนส่งพัสดุซึ่งอยู่ในความดูแลหรือความครอบครองของเราในขณะที่มีการบังคับใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดนั้น ๆ สำเร็จได้ด้วยดี

 1. การขนส่งสินค้า

3.1 ที่อยู่: สินค้าจะถูกนำส่ง ณ ที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในคำสั่งซื้อ แต่มิได้จำต้องส่งถึงผู้รับที่ถูกระบุชื่อเท่านั้น เราจะไม่พยายามส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ระบุในคำสั่งซื้อเกิน 2 ครั้ง

3.2 ค่าขนส่ง: ค่าขนส่งเป็นไปตามที่กำหนดในคำสั่งซื้อ เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นค่าขนส่งอาจคำนวณจากน้ำหนักและขนาดของสินค้าที่ผู้ขายระบุไว้ในขณะที่ลงรายการสินค้าบนแพลตฟอร์ม และคำนวณตามอัตราค่าขนส่งที่เราประกาศเป็นครั้งคราว

3.3 การติดตาม: ท่านอาจติดตามสถานะการขนส่งได้จากหน้า “ติดตามคำสั่งซื้อของฉัน” บนแพลตฟอร์ม

3.4 กรอบเวลาการขนส่ง: การขนส่งสินค้ามีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจำนวนสินค้าและระยะเวลาที่ผู้ขายใช้ในการจัดส่งสินค้า เราจะใช้ความพยายามเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเพื่อส่งสินค้าตามตารางเวลาขนส่งสินค้าปกติของเรา กรอบเวลาการขนส่งทั้งหมดเป็นการคาดคะเนเบื้องต้นและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งล่าช้าแม้ว่าเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม

3.5 กรณีที่ถือว่าได้รับแล้ว: ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าตามวันที่คาดการณ์ไว้ ท่านจะต้องแจ้งให้ฟาร์มอยู่ดี มีสุขทราบผ่านช่องทางการติดต่อที่ปรากฎบนแพลตฟอร์มภายใน 3 วันหลังจากวันดังกล่าว หากฟาร์มอยู่ดี มีสุขไม่ได้รับแจ้งจากท่านภายใน 3 วันนับจากวันที่คาดว่าจะได้รับสินค้า ให้ถือว่าท่านได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3.6 กรณีที่ไม่สามารถรับสินค้าได้: หากท่านปฏิเสธหรือไม่สามารถรับสินค้า (ด้วยเหตุใด ๆ นอกจากเหตุที่นอกเหนือจากความควบคุมของท่าน หรือเหตุจากความผิดของผู้ขาย) หรือชำระค่าสินค้าซึ่งเรียกเก็บเงินปลายทางสำหรับคำสั่งซื้อนั้น ๆ ได้ไม่เต็มจำนวน อาจส่งผลเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อและการขนส่ง ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ผู้ขายพึงได้รับ

 1. การชำระเงิน

4.1 ข้อกำหนดทั่วไป: ท่านอาจชำระค่าขนส่งด้วยวิธีการชำระเงินตามที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุข และ/หรือ แอลอีแอล กำหนดในแต่ละครั้ง เมื่อท่านมีคำสั่งซื้อท่านจะต้องชำระค่าขนส่งให้กับแอลอีแอลหลังจากที่ผู้ขายยอมรับคำสั่งซื้อของท่านแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ ท่านตกลงให้เรารับชำระค่าสินค้าแทนผู้ขายในกรณีการขนส่งแบบเรียกเก็บเงินปลายทาง

4.2 วิธีการชำระเงิน: ท่านตกลงตามข้อตกลงผู้ใช้สำหรับวิธีการชำระเงินประเภทที่ท่านเลือกซึ่งอาจประกาศไว้บนแพลตฟอร์ม ท่านจะไม่เรียกร้องให้ผู้ขาย แอลอีแอล หรือฟาร์มอยู่ดี มีสุขต้องรับผิดจากความผิด การหยุดชะงัก หรือความผิดพลาดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือก เว้นแต่กรณีที่ข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากการฉ้อฉล หรือการประพฤติมิชอบของผู้ขาย แอลอีแอล หรือฟาร์มอยู่ดี มีสุขเท่านั้น

4.3 การเรียกเก็บเงิน: หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อที่กำหนดตามที่ปรากฎบนแพลตฟอร์ม กล่าวคือ ระบบไลฟ์แชท

4.4 การไม่ชำระเงิน: หากท่านไม่สามารถชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ หรือมีการยกเลิกการชำระเงินด้วยเหตุใด ๆ เราสามารถยกเลิกหรือระงับการขนส่งสินค้าจนกว่าจะมีการชำระค่าสินค้าและค่าบริการขนส่งตามคำสั่งซื้อเต็มจำนวน ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ทิ่เราพึงได้รับ

4.5 ข้อร้องเรียน:

(ก) หากเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์ม และภายใต้วิจารณญาณของเราแต่เพียงผู้เดียวในการรับข้อร้องเรียนแล้ว เราจะคืนค่าบริการขนส่งในกรณีดังต่อไปนี้

– การขนส่งไม่สำเร็จ

– การคืนสินค้า

– สินค้าสูญหายหรือเสียหายระหว่างการขนส่ง

– สินค้าไม่สามารถส่งมอบได้

(ข) ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งการขนส่งเท่านั้น ทั้งนี้การคืนค่าบริการขนส่งที่เกิดจากข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถือเป็นการยุติความรับผิดของเราที่เกี่ยวกับการขนส่งโดยสิ้นเชิง

(ค) ค่าบริการขนส่งจะคืนให้กับผู้ชำระเงินผ่านวิธีการชำระเงินที่อนุมัติแล้วหรือผ่านฟาร์มอยู่ดี มีสุขวอลเลต (ตามที่เราเห็นสมควรกำหนดไว้เป็นระยะ) ขั้นตอนการคืนเงินอาจใช้เวลาและเราไม่สามารถรับรองได้ว่าท่านจะได้รับเงินคืนเมื่อใด เราขอสงวนสิทธิแก้ไขวิธีการคืนเงิน ณ เวลาใด ๆ ด้วยมิจำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(ง) ท่านอาจส่งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับส่วนนี้ผ่านทางช่องทางการติดต่อที่กำหนดตามที่ปรากฎบนแพลตฟอร์ม กล่าวคือ ระบบไลฟ์แชท เราขอสงวนสิทธิปฏิเสธข้อร้องเรียนที่ส่งผ่านทางช่องทางการติดต่อช่องทางอื่น ๆ

 1. ภาษี

5.1 ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อภาษีใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากค่าขนส่ง

5.2 หากตามกฎหมายแล้วท่านต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับจำนวนเงินที่ชำระให้กับเรา ท่านจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้และชำระยอดสุทธิให้กับเรา ท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืน หากท่านไม่ได้นำส่งต้นฉบับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างถูกต้อง

 1. สินค้าไม่สามารถส่งมอบได้

6.1 สินค้าไม่สามารถส่งมอบได้ เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อและการให้บริการขนส่งโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากปรากฎว่าสินค้าไม่สามารถส่งมอบได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (“สินค้าไม่สามารถส่งมอบได้”):

(ก) ใบศุลกากรไม่เป็นไปตามระเบียบศุลกากรหรือสินค้าดังกล่าวไม่ได้ชำระภาษีศุลกากรหรือภาษีอื่น ๆ เต็มจำนวน

(ข) สินค้าเป็นสินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าผิดกฎหมาย เช่น งาช้าง หรือยาเสพติด เป็นต้น

(ค) สินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ หรือถูกควบคุมการขนส่ง เช่น อาหารแช่แข็ง สัตว์ (ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่) ชิ้นส่วนร่างกายสัตว์ หรือชิ้นส่วนชีวภาพ พืชควบคุม ทอง เงินตรา หินมีค่า อาวุธ วัตถุระเบิดและดินปืน หรือศพมนุษย์

(ง) สินค้าเป็นวัตถุหรือสินค้าอันตราย หรือเป็นสิ่งต้องห้ามหรือควบคุมโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA: International Air Transport Association), องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO: International Civil Aviation Organization), ความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป (ADR: European Road Transport Regulation on dangerous goods) หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(จ) การขนส่งสินค้าดังกล่าวให้ท่านจะเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรแหล่งกำเนิดสินค้า ประเทศปลายทาง หรือประเทศที่ทำการขนส่งผ่าน ตามที่องค์การสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

(ฉ) เมื่อเราใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนแล้วพบว่า สินค้าตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ซึ่งผู้รับที่ปรากฏในคำสั่งซื้อ หรือบุคคลที่จะเป็นผู้รับสินค้าที่แท้จริงไม่สามารถปฏิบัติตามได้ และ

(ช) ที่อยู่จัดส่งไม่ถูกต้องหรือระบุไม่ชัดเจน

6.2 การตรวจสอบ: เราอาจตรวจสอบสินค้า (รวมถึงเปิดพัสดุที่ปิดผนึก) และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความเสียหายอันเกิดจากการตรวจสอบหากเราได้ใช้ความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนในการตรวจสอบสินค้าแล้ว

6.3 การชดเชยความเสียหาย: ท่านจะต้องชดเชยความสูญเสีย เสียหาย ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อสินค้าที่ไม่สามารถส่งมอบได้ให้กับเราและฟาร์มอยู่ดี มีสุข

6.4 การกำจัด: เราอาจละทิ้ง เก็บ หรือกำจัดสินค้าที่ไม่สามารถส่งมอบได้ด้วยวิธีที่เราเห็นสมควรโดยมิต้องบอกกล่าวท่านล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อท่าน

 1. การคืนสินค้า

7.1 นโยบายการคืนสินค้า: การคืนสินค้าทุกครั้งจะต้องเป็นไปตามคำสั่งที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้าบนแพลตฟอร์ม เราไม่มีหน้าที่ต้องรับคืนสินค้าหากท่านไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายการคืนสินค้า

7.2 ทรัพย์สิน: เมื่อท่านได้รับชำระเงินคืนแล้ว สินค้าหรือชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องจะตกเป็นทรัพย์สินของผู้ขายและท่านจะต้องส่งให้กับผู้ขายเมื่อได้รับการร้องขอ ท่านตกลงว่าเราได้รับอนุญาตให้จัดเก็บสินค้าซึ่งท่านจะส่งคืนแก่ผู้ขายเว้นแต่นโยบายการคืนสินค้าจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

 1. การยกเลิก

8.1 การยกเลิกโดยท่าน: ท่านไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อและการขนส่งได้หากผู้ขายได้ทำการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว หากท่านไม่ต้องการรับสินค้าตามคำสั่งซื้อ ท่านอาจดำเนินการคืนสินค้าได้ตามนโยบายการคืนสินค้า

8.2 การยกเลิกโดยผู้ขาย: โดยไม่กระทบต่อสิทธิในการยกเลิกอื่น ๆ เราอาจตัดสินใจหรือดำเนินการหยุดหรือระงับการขนส่ง (ไม่ว่าจัดส่งแล้วหรือไม่) หรือตามคำสั่งของฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือผู้ขายโดยแจ้งท่าน หาก

(ก) สินค้าตามคำสั่งซื้อไม่สามารถส่งมอบได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด

(ข) ท่านละเมิดข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ หรือข้อกำหนดหรือนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มของท่านหรือคำสั่งซื้อของท่าน

(ค) เราได้รับทราบว่าท่านตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือล้มละลาย

8.3 การยกเลิกการใช้แพลตฟอร์ม: เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขนส่งหรือการให้บริการขนส่งแก่ท่านหากท่านยกเลิกการใช้แพลตฟอร์ม หรือหากท่านถูกฟาร์มอยู่ดี มีสุขระงับหรือปฏิเสธการใช้แพลตฟอร์มไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

 1. ความเสี่ยงของสินค้า

9.1 ความเสี่ยงที่สินค้าจะเสียหายหรือสูญหายตกเป็นของท่านเมื่อท่านรับหรือถือว่าได้รับสินค้า (ไม่ว่าท่านจะมีสิทธิตามกฎหมายในการรับสินค้าหรือไม่ก็ตาม)

9.2 ท่านตกลงว่าท่านจะไม่รับสินค้าซึ่งไม่อยู่ในคำสั่งซื้อของท่าน หากมีข้อร้องเรียนหรือการดำเนินการใด ๆ ให้เรา ฟาร์มอยู่ดี มีสุข หรือผู้ขายชดเชยสินค้าที่ท่านได้รับผิดพลาดไป ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนกระบวนการหรือการดำเนินการดังกล่าว

 1. การบอกกล่าว

บรรดาการบอกกล่าวและการติดต่อจากเราหรือฟาร์มอยู่ดี มีสุขจะดำเนินการผ่านช่องทางการติดต่ออย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์มเท่านั้น กล่าวคือ ฟาร์มอยู่ดี มีสุขแอป ระบบไลฟ์แชท (Live Chat) หรืออีเมล์ที่ได้รับอนุมัติซึ่งส่งจากเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของเรา ท่านยินยอมให้เราติดต่อท่านผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่ท่านให้ไว้ในคำสั่งซื้อได้หากจำเป็นในการขนส่งสินค้า

 1. การเข้าถึงเครื่องมือ

11.1 การเข้าถึงเครื่องมือหรือบริการ: เราอาจให้ท่านสามารถเข้าถึงเครื่องมือหรือบริการในการติดตามหรือบริหารการขนส่งสินค้าได้ ในกรณีดังกล่าว ท่านตกลงว่าท่านจะใช้เครื่องมือและบริการดังกล่าวเพื่อการติดตามหรือบริหารการขนส่งสินค้าเท่านั้น และท่านจะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานซึ่งเราอาจกำหนดไว้เป็นระยะ

11.2 การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต: ท่านเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการการเข้าถึงบัญชีแพลตฟอร์มของท่านและการเข้าถึงเครื่องมือหรือบริการในการติดตามหรือบริหารการขนส่งสินค้า ท่านจะไม่โต้แย้งการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงบัญชีแพลตฟอร์มของท่านและการเข้าถึงเครื่องมือหรือบริการของเราโดยท่าน เว้นแต่เราได้รับคำบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

11.3 สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา: การให้บริการขนส่งสินค้าหรือการให้เข้าถึงเครื่องมือหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งสินค้าให้กับท่านไม่ส่งผลให้ท่านมีกรรมสิทธิ ได้รับอนุญาต หรือมีสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในเครื่องมือหรือบริการนั้น

11.4 ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: เราให้บริการเครื่องมือและบริการเพื่อการติดตามและบริหารการขนส่งสินค้า “ตามสภาพ” และเราไม่รับรองหรือรับประกันว่าเครื่องมือหรือบริการดังกล่าวจะเข้าถึงได้ ไม่ติดขัด ไม่มีข้อผิดพลาด หรือไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันตราย หรือสิ่งหรือข้อมูลที่ท่านเข้าถึงหรือใช้จะปลอดภัยหรือถูกต้องแต่อย่างใด ลิงก์ใด ๆ ที่ปรากฎบนเครื่องมือหรือบริการของเราทำขึ้นเพื่อความสะดวกของท่านในการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฎบนลิงก์ภายนอก

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครอง

ท่านตกลงให้ใช้บังคับข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศบนแพลตฟอร์มกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับการใช้บริการขนส่งสินค้าของเราซึ่งท่านให้ไว้กับเรา ท่านตกลงว่าสิทธิและหน้าที่ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศบนแพลตฟอร์ม (ซึ่งอาจปรับปรุงเป็นระยะ) มีผลบังคับเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้

 1. บททั่วไป

13.1 การว่าจ้างช่วง: เราอาจมอบหมายหรือว่าจ้างช่วงการให้บริการขนส่งบางส่วนให้กับผู้ให้บริการบุคคลที่สามด้วยข้อกำหนดซึ่งเราเห็นสมควร

13.2 การสละสิทธิ: การไม่บังคับตามข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้หรือบังคับล่าช้า ไม่ก็ให้เกิดการสละสิทธิที่เรามีอยู่ตามข้อกำหนดฉบับนี้

13.3 โมฆะแยกส่วน: หากข้อกำหนดในข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ผิดหรือกลายเป็นผิดกฎหมาย ไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะในลักษณ์ใด เหตุดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลสมบูรณ์และการบังคับใช้ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ในส่วนที่เหลือ ซึ่งจะยังมีผลตามกฎหมาย โดยเสมือนว่าข้อกำหนดที่ผิดกฎหมาย ไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะได้แยกออกจากข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้

13.4 บุคคลที่สาม: บุคคลผู้มีใช่คู่สัญญาในข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้จะไม่มีสิทธิบังคับใช้ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ ไม่ว่าบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวจะมีชื่อเป็นสมาชิกในลักษณะใด หรือมีลักษณะพิเศษใด ๆ

13.5 การโอนสิทธิ: ท่านไม่สามารถโอนสิทธิตามข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา เราอาจโอนสิทธิภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้แก่บุคคลที่สามได้

13.6 การแก้ไขข้อผิดพลาด: การพิมพ์ผิดพลาดหรือตกหล่น หรือข้อผิดพลาดหรือการตกหล่นอื่น ๆ ในคำยอมรับ ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นใดของท่านจะถูกแก้ไขโดยที่ท่านไม่มีความรับผิดใด ๆ

13.7 ภาษา: ในกรณีที่ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาใด ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ให้ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับใช้เหนือฉบับอื่น ๆ

13.8 ข้อตกลงที่สมบูรณ์: ข้อกำหนดการให้บริการขนส่งฉบับนี้เป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างท่านและเราในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวและเปลี่ยนแทนความเข้าใจ การสื่อสาร และข้อตกลงเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งสิ้น

13.9 การสื่อสารที่เป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึก (รวมถึงบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง หากมี) ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าที่ฟาร์มอยู่ดี มีสุขหรือผู้ให้บริการของฟาร์มอยู่ดี มีสุขเก็บไว้มีผลผูกพันและเป็นที่สุดสำหรับท่านไม่ว่าเพื่อการใด ๆ และเป็นหลักฐานอันเป็นที่สุดสำหรับข้อมูลซึ่งส่งระหว่างฟาร์มอยู่ดี มีสุข ท่านและเรา และท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดเป็นหลักฐานที่รับฟังได้ และท่านจะไม่โต้แย้งน้ำหนัก ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือความแท้จริงของบันทึกเพียงเพราะบันทึกอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผลจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิในการโต้แย้งใด ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น หากมี

13.10 กฎหมายที่บังคับใช้: ข้อกำหนดการบริการขนส่งสินค้าฉบับนี้สร้างขึ้นและบังคับใช้ภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทยและท่านตกลงให้ศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาดตามข้อกำหนดการบริการขนส่งสินค้าฉบับนี้

Shopping Cart
Exit mobile version